Main Latvių kalba: gramatika ir pratimai

Latvių kalba: gramatika ir pratimai

0 / 0
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
Year:
2008
Publisher:
Aesti
Language:
lithuanian
Pages:
144
ISBN 13:
9789986884248
File:
PDF, 2.48 MB
Download (pdf, 2.48 MB)

Most frequently terms

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
You can write a book review and share your experiences. Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them.
1

Viking Tales

Year:
2005
Language:
english
File:
EPUB, 3.20 MB
0 / 0
2

The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment

Year:
2010
Language:
english
File:
EPUB, 247 KB
5.0 / 5.0
UDK 808.83(075.8)
Bu403

Recenzavo

prof. habil. dr. Pëteris Vanagas (Pçteris Vanags)
mag. philol. Antra Kliavinska (Antra Kïavinska)

© Alvydas Butkus, 2008
© Daiva Ðulgaitë (titulinis), 2008
© Leidykla „Aesti“, 2008

ISBN 978-9986-884-24-8
2

TURINYS

Á VA D A S

...................................................................

5

RAÐYBA

...................................................................

12

FONETIKA

...................................................................

14

GALÛNIØ VOKALIZMAS

...................................................................

23

MORFOLOGIJA

...................................................................

25

Daiktavardis
I linksniuotë
II linksniuotë
III linksniuotë
IV linksniuotë
V linksniuotë
VI linksniuotë
Sustabarëjæ kilmininkai
Daiktavardþiø daryba
Deminutyvai
Kiti priesagø vediniai
Prieðdëliø vediniai
Galûniø vediniai
Dûriniai

.........................................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

25
26
29
32
33
35
36
38
41
41
43
53
54
55

Bûdvardis
Ávardþiuotiniai bûdvardþiai
Bûdvardþiø laipsniavimas
Bûdvardþiø daryba
Priesagø ir prieðdëliø vediniai
Dûriniai

.........................................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................; ................

60
61
63
65
65
71

Skaitvardis
Kiekiniai skaitvardþiai
Kelintiniai skaitvardþiai

.........................................................
...............................................
...............................................

73
74
77

Ávardis

.........................................................

80

Ve i k s m a þ o d i s
I asmenuotë
II asmenuotë
III asmenuotë
Sangràþiniai veiksmaþodþiai

.........................................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

86
88
90
91
95

3

Liepiamoji nuosaka
Reikiamybës nuosaka
Dalyvis
Kaitomieji dalyviai
Veikiamieji dalyviai
Neveikiamieji dalyviai
Nekaitomieji dalyviai
-dams, -dama
-ot
-am / -âm

...............................................
...............................................
..........................................................
..........................................................
...............................................
...............................................
..........................................................
...............................................
...............................................
...............................................

99
100
101
101
101
105
106
106
108
110

Prieveiksmis

........................................................................................

111

Prielinksnis

.........................................................................................

114

SENOJI LATVIØ RAÐYBA

....................................................................

116

L ATGALIETIÐKOJI RAÐYBA ....................................................................

128

VEIKSMAÞODÞIØ ÞODYNËLIS ...............................................................

135

L I T E R AT Û R A

142

.........................................................................................

INTERNETO SVETAINËS

......................................................................

4

143

ÁVADAS
Latviø kalba – baltø kalbø grupei priklausanti indoeuropieèiø ðeimos
kalba. Ið trijø didþiøjø baltø kalbø – lietuviø, latviø ir prûsø – pati moderniausia, t.y. labiausiai nuo prokalbës nutolusi yra latviø kalba. Taip atsitiko dël
didelës ir kelis tûkstantmeèius trukusios finø kalbø átakos ðiauriniø baltø (kurðiø,
þiemgaliø, sëliø ir latgaliø; þr. pav.) kalboms, kuriø areale nuo XIV a. pradëjo
formuotis latviø kalba. Spëjama, kad ji formavosi latgaliø (letø) kalbos pagrindu, ðiems iðplitus po Pietø Livonijà, kai vokieèiai èia galutinai numalðino baltø pasiprieðinimà, trukusá beveik visà XIII a. Latgaliai tame regione buvo
didþiausia baltø gentis; anksti vokieèiø nukariauti jie laikësi lojaliai (kaip ir
sëliai), todël maþiausiai nukentëjo.

â
nt
Ve

Dürbë

Rygâ
Mintaujâ
Tºrvetë

Ãizkrauklë S¸lpilis
Mêþuotnë

iek

stë

Lübano eþ.

Je»sika
Dau

Skuõdas

Köoknesë

Ãiv

Pê
de
dzë

Ve¹denasGãuja

guvâ

Sidåbrë
Mûðâ

kurðiai

sëliai

lyviai

þiemgaliai

latgaliai

estai

Baltø ir finø gentys Latvijos teritorijoje XIII a.

Fonetika
Pagrindiniai latviø bendrinës kalbos fonetikos skirtumai nuo lietuviø bendrinës kalbos yra ðie:
Naujovës
1. Fiksuotas kirtis þodþio pradþioje.
2 . Dvigarsiai an, en, in, un iðversti atitinkamai á uo (raðte o), ie, î, û, pvz.,
5

roka (tarti ruoka) ‘ranka’, liekt ‘lenkti’, pît ‘pinti’, sûkt ‘siurbti’ (plg. lie. sunkti). Þodþio gale ðie dvibalsiai ir balsiai yra sutrumpëjæ (þr. 5).
3 . Senieji minkðtieji k, g iðversti á c, dz: celt ‘kelti’, dzert ‘gerti’, prece
‘prekë’, palodze ‘palangë’.
4 . Senieji ð, þ iðversti á s, z: siens ‘ðienas‘, ziema ‘þiema’.
5 . Trumposios galûnës iðnyko (iðskyrus -us), o ilgosios – sutrumpëjo: vîrs
‘vyras’, nakts ‘naktis’, dod ‘duoda’, roku ‘rankà’, egle ‘eglë’, egli ‘eglæ’, brâli
‘brolá’, lietu ‘lietø’, vîri ‘vyrai’, saku ‘sakau’, dari ‘darai’.
Bendros su lietuviø kalba naujovës
1 . Dvibalsis ie (ið ei): diena, liepa.
2 . Dvibalsis uo (ið ô): oga (tarti uoga), dot (tarti duot).
3 . Iðnykæ tj, dj junginiai prieð uþpakaliná vokalizmà (a, u); vietoje jø lietuviai turi è, dþ, o latviai – ð, þ: kenèia – cieð, audþiu – auþu, vokieèiai – vâcieði,
medþiai – meþi ‘miðkai’.
4 . Kiti priebalsiai, iðnykus j, lietuviø kalboje liko minkðti, latviø kalboje
kai kurie pakito, plg. siûti – ðût, bûsiu – bûðu, vëþio – vçþa (vardininkas vçzis),
lokio – lâèa (vardininkas lâcis), dagio – dadþa (vardininkas dadzis). Latviø
kalboje liko tik ï, ò jotinis minkðtumas, plg. ceïa ‘kelio’, roòi ‘ruoniai’.
5 . Naujovëmis laikytinas ir an, en, in, un suvienbalsëjimas lietuviø kalboje
prieð nesprogstamàjá priebalsá (þàsis, àþuolas) ir galûnëse (namà, katæ) bei jø
atitikmenø sutrumpëjimas latviø kalbos neávardþiuotinëse galûnëse, plg. baltu
zosi ‘baltà þàsá’, zaïu ozolu ‘þalià àþuolà’.
6 . Sutrumpintos senosios akûtinës (tvirtapradës) galûnës, pvz., lie. ir la.
vardininkas diena, dgs. galininkas dienas, lie. vietininkas miðke (latviai vietininko galûniø ilgumà vëliau suvienodino; þr. Morfologija – Naujovës – 2)
Archaizmai
1 . Latviø kalboje senoviðkesnës priegaidës. Jos yra prieðingos lietuviðkosioms: bendraðakniuose þodþiuose (pvz., kãulas – ka÷ls, la÷kas – lâuks) vietoj
mûsø tvirtapradës latviø kalboje yra tæstinë arba lauþtinë, vietoj tvirtagalës –
krintanèioji.
2 . Iðlaikytas (nesusiaurintas) baltiðkasis â: brâlis ‘brolis’, âda ‘oda’, zinât
‘þinoti’.
3 . Daugeliu atvejø nesusiaurintas baltiðkasis ç: tçvs ‘tëvas’, bçda ‘bëda’, vçtra
‘audra’ (plg. lie. vëtra).
4 . Neilginami kirèiuoti trumpieji a, e: vasara, pasaka, egle, zeme (visi balsiai trumpi!).
5 . Prieð prieðakiná vokalizmà (e, i) neminkðtinami priebalsiai. Pavyzdþiui,
latviðkai tariant þodþius alksnis, Valdis, balti, kliegt, visi priebalsiai tariami
kietai. Jotinis ar skoliniø priebalsiø minkðtumas þymimas atskirais raðmenimis, plg. brâïa ‘brolio’, dzeòi ‘geniai’, ìimene ‘ðeima’ (plg. lie. giminë), íieìe6

lis ‘plyta’ (plg. vok. Ziegel). Minkðtøjø í, ì tarimas primena rusø kalbos minkðtuosius t, d, todël, pvz., rusiðkus þodþius ïóò¸âêà, äåíü latviai transliteruoja
puíovka, ìeò.
6 . Þodþio gale po lûpiniø priebalsiø prieð uþpakaliná vokalizmà (a, u) iðlaikytas j: kurmja ‘kurmio’, grâvja ‘griovio’, gulbju ‘gulbiø’, upju ‘upiø’.
Morfologija
Naujovës
1 . Fonetiðkai sutapus kai kuriø kamienø vienaskaitos galininko ir ánagininko galûnëms (pvz., vîru ‘vyrà’, ar vîru ‘su vyru’), jos pagal analogijà buvo suvienodintos ir ten, kur nesutapo (plg. brâli ‘brolá’, ar brâli ‘su broliu’). Tas pat
padaryta ir daugiskaitos naudininkui su ánagininku (plg. sienâm ‘sienom(s)’, ar
sienâm ‘su sienom(is)’ ir naktîm ‘naktims’, ar naktîm ‘naktimis’). Tad minëtøjø
linksniø poros latviø kalboje visada turi vienodas galûnes.
2 . Pagal analogijà pailgintos vietininkø galûnës, t.y. pagal formø ûdenî ‘vandenyje’, dien⠑dienoje’, zemç ‘þemëje’, naktî ‘naktyje’ pavyzdá atsirado formos
lauk⠑lauke’, lietû ‘lietuje’.
3 . Iðnyko ne tik iu kamieno (kaip lietuviø kalboje), bet ir u kamieno daugiskaita, tad visø vyriðkosios giminës daiktavardþiø daugiskaitos galûnës dabar
yra a/ia kamieno, plg. vîri ‘vyrai’, brâïi ‘broliai’ ir lieti ‘lietûs’.
4 . Iðnyko bûdvardþiai su galûnëmis -us, -is. Dabar visi bûdvardþiai kaitomi
pagal vienà modelá; jø galûnës visiðkai sutampa su I ir IV linksniuotës
daiktavardþiø galûnëmis (priklausomai nuo giminës), pvz., salds medus ‘saldus
medus’, skaista sieviete ‘graþi moteris’.
5 . Iðnyko negimininës bûdvardþiø formos, atitinkanèios lietuviø graþu, gera,
linksma; jø reikðme vartojama arba vyriðkoji giminë, pvz., man ir skaidrs ‘man
aiðku’, arba prieveiksmiai, pvz., bija grûti ‘buvo sunku’.
6 . Ávardinë naudininko galûnë ásibrovë ir á daiktavardþio kamienus (lietuviø kalboje ji nukeliavo tik iki bûdvardþio), plg. tam baltam bçrzam ‘tam baltam
berþui’, tiem maziem bçrniem ‘tiems maþiems vaikams’.
7 . Iðnyko veiksmaþodþiø esamojo laiko i kamienas (perëjo á ia kamienà),
plg. sçþ ‘sëdi’, guïam ‘gulim’. Taip pat iðnyko veiksmaþodþiø bûtojo laiko ç
kamienas (perëjo á â kamienà), plg. nesa ‘neðë’, vedâm ‘vedëme’.
8 . Tariamosios nuosakos forma yra bendra visiems asmenims, plg. es bûtu
‘bûèiau’, tu bûtu ‘bûtum’, viòð (viòi) bûtu ‘bûtø’, mçs bûtu ‘bûtume’, jûs bûtu
‘bûtumëte’. Toks modelis bûdingas ir estø kalbai.
9 . Atsirado nauja, reikiamybës nuosaka, pvz., man (ir) jâsaka ‘að turiu
pasakyti’, viòam bija jâbrauc ‘jam reikëjo vaþiuoti’.
10. Dalyvis su formantu -ot, pvz., ejot (lietuviø kalbos padalyvio analogas),
nekaitomas laikais, t.y. lietuviðkø formø ëjus, eisiant atitikmenø latviø kalboje
nëra.
7

Archaizmai
1 . Iðlaikyti senoviðkesni skaitvardþiai seði (su pradþios s), septiòi, deviòi
(su trumpuoju i), ávardis es ‘að’ (su e).
2 . Nëra veiksmaþodþio bûtojo daþninio laiko formø (jø nebuvo ir prokalbëje).
3 . Senoviðkesni (ilgesni) kai kuriø veiksmaþodþiø bûtojo laiko kamienai,
plg. sacîju ‘sakiau’, darîji ‘darei’, rakstîja ‘raðë’.
4 . Veiksmaþodis esmu ‘esu’ turi iðlaikæs atematinës formos m.
5 . Veiksmaþodþio sangràþinë bendratis turi nesutrumpintà formantà -ties:
justies ‘justis, jaustis’, mazgâties ‘mazgotis’.
Sintaksë
Apibûdinant lietuviø ir latviø kalbø sintaksës skirtumus, paprastai cituojamas jau chrestomatinis kalbininko J. Endzelyno (1873-1961) teiginys: latviai
ðimtmeèius turëjo klausyti, kà sako vokieèiai, tiesa, latviðkais þodþiais, bet
vokieèiø dvasia, todël latviø sintaksë daugiau primena Europos vakarus, lietuviø sintaksë – rytus. Be to, latviø sintaksei átakos padarë ir finø kalbos.
1 . Priklausomybæ latviai reiðkia veikëjo naudininku ir veiksmaþodþio bût
formomis, pvz.: tçvam bija trîs dçli ‘tëvas turëjo tris sûnus’; man nav naudas ‘að
neturiu pinigø’. Ðitaip priklausomybæ reiðkia ir estai, plg.: mul on vend ‘man
yra brolis’.
2 . Bûdingas prieveiksmiðkø þodeliø vartojimas. Ðie þodeliai lydi veiksmaþodþius, labiau sukonkretindami veiksmà, pvz.: aiziet projâm ‘nueiti (ðalin)’,
uzkâpt augð⠑uþlipti (aukðtyn)’, nokrist zemç ‘nukristi (þemën)’, nâkt iekðâ
‘áeiti (vidun)’, aiztaisît ciet ‘uþdaryti (kietai)’ ir pan. Lietuviams èia paprastai
uþtenka prieðdëlio. Ið mûsø tarmiø tokias konstrukcijas vartoja ðiaurës þemaièiai
ir ðiaurës panevëþiðkiai, t. y. kurðiø ir þiemgaliø asimiliantai. Kaip ir veikëjo
naudininkas, analitinës konstrukcijos laikomos sintaksiniu finizmu.
3 . Daþni nederinamieji paþyminiai. Jie vartojami ir ten, kur lietuviø kalboje áprasta vartoti bûdvardþius su priesaga -inis, plg.: vakara nodaïa ‘vakarinis
skyrius’, rokas zâìis ‘rankinis pjûklas’, valsts iestâde ‘valstybinë ástaiga’ ir t.t.
Toks atributyvø vartojimas irgi aiðkinamas finø kalbø poveikiu.
4 . Skirtingai nuo lietuviø, latviai nebeturi neiginio kilmininko. Jis dabar
vartojamas tik su veiksmaþodþio bût neiginiais; pvz.: viòam ir mâte, bet nav
vairs tçva ‘jis turi motinà, bet nebeturi tëvo’. Taèiau galininkiniai veiksmaþodþiai
vartojami ir su neiginiu, plg.: dot roku nedot roku. Lietuvoje neiginio galininkà
turi tarmës, kur bûta ryðkesnës vokieèiø kalbos átakos, daugiausia kauniðkiai
ir dalis þemaièiø.
5 . Esama ir daugiau valdymo skirtumø. Pavyzdþiui, prielinksnis lîdz ‘ligi’
valdo naudininkà, kaip ir mûsø rytieèiø ligi; prielinksnis uz vartojamas ir su
8

kilmininku (vietos reikðme), ir su galininku (krypties reikðme), plg.: uz sienas
‘ant sienos’, uz sienu ‘á sienà’. Daugiskaitoje visi prielinksniai vartojami su
naudininku ar ánagininku (abu linksniai vienodi), plg.: uz sienâm ‘ant sienø; á
sienas’. Skiriasi kai kuriø veiksmaþodþiø valdymas ir vartosena. Pavyzdþiui,
veiksmaþodis ticçt ‘tikëti’ valdo naudininkà, gaidît ‘laukti’ – galininkà, skatîties
‘þiûrëti á kà’ – dar ir vietininkà, baidîties, bîties ‘bijoti’ vartojamas su kilmininkiniu prielinksniu no ‘nuo’ ir t.t.
6 . Prieðprieðinio sujungimo sakiniuose neiginys dedamas prie veiksmaþodþio
(tarinio), ne prie vardaþodþio (papildinio), kaip lietuviø kalboje, pvz.: mçs tev
nepirksim mçteli, bet kaþoku ‘mes tau pirksim ne paltà, o kailinius’; viòð nebija igaunis, bet latvietis ‘jis buvo ne estas, o latvis’. ðalutiniai paþyminio sakiniai
prijungiami ávardþiu kas, jei pagrindinis dëmuo eina vardininku ar galininku,
pvz.: akmens, kas rit, nesûno ‘akmuo, kuris rieda, nesamanoja’.
7 . Daugiau reikðmiø turi vietininkas. Juo reiðkiama ne tik vieta, bet ir kryptis: turçt roku kabat⠑laikyti rankà kiðenëje’ ir bâzt roku kabat⠑kiðti rankà
kiðenën’. Tokia reikðme inesyvà vartoja ir mûsø ðiaurës panevëþiðkiai. Latviai
ðitokià vartosenà perëmë ið lyviø. Vietininkas plaèiau vartojamas laikui reikðti. Lietuviai èia daþniau verèiasi galininku ar ánagininku.
8 . Krinta á akis kai kurios þodþiø tvarkos ir kt. smulkmenos. Remarkose,
po tiesioginës kalbos, visada eina pirma veiksnys, paskui tarinys; lietuviø kalboje atvirkðèiai, plg.: “Es neatnâkðu”, - viòa sacîja ‘“Að neateisiu”, - tarë ji’. Be
to, dialoguose latviai daþniau uþ mus vartoja asmeninius ávardþius. Lietuviams
èia paprastai pakanka veiksmaþodþio asmenuojamosios formos, ið kurios nuspëjamas veiksnys.
Leksika
Bendroji

baltiðkoji

leksika

Lietuviø ir latviø kalbose yra daugybë tø paèiø þodþiø ðaknø, plg.: akis :
acs, anglis : ogle [uogle], að : es, balandis : balodis [baluodis], baltas : balts,
bëgti : bçgt, bûti : bût, eiti : iet, eþeras : ezers, diena : diena, Dievas : Dievs,
dràsus : droðs [druoð], draugas : draugs, duoti : dot [duot], galva : galva, gimti :
dzimt, epuðë : apse, eiti : iet, ësti : çst, eþeras : ezers, eþys : ezis, gabalas : gabals, galva : galva, geguþë ‘gegutë’ : dzeguze, gerti : dzert, gyvas : dzîvs, gulbë :
gulbis, jûra : jûra, jûs : jûs, kanklës : kokle [kuokle], kelti : celt, kitas : cits,
koja : kâja, langas : logs [luogs], lankas : loks [luoks], lapas : lapa, lapë : lapsa,
laukas : lauks, ledas : ledus, liepa : liepa, lietus : lietus, lûpa : lûpa, mes : mçs,
mesti : mest, mylëti : mîlçt, obuolys : âbols [âbuols], pasaka : pasaka, pavasaris : pavasaris, pelë : pele, pienas : piens, rodyti : râdît, ranka : roka [ruoka],
ruduo : rudens, sakyti : sacît, saulë : saule, sliekas : slieka, stirna : stirna, stovëti
: stâvçt, sveikas : sveiks, ðimtas : simts, ðuo : suns, tu : tu, uoga : oga [uoga],
9

upë : upe, vaga : vaga, vanduo : ûdens, vasara : vasara, velnias : velns, vienas :
viens, vyras : vîrs, viðta : vista, þàsis : zoss [zuos], þemë : zeme, þiema : ziema,
þolë : zâle, þvaigþdë : zvaigzne ir kt.
Ðià vienodø þodþiø gausà dar papildo þodþiai, kurie vienoje ið kalbø (ar
abiejose) turi tarmybës ar archaizmo statusà, plg.: blezdinga : bezdelîga
‘kregþdë’, cyrulis : cîrulis ‘vyturys’, jeknos : aknas ‘kepenys’, kanduolas : kodols ‘branduolys’, krupis : krupis ‘rupûþë’, medþias : meþs ‘miðkas’, notrë : nâtre
‘dilgëlë’, pylë : pîle ‘antis’, spëkas : spçks ‘jëga’, vetuðas : vecs ‘senas’.
Þodþiø reikðmës gali ir nesutapti, bûti pasislinkusios á kurià nors pusæ,
plg.: bernas : bçrns ‘vaikas’, briedis : briedis ‘elnias’, debesis : debess ‘dangus’,
elnias : alnis ‘briedis’, jautrus : jautrs ‘linksmas’, kuoka : koks [kuoks] ‘medis’,
lëkti : lçkt ‘ðokti’, medis : meþs ‘miðkas’, mëlynas : melns ‘juodas’, mokslas :
mâksla ‘menas’, moða ‘vyro sesuo’ : mâsa ‘sesuo’, purvas : purvs ‘pelkë’, smagus : smags ‘sunkus’, stabas : stabs ‘stulpas’, ðokti : sâkt ‘pradëti’, uola : ola
[uola] ‘kiauðinis’, vanta : ota [uota] ‘teptukas’, vëdaras : vçders ‘pilvas’, veidas :
veids ‘forma; bûdas’, volë ‘statinës kaiðtis’ : vâle ‘vëzdas’, þambas ‘kampas’ :
zobs [zuobs] ‘dantis’, þandas : zods [zuods] ‘smakras’, þilas : zils ‘mëlynas’, þirgas
‘graþus, puikus arklys‘ : zirgs ‘arklys’ ir kt. (Daugiau þr. Butkus A. Lietuviølatviø kalbø vadovas. Kaunas, 2002. P. 180-191)
Skirtingoji

baltiðkoji

leksika

Dalis senosios leksikos skiriasi, plg.: ankstus – agrs, bamba – naba, galia –
vara, gëda – kauns, gyvatë – èûska, jis, ji – viòð, viòa, karvë – govs [guovs],
kiaulë – cûka, kraujas – asins, puðis – priede, þmona – sieva ir kt. Kai kurie ið
ðitø latviðkø þodþiø yra ide. prokalbës senumo.
Skoliniai
Leksikos skirtumus lëmë ir skolinimasis ið kitø kalbø, su kuriomis mûsø
kalbos turëjo tiesioginiø kontaktø. Abiejø kalbø santykis skoliniø atþvilgiu gali
bûti keleriopas:
1) skoliná vartoja tik viena ið kalbø, pvz., lie. miestas (polonizmas) – la.
pilsçta (savas þodis); lie. duktë (savas þodis) – la. meita (germanizmas);
2) abi kalbos vartoja skirtingus skolinius, pvz., lie. gandras (germanizmas)
– la. stâríis (germanizmas); lie. burokas (slavizmas) – la. biete (germanizmas);
3) abi kalbos vartoja tà patá skoliná, pvz., lie. baþnyèia – la. baznîca (slavizmas); lie. kunigas – la. kungs ‘ponas’ (germanizmas)
4) vienoje ið kalbø skolinys turi barbarizmo ar tarmybës statusà, pvz., lie.
zvanas ‘varpas’ – la. zvans ‘t. p.’; lie. pagrabas ‘ðermenys’ – la. pagrabs ‘rûsys’.
Dël skirtingø istoriniø aplinkybiø latviø kalboje yra daugiau finizmø ir
germanizmø, lietuviø kalboje – slavizmø.
10

Ið plaèiau þinomø finizmø minëtini: bura ‘burë’, Jelgava ‘toks miestas’,
kâzas ‘vestuvës’, laulât ‘tuokti’, mâja ‘namas’, puíe ‘gëlë’, puisis ‘bernas’, rija
‘jauja’, selga ‘atvira jûra’, sçne ‘grybas’, tçrauds ‘plienas’, vai ‘ar’, vajag ‘reikia’.
Didþiàjà dalá germanizmø latviø kalba prisirinko per Livonijos laikotarpá ir carø laikais (dvarininkai Baltijos gubernijose tebebuvo daugiausia vokieèiai). Nuo germanizmø latviø kalba buvo valoma taip, kaip lietuviø kalba
nuo polonizmø. Taèiau ir dabartinëje latviø kalboje germanizmø likæ nemaþai,
plg. kai kuriuos: bikses ‘kelnës’, bûvçt ‘statyti’, dambis ‘uþtvanka’, diençt ‘tarnauti’, dubults ‘dvigubas’, elle ‘pragaras’, krûze ‘àsotis’, kungs ‘ponas’, íçde
‘grandinë’, íieìelis ‘plyta’, lukturis ‘þibintas’, meita ‘mergaitë; duktë’, mçríis
‘taikinys’, smçíçt ‘rûkyti’, spçlçt ‘þaisti; groti’, stunda ‘valanda; pamoka’, zâìis
‘pjûklas’, zçns ‘vaikinas’, zvçrçt ‘prisiekti’.
Slavizmai latviø kalboje paplito irgi ne vienu metu. Ið ankstyvøjø kontaktø su kaimynais krivièiais latviai turi pasiskolinæ net jø etnonimà krievs ‘rusas’. Maþdaug ið tos epochos yra gauti skoliniai baznîca ‘baþnyèia’, blçdis
‘sukèius’, cilvçks ‘þmogus’, robeþa ‘siena’, grçks ‘nuodëmë’, svçts ‘ðventas’, tirgus ‘turgus’, tulks ‘vertëjas’ ir kt. Rusams uþgrobus Vidþemæ (1721), Latgalà
(1772) ir prisijungus Kurðo kunigaikðtystæ (1795), plûstelëjo naujas slavizmø
srautas (cena ‘kaina’, kazarma ‘kareivinës’, strâdât ‘dirbti’, zvans ‘varpas’ ir
kt.). Treèiasis slavizmø sluoksnis latviø kalboje nugulë sovietmeèiu.
Pasitaiko, kad abiejose kalbose skiriasi tø paèiø skoliniø reikðmës, pvz.,
lie. kunigas ‘dvasininkas’ : la. kungs ‘ponas; Vieðpats’, lie. tarm. pagrabas ‘ðermenys’ : la. pagrabs ‘rûsys’, lie. tarm. gromata ‘raðtas, laiðkas’ : la. grâmata
‘knyga’.
Latviø þodyne esama skoliniø ir ið lietuviø kalbos: daile ‘groþis, menas’,
gleznot ‘tapyti’, ìimene ‘ðeima’, íçve ‘kumelë’, mçìinât ‘mëginti; repetuoti’,
peïíe ‘bala’, veikals ‘parduotuvë’, þagata ‘ðarka’, taip pat ið kurðiø kalbos:
dzintars ‘gintaras’, leitis ‘lietuvis’, menca ‘menkë’, pîle ‘antis’, zaíis ‘zuikis’.
Senieji raðtai
• Pirmoji iki mûsø dienø iðlikusi latviðka knyga – P. Kanizijaus Catechismus Catholicorum. Vilnius, 1585.
• Pirmasis vokieèiø-latviø kalbø þodynas – G. Mancelio Lettus, Das ist
Wortbuch.... Ryga, 1638.
• Pirmoji latviø kalbos gramatika – J.G. Rehehuzeno Manuductio ad linguam lettonicam... Ryga, 1644.
• Pirmasis Biblijos vertimas – Ta Swehta Grahmata jeb Deewa Swehtais
Wahrds (Tâ Svçta Grâmata jeb Dieva Svçtais Vârds). Vertë E. Gliukas, iðleista
Vidþemëje, 1689 m. (Naujasis testamentas iðëjo 1685 m.)
• Pirmasis laikraðtis – Latweeschu Awises (Latvieðu Avîzes). Jelgava, 1822.

11

RAÐYBA
Abëcëlë
Latviø raðte vartojamos 33 raidës:
Aa
Ââ
Bb
Cc
Èè

Dd
Ee
Çç
Ff
Gg

Ìì
Hh
Ii
Îî
Jj

Kk
Íí
Ll
Ïï
Mm

Nn
Òò
Oo
Pp
Rr

Ss
Ðð
Tt
Uu
Ûû

Vv
Zz
Þþ

Balsiø ilgumas raðte þymimas brûkðneliu virð raðmens: â, ç, î, û.
Raide o þymimas latviðkø þodþiø dvibalsis uo: sols, pods (skaityk: suols,
puods) ir tarptautiniø þodþiø o: filologs, kosmodroms. Tarptautiniuose
þodþiuose o gali bûti tiek trumpas, tiek ilgas, bet brûkðneliu balsio ilgumas
neþymimas.
1. Paraðykite latviðkai
uost .......
uoga ....
duot .....

lyt ....
dygt ....
ryt ....

pûst ......
ëst ......
bëgt ......

lëkt .....
bût ....
uosis .....

Priebalsiø minkðtumas ar kietumas nuo pozicijos nepriklauso: tiek prieð
prieðakinës, tiek prieð uþpakalinës eilës balsius priebalsiai latviø kalboje yra
puskieèiai.
Minkðtieji priebalsiai þenklinami kableliu. Tokiø priebalsiø yra keturi:
ì, í, ï ir ò , jie paprastai pasitaiko skoliniuose arba formose su iðnykusiu j.
2. Paraðykite latviðkai, o kur reikia – lietuviðkai (lietuviø kalbos
ilgas galûnes atitinka latviø trumpos)
a) lie. liaudis la. ïaudis
dalia
........
...... ziòa
b)

Biliûnas .......
........... Ïvova
.......... Dòepra

....... ïaut
guliu .....
....... brâïa

peliø ......
....... zîïu
....... dzeòa

vilniø ......
egliø .....
..... buïïu

Algirdas Aïìirds ........ Beïìija
Liudas ......
.......... Vjatka
Aliaska ........
........ Arjogala
.......... Rjazaòa ......... Tjanðans ......... Íîna

12

Raidæ ch latviams atstoja raidë h, kuri þymi abu ðiuos priebalsius.
3. Áraðykite trûkstamus þodþius
a) ......... harçms
......... homonîms
b) psichologas ...........
............. huligâns
............. holera

........ halle
........ humors
........ haltûra
chunta .......
......... hronisks

.......... hidra
......... huzârs
chalva ......
cha cha .....
chloras ......

Ásidëmëkite!
a) ìerbonis [uo] ‘herbas’, korâlis ‘choralas’, koris [uo] ‘choras’, íîmija ‘chemija’, íirurgs ‘chirurgas’
b) hallo ‘alio’, histçrija ‘isterija‘, hostija ‘ostija’, hronika ‘kronika’

13

FONETIKA
1. Taisyklingai perskaitykite
a) domât ‘galvoti; manyti’, galvot ‘tvirtinti’, karogs ‘vëliava’, ko ‘kà’,
koris ‘choras’, laukos ‘laukuose’, logs ‘langas’, mokas ‘kanèia’, nokrist
‘nukristi’, ods ‘uodas’, oga ‘uoga’, ola ‘kiauðinis’, osis ‘uosis’, osta ‘uostas’, otro ‘antràjá, antràjà, antrøjø’, pirmo ‘pirmàjá, pirmàjà, pirmøjø’, pods
‘puodas’, roka ‘ranka’, roze ‘roþë’, solis ‘þingsnis’, sols ‘suolas’, ðo ‘ðá, ðià,
ðiø’, to ‘tà, tø’, ðodien ‘ðiandien’, tornis ‘bokðtas’, valoda ‘kalba’, zobens
‘kardas, kalavijas’, kokos ‘medþiuose’, ozolos ‘àþuoluose’.
b) Godmanis, Kamoliòð, Osiòð, Ostnieks, Ozoliòð, Plotnieks, Podnieks,
Sîpolnieks, Sproga, Vairogs, Vîtoliòð, Ziedonis.
c) Aglona, Dobele, Madona, Ogre, Preiïos ‘Preiliuose’, Skoda ‘Skuodas’, Sloka; Polija ‘Lenkija’, Somija.
d) agronoms, automaðîna, autoosta, gramofons, filantrops, filologs, konference, noorganizçt, remonts; Berholds, Ivanovs, Jankovskis, Martinsons,
Otosons, Ðtolcs; Londona, Òujorka, Vaðingtona; Etiopija, Kolumbija, Mongolija, Slovakija.
Tarptautiniø þodþiø balsá iu (ü) latviai transponuoja i, î.
2. Áraðykite atitikmenis (kairëje – latviðkus, deðinëje – lietuviðkus)
Pçrs Gints ................ biïetens ...............
............. kiuvetë
Minhene ..............
............. Miûlenbachas Tîringene .............

Nîrnberga ..............
Brisele ..............
Pjçrs Kirî .............

bet: budþets ‘biudþetas’, mûzikls ‘miuziklas’, Òûfaundlenda ‘Niufaundlendas’
Tarptautiniø þodþiø dvibalsá eu latviai pakeitæ ei.
3. Áraðykite atitikmenis
eiforija ..........
eiro / eira .......
........ eunuchas

....... Europa
terapeits .........
eigçnika .........
14

............ pseudo............ eukaliptas
eifçmisms .........

Latviø kirèiuoti a, e iðlaikomi trumpi.
4. Taisyklingai iðtarkite trumpuosius kirèiuotus balsius a, e:
ada ‘ado’ – âda ‘oda’
seja ‘veidas’ – sçja ‘sëja’
ja ‘jeigu’ – j⠑taip’
radît ‘kurti’ – râdît ‘rodyti’
ka ‘jog’ – k⠑kaip; kieno’
par ‘apie’ – pâr ‘per’
kazas ‘oþkos’ – kâzas ‘vestuvës’
mele ‘melagë’ – mçle ‘lieþuvis’
krava ‘krovinys’ – krâva ‘krovë’
masa ‘masë’ – mâsa ‘sesuo’
manît ‘nutuokti’ – mânît ‘apgaudinëti’
5. Skirtingai iðtarkite kirèiuotus trumpuosius lietuviðkus ir latviðkus
balsius a, e ðiuose bendraðakniuose þodþiuose:
lie. adata – la. adata
akys – acis
eðerá – asari
eþeras – ezers
kelias – ceïð
ledas – ledus
namas – nams
neða – nes
pasaka - pasaka
alø - alu

deðimt – desmit
eglë – egle
senas – sens
ðaknys – saknes
takas – taka
teka – tek
vakaras – vakars
vasara – vasara
daro - dara
þemë - zeme

6. Taisyklingai iðtarkite ilguosius nekirèiuotus balsius:
acîs ‘akyse’ – acis ‘akys’
ak⠑ðulinyje’ – aka ‘ðulinys’
galv⠑galvoje’ – galva ‘galva’
debesîs ‘danguje’ – debesis ‘dangus; dangø’
domâjâm ‘manëme’ – domâjam ‘manome’
eglç ‘eglëje’ – egle ‘eglë’
istabâs ‘kambariuose’ – istabas ‘kambario; kambariai’
lietû ‘lietuje’ – lietu ‘lietø’
pasç ‘pase’ – pase ‘pasas’
rokâs ‘rankose’ – rokas ‘rankos’
saucâs ‘vadinosi’ – saucas ‘vadinasi’
skapî ‘spintoje’ – skapi ‘spintà’
vçj⠑vëjyje’ – vçja ‘vëjo’
zemç ‘þemëje; þemyn’ – zeme ‘þemë’
15

Baltiðkose ðaknyse ir naujose galûnëse lietuviø balsá o atitinka latviðkasis
â, senose galûnëse – a. Iðimtys: ala ‘ola’, lâse ‘laðas’.
7. Áraðykite latviðkus atitikmenis:
a) brolis – br . lis
stovëti – st . vçt
motina – m . te
oda – . da
dovana – d . vana
kapoti – kap . t

c) kelio daro vyro –
raðo –
koto –
þino –

ceï .
dar .
vîr .
rakst .
kât .
zin .

b) raðosi – rakst . s
darom – dar . m
augom – aug . m
galvoje – galv .
galvose – galv . s
baltoji – balt .
rankom - rok . m

d) sienos – sien . s
rankos – rok . s
dienos – dien . s
liepos - liep . s
galvos - galv . s
baltos - balt . s
jaunos - jaun . s

8. Iðverskite paþodþiui á lietuviø kalbà:
kâpt, zinât, âzis, zâle, stâvçja, âbols, dziedâtâjs.

Atsargiai! Kita reikðmë!
mokslas ‘zinâtne’
mâksla ‘menas’

lova ‘gulta’
lâva ‘plautas; gultas’

nokti ‘briest’
nâkt ‘eiti artyn’

Balsiai e, ç gali bûti platûs, panaðûs á lie. e (æ, ia), arba siauri, panaðûs á lie.
ë. Raðte e, ç platumas ar siaurumas neþymimas.
Linksniavimo paradigmoje e, ç platumas iðlieka vienodas: visuose to þodþio
linksniuose ðis balsis bûna arba tik platus, arba tik siauras. Pavyzdþiui, vienaskaitos vardininko formoje bçrns ‘vaikas’ ç yra platus, todël jis lieka platus ir
daugiskaitos vardininke bçrni, ir naudininke / ánagininke bçrniem, nors
tolesniame skiemenyje yra i, ie.
Balsiai e, ç tariami plaèiai:
a) jei tolesniame skiemenyje yra kuris nors ið plaèiøjø balsiø (a, â, e, ç),
taip pat balsiai u, û bei dvibalsiai ai, au, uo: vecâki ‘tëvai’, vçstule ‘laiðkas’;
16

b) ið bûdvardþiø su formantu -i padarytuose prieveiksmiuose: lçni ‘lëtai’,
reti ‘retai’;
c) pirminiø veiksmaþodþiø esamajame laike, iðskyrus vienaskaitos antràjá
asmená (bet siauras, jei bendratis baigiasi -rt: bçrt – es beru).
Balsiai e, ç tariami siaurai:
a) jei tolesniame skiemenyje yra balsis i, î, siaurasis e, ç arba dvibalsiai ie,
ei; pvz., bçrns (ç platus), bet bçrniòð (skaityk bërninð), tçvs (ç platus), bet tçtis
(ç siauras);
b) prieð j ir kitus minkðtuosius priebalsius, taip pat prieð ð, þ, è, dþ, pvz.:
sçja ‘sëja’, peïíe ‘bala’, zeíe ‘kojinë’, meþs ‘miðkas’;
c) veiksmaþodþiø priesagoje -çt, pvz., zaudçt ‘netekti’; bûtojo laiko ðaknyse, pvz., nesa ‘neðë’, meta ‘metë’.
d) atskiruose þodþiuose, pvz.: nç ‘ne’, bez ‘be’, es ‘að’, mçs ‘mes’, kai
kuriose bendratyse, pvz.: celt ‘kelti; statyti’, çst ‘valgyti; ësti’, nest ‘neðti’,
prieðdëlyje ne- ‘ne-’ ir kt.
9. Tarkite platøjá e latviðkuose þodþiuose:
bëda – bçda
brolënas – brâlçns
ëda – çd
krëslas – krçsls ‘këdë’
lëtas – lçts ‘pigus’
sëkla – sçkla

spëkas – spçks
tëvas – tçvs
vëdaras – vçders ‘pilvas’
vëlus – vçls
vëtra – vçtra ‘audra’
þvëris – zvçrs

10. Tarkite siauràjá e latviðkuose þodþiuose:
be – bez
berti – bçrt
bet – bet
kelias – ceïð

mes – mçs
ne – nç
neðti – nest
vedë – veda

11. Kairëje suraðytuose latviðkuose þodþiuose tarkite platøjá e,
deðinëje – siauràjá:
bçrns ‘vaikas’ – bçrniòð ‘vaikelis’
vçstule ‘laiðkas’ – vçstît ‘pasakoti’
çd ‘valgo; ëda’ – çda ‘valgë; ëdë’
mçrs ‘matas’ – mçrît ‘matuoti’
17

nes ‘neða’ – nesa ‘neðë’
spçks ‘jëga’ – spçcîgs ‘stiprus’
tçvs ‘tëvas’ – tçtis ‘tëtis’
bçda ‘bëda’ - bçdîgs ‘varganas’

12. Perskaitykite sakinius, taisyklingai tardami plaèiuosius ir siauruosius e (platusis e paþymëtas taðku):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pçc peldçðanâs .ez.erâ t.çvs un d.çls l.çni devâs mâjup.
Upç atspîdçja z.eltainie b.çrzi.
V.çlâ rudenî debesis ir p.el.çkas.
B.çrzi kr.çslâ m.et m.elnas .çnas.
Meþâ zem eglçm neko nevar saredzçt.
D.çli s.eko t.çva p.çdâs.
V.ect.çvs lepni v.çro d.çlad.çlu.
Pçcpusdienâ ekskursanti meklçja patv.çrumu egïu .çnâ.

13. Áraðykite latviðkus atitikmenis
Baltiðkuose þodþiuose vietoje lietuviðkø dvigarsiø an, en, in, un bei ðaknies
balsiø à, æ, á, ø latviai turi uo, ie, î, û; plg.: ranka – roka (skaityk: ruoka), penki
– pieci, krinta – krît, juntu – jûtu, taip pat àþuolas – ozols (skaityk: uozuols),
kæsti – ciest, gráþtë – grîste, siøsti – sûtît.
langas – l . gs
ranka – r . ka
lenkti – l . kt
sunkti – s . kt ‘siurbti’
trenkti – tr . kt
angis – . dze
lindo – l . da
kanduolas – k . dols
lankas – l . ks
anglis – . gle
linkis – l . cis
pinti – p . t
krinta – kr . t

àsa – . sa
þàsis – z . ss
þásti – z . st
kàsti – k . st
kæsti – c . st
lásti – l . st
rankà – rok .
vyrà – vîr .
brolá – brâl .
eglæ – egl .
pilá – pil .
bræsti – br . st
juntu – j . tu

bet: vâlodze ‘volungë’
14. Iðverskite á lietuviø kalbà:
otrs............, sloka.........., sakot..........., rodu.........., pusotra.............,
spriest............, piekta............, to...., mîksti............, krîtu............, protu............., jûgt............, spîdçt............, laimîgs................., lîgot..........,
liekts .........
18

Atsargiai! Kita reikðmë!
valoda ‘kalba’
valanda ‘stunda’

locît ‘lankstyti; linksniuoti’
lankyti ‘apmeklçt’

15. Stenkitës neminkðtinti priebalsiø, tardami latviðkus þodþius
lie. alksnis – la. alksnis
balti – balti
brolis – brâlis
diena – diena
Dievas – Dievs
liepa – liepa
lieti – liet
siena - siena
tëtis – tçtis
Valdis – Valdis

kai

plëvë – plçve
giedoti – dziedât
kliegti – kliegt
Talinas – Tallina
Liepoja – Liepâja
saulë – saule
plikas – pliks
Uldis – Uldis
sniegas – sniegs
upë – upe

16. Perskaitykite ðiuos þodþius ið pradþiø lietuviðkai, paskui latvið-

Baltija, Latvija, Lietuva, Bosnija, Dânija, Âzija, Anglija, Itâlija, Aukðtaitija,
Þemaitija, Suvalkija, Lielupe, Kuldîga, Valmiera, Rîga.
17. Taisyklingai iðtarkite ï
ceïð ‘kelias’
gïçvs ‘glebus, iðtiþæs’
kïût ‘tapti’
kïûda ‘klaida’
kïûdîties ‘klysti’
ïaudis ‘þmonës, liaudis’
ïauns ‘blogas’
ïipa ‘uodegëlë’

gïotas ‘gleivës’
kïava ‘klevas’
ïoti ‘labai’
ïurba ‘liurbis’
pïâpât ‘plepëti’
pïaut ‘pjauti’ (dalgiu)
pïava ‘pieva’
teïð ‘telias, verðis’

18. Taisyklingai iðtarkite l ir ï:
brâlis – brâïa
celis – ceïa

rullis – ruïïa
kâlis – kâïa
19

zâle – zâïu
lelle – leïïu
bullis – buïïi
mirklis – mirkïa
auseklis – ausekïa

vâle – vâïu
dzîvoklis – dzîvokïa
kamielis – kamieïa
þoklis – þokïa
karalis – karaïa

Minkðtasis ò neturi gomurinio varianto D’, kurá lietuviai taria prieð minkðtuosius gomurinius k ir g, pvz., penki, vingis. Mat latviø minkðtøjø í ir ì tarimas nëra grynai gomurinis, jis primena rusø kalbos minkðtuosius t ir d, pvz.,
þodþiuose òåëî, Äèìà, plg. ðiø þodþiø transliteracijà latviðkai íelo, Ìima.
Kietasis n prieð k ir g latviø kalboje tariamas kaip ir lietuviø - D.
19. Taisyklingai iðtarkite n ir ò:
sçne – sçòu (grybas)
zvaigzne – zvaigþòu
Jâni – Jâòi
valni – vaïòi (pylimas)
vilni – viïòi (banga)
suni – suòi

torni – toròi (bokðtas)
sapni – sapòi
lîgavaini – lîgavaiòi (jaunikis)
sikspârni – sikspâròi
toni – toòi (tonas)
taureni – taureòi (drugelis)

20. Taisyklingai iðtarkite minkðtuosius í, ì, ò:
apìçrbs ‘drabuþis’
ìçrbt ‘rengti’
ìimene ‘ðeima’
ìîmis ‘snukis’
zâìis ‘pjûklas’
zaíis ‘zuikis’
íieìelis ‘plyta’
íepa ‘letena’
òemt ‘imti’
òirga ‘ðaipokas’
íirsis ‘vyðnia’
íîla ‘uþstatas’
íirzaka ‘drieþas’
òurrât ‘murkti’
òuòòa ‘verksnys’
ìimnâzija ‘gimnazija’
ìenerâlis ‘generolas’

kuðíis ‘kuokðtas’
kuìis ‘laivas’
òaudçt ‘kniaukti’
kuòìis ‘skrandis’
leòíis ‘kampas’
zeòíis ‘vaikinas’
puíe ‘gëlë’
ðíîvis ‘lëkðtë’
ðíiest ‘skiesti’
ðíiet ‘rodos’
íermenis ‘kûnas’
íilda ‘barnis’
zeíe ‘kojinë
òiprs ‘guvus’
ìitâra ‘gitara’
ìçnijs ‘genijus’
íçve ‘kumelë’
20

Lietuviðkuosius minkðtuosius k ir g baltø kilmës þodþiuose atitinka latviðkieji c ir dz.
21. Áraðykite reikiamas raides:
kitas – cits, ketvirtas – . eturtais, gerti – .. ert, augi – au .., kepurë –
. epure, gimtinë – .. imtene, kirpti – . irpt, dagys – da .. is, lokys – lâ .
is, regëti – re .. çt, iðgyventi – iz .. îvot, gimdyti – .. emdçt, kiaunë –
.auna, kelias – .eïð, giesmë – .. iesma.
22. Áraðykite reikiamà priebalsio k ir g atitikmená:
draugs – draudzene – draudzîba, lauks – lau . iòð – lau . inieks –
lau- . inie . e, laiks – lai . iòð, vanags – vana .. iòð, rîkoties ‘elgtis’ – rî .
îba, zirgs – zir .. iòð, rûpnieks ‘pramonininkas’ – rûpnie . e – rûpnie .
îba, Rîga – rî .. inieks – rî .. inie . e, atslçga ‘raktas’ – atslç .. nieks ‘ðaltkalvis’ – atslç .. nie . e, palîgs ‘padëjëjas’ – palî .. çt – palî .. îba, tirgus
– tir .. nieks – tir .. nie . e – tir .. niecîba ‘prekyba’, es saku – sa . ît, es
pçrku – tu pçr . .
23. Atstatykite formas á lietuviø kalbà:
dzirdçt girdëti, ciems ........, cits ........, dzenis ........,
dzimt ......., cept ......., dzîsla ........, pircçjs ........., mâcît .........., dzîvs
........, ciets ........, dzirnas ........., ciest kæsti, es teicu .........., redzu .......,
tu bçdz ............, lec ......., mçs kaucam ............., jûs saucat ...............,
mçs dziedâjâm ..................
24. Iðverskite á latviø kalbà, atsiþvelgdami á tai, jog lietuviðkø ðaknø
ð, þ atitinka latviø s, z:
ðienas siens, ðimtas ......., þiema ........., þirgas ......., eþys ........, oþys
........, ðuná ........, ðaukti ......., þiedo ........, þolë ........, ðirmas ......., ðirdá
........, þemë ........, ðiltas ........, ðilas ......, þinojo ........, þilas ........ (mëlynas), þymëti ......., ðeðtas ........., geguþë (toks paukðtis) ....... ..., gelþis (geleþis)
........, þàsis ......, ðirmas ......, þindyti ......., þinia ....., þirnis ......, þemas
.......

21

25. Iðverskite á latviø kalbà, atsiþvelgdami á tai, jog lietuviø minkðtasis s prieð uþpakalinius balsius atitinka latviø ð:
siûti ðût, bûsiu ......., siûsiu ......., darysiu ......., uosio ........, giedosiu ........, raudosiu ............., duosiu ........., neþinosiu ................
26. Iðverskite á latviø kalbà, atsiþvelgdami á tai, jog lietuviðkø kamiengaliø è, dþ atitinka latviø ð, þ:
brolyèio brâlîða, vokieèius .............., bièiø ........, briedþiø .........
(elniø), audþiu ........., sviedþia .........., sëdþiu ........., ðirdþiø .........., kenèiu
............, medþiø ............... (miðkø), snaudþia ........
27. Taisyklingai perskaitykite (a-g – greitakalbës):
a) Streb stipri karstu pupu putru, lai tu bûtu stiprs!;
b) Briedis bedrç brikðíinâja;
c) Sasien siksnu siksniski!;
d) Dzîvo dzîvç dzîvu dzîvi – dzîvam dzîvç dzîva dzîve!;
e) Zviegtiò zviedza zviedru zirgi zvirgzdupîtes maliòâ;
f) Íirzaka íimençs íidâ íilavas un koíeti íiíina;
g) Viens vecs vîrs vienâ vçlâ vasaras vakarâ veda veselu vezumu vârîtu
vçþu, visi vçþi vienâ virknç vçrti, vecâ vedçja vârds Vilis Vâlodze;
h) Dzîvîte, dzîvîte, ðûpojos tevî
Vçjâ kâ þubîte liepzariòâ.
Daudz tu man solîji, maz tomçr devi, –
Vai nav vienalga ar’ rai dai dai da.
(Fricis Bârda)

à
22

GALÛNIØ VOKALIZMAS*
Forma
nom. sg.

gen. sg.
acc. sg.

instr. sg.
loc. sg.
nom. pl.

gen. pl.
dat. pl.
instr. pl.
loc. pl.
adv.

lie.
-as
-ias
-ys
-is**
-o
-os
-aus
-¹
-ø
-ê
-á
-a
-e
-oj(e)
-ai
-os
-ës
-ys
-ø
-om(s)
-om(is)
-ose
-(i)ai

la.
-s
-š
-is
-s**
-a
-as
-us
-u
-u
-i
-i
-u
-i
-â
-i
-as
-es
-is
-u
-âm
-âm
-âs
-i

Pavyzdžiai
namas – nams
kelias – ceïð, vëjas – vçjð
vëþys – vçzis
naktis – nakts
namo – nama
galvos – galvas
lietaus – lietus
nam¹ – namu
lietø – lietu
eglê – egli
naktá – nakti
su galva – ar galvu
su egle – ar egli
galvoje – galvâ
namai – nami
galvos – galvas
eglës – egles
naktys – naktis
(visi kamienai)
galvoms – galvâm
su galvomis – ar galvâm
galvose – galvâs
baltai – balti
žaliai – zaïi

1 lentelë. Vardaþodþiø formantø
ir neávardþiuotiniø galûniø fonetiniai skirtumai

* Fonetiniai sutapimai ar morfologiniai skirtumai èia nepateikiami
** Tik i kamienui

praes. / praet. 1. sg.

lie.
-ti
-tis
-oti
-au

la.
-t
-ties
-ât
-u

praes./ praet. 2. sg.

-ai / -ei

-i

-a
-o

-a

-os(i)

-âs

praes. / praet. 1. pl.

-om(e)

-âm

praes. / praet. 2. pl.

-ot(e)

-ât

raðot(e) – rakstât
augot(e) – augât

-ant

-ot

augant – augot

-antis
-anti
-æs
-damas

-oðs
-oða
-is
-dams

inf.

Forma

praes. / praet. 3. pers.

gerund.
part.

Pavyzdþiai
eiti – iet
rodytis – râdîties
mazgoti – mazgât
sakau – saku
sakiau – sacîju
sakai – saki
sakei – sacîji
duoda – dod
sako – saka
mazgojo – mazgâja
raðos(i) – rakstâs
mazgojos(i) – mazgâjâs
raðom – rakstâm
augom – augâm

raðantis – rakstoðs
raðanti – rakstoða
bëgæs – bçdzis
augdamas – augdams

23

2 lentelë. Veiksmaþodþiø formø fonetiniai
skirtumai

28. Áraðykite trûkstamus þodþius
vienas .....
þalias .....
...... pirms

......... balts
sausas .......
daromas .....

vëjas ....
...... slapjð
....... sakâms

kitas .....
pirktas .....
sakytas ......

29. Áraðykite trûkstamus þodþius
a) radau ......
këlei .......
daro .......
bëga ......
b ) ..........
..........
..........
..........

þinai .......
darau ......
darosi .......
bëgo .......

augoða
augdama
augoðs
raudâjâm

........
........
........
........

....... dari
augau .....
auga ......
....... ved

vedei .......
þinojau .........
augo .......
....... tecçja

nezinot
darot
darîdams
mîlçja

.......... nezinât
......... audzis
......... çdot
......... jutâm

24

MORFOLOGIJA
DAIKTAVARDIS (Lietvârds / Substantîvs)
3 lentelë. Linksniø pavadinimai, jø trumpiniai, klausimai
Lietuviø
Vardininkas
Kilmininkas
Naudininkas
Galininkas
Ánagininkas
Vietininkas
Ðauksmininkas

Latviø
V.
K.
N.
G.
Án.
Vt.
Ð.

kas?
ko?
kam?
kà?
kuo?
kur?
- !

Nominatîvs
Ìenitîvs
Datîvs
Akuzatîvs
Instrumentâlis
Lokatîvs
Vokatîvs

N.
Ì.
D.
A.
I.
L.
V.

kas?
kâ?
kam?
ko? (sk. kuo)
ar ko? (sk. ar kuo)
kur?
­ !

4 lentelë. Daiktavardþiø linksniuotës ir linksniø galûnës

Linksnis

Linksniuotë
I

II

III

IV

V

VI

al-us

liep-a

egl-e

nakt-s

-us

-as

-es

-s

-ai
-u
ar -u
-â
-a!

-ei
-i
ar -i
-ç
-e!

-ij
-i
ar -i
-î
-s!

-es
-u*
-çm
-es
ar -çm
-çs
-es!

-is
-u*
-îm
-is
ar -îm
-îs
-is!

Vienaskaita

N. kas?
Ì. kâ?

vîr-s
vçj-ð
-a

D. kam?
-am
A. ko?
-u
I. ar ko? ar -u
L. kur?
-â
V. ­ !
-! -s!
-ð!

brâl-is
akmen-s
brâï-a
akmen-s
-im
-i
ar -i
-î
-i!

-um
-u
ar -u
-û
-u!

Daugiskaita

N. kas?
Ì. kâ?
D. kam?
A. ko?
I. ar ko?
L. kur?
V. ­ !

-i*
-u*
-iem*
-us*
ar -iem*
-os* (sk. uos)
-! -i*!

-as
-u
-âm
-as
ar -âm
-âs
-as!

25

Ásidëmëkite!
Pirmøjø trijø linksniuoèiø daiktavardþiai yra tik vyriðkosios giminës; jø
daugiskaitos galûnës vienodos.
Þvaigþdute paþymëtoms formoms bûdinga kamiengalio priebalsiø kaita (þr.
5 lentelæ p. 22). Ðios kaitos neturi I ir III linksniuotës daugiskaitos linksniai,
taip pat II linksniuotës þodis viesis ‘sveèias’, pavardës su priesagomis -skis,
-ckis bei vyrø vardai su kamiengaliu t, d, pvz.: Atis, Uldis, Valdis (bet: Visvaldis - Visvalþa, Tâlivaldis - Tâlivalþa). Penktoji linksniuotë iðimèiø turi daugiau: mute ‘burna’, aste ‘uodega’, kaste ‘dëþë’, kai kurie þodþiai su -de, -se,
-ze, pvz.: èetrrinde ‘ketureilis’, epizode, kase ‘kasa’, pase ‘pasas’, bâze ‘bazë’ ir
kt. Ðeðtosios linksniuotës iðimtys yra þodþiai acs ‘akis’, auss ‘ausis’, balss ‘balsas’, debess ‘dangus’, valsts ‘valstybë’, zoss ‘þàsis’, Cçsis ‘toks miestas’.
Ánagininkas dabartinëje latviø kalboje paprastai vartojamas su prielinksniu
ar ‘su’.
Vietininko galûnë visada ilga.

I linksniuotë
1. Sulatvinkite ðiuos þodþius
vyras ......., namas ........., ratas ......., vardas .........., langas ........,
pamatas ............, krûmas ........., laikas ........, vëjas ........, kelias .......
2. Su ðiais prielinksniais pavartokite vns. kilmininko linksná
pie (ezers) ............., pie (Kalniòð) .............., aiz (meþs) .........., aiz (logs)
..........., no (Pauls) .........., no (vçjð) .........., zem (sols) .........., zem
(celms) .........., virs (jumts) .........., virs (lauks) .........., uz (plaukts)
............, uz (krçsls) .............
3. Iðverskite þodþiø junginius, vartodami vienaskaitos naudininko
linksná
a) baltam stalui (galds) ...................., senam (vecs) þmogui (cilvçks)
........................., ðviesiam (gaiðs) langui ..................., geram (labs) draugui ............................, ilgam (garð) keliui ...................., lango stiklui
....................., þodþio (vârds) galui ....................., silpnam (vâjð) vëjui
......................., miðko (meþs) medþiui (koks) ......................., medþio
kelmui ....................., tam dideliam (liels) gabalui .................................
26

b) iki (lîdz) vakaro ......................., iki ryto ............., iki galo .............,
iki lango .................., iki to laiko ...................., iki to àþuolëlio ..........
................, iki to didelio (liels) posûkio (pagrieziens) ................................
4. Iðverskite þodþiø junginius
a) visà laikà ...................., tëvo vardà ................., kità kelià ............,
platø laukà ................, stiprø vëjà ................, þemà stogà (jumts) .......
........., lango stiklà ......................., maþà stalà (galds) .................., Dievo pirðtà (pirksts) ...................., velnio (velns) vaikà (bçrns) ..................
b) á (uz) langà ................, á tà kelià ...................., á tà stiklo kalnà
...................................., á baltà stalà .............................
5. Iðverskite þodþiø junginius
su tokiu (tâds) vyru ........................., antrà dienà su draugu ........
............................, su dideliu dþiaugsmu (prieks) .............................

6. Iðverskite þodþiø junginius vns. vietininku
a) visà laikà kelyje ................................, tamsiame (tumðs) miðke
.................., giliame (dziïð) eþere ............................, aukðtame (augsts)
kalne ...................., stalo (galds) gale ....................., lango stikle
....................., medþio kelme ..........................., aukso (zelts) þiede
(gredzens) ..............................., gulëjo traukinyje (vilciens) .............
..................., linguoja vëjyje .......................
b) Dievo vardu ......................, kokiu (kâds) laiku ...................., þiûri
(skatâs) á þmogø ............................

7. Iðverskite þodþiø junginius
a) balti bçrzi ....................., stipri vîri ..................., plaði lauki
......................, skaisti vârdi ........................, augsti koki ...................,
gaiði logi ........ ..........., gari ceïi ....................., labi studenti ...........
......................, cieti rieksti .....................................
27

b) geri darbai ....................., kiti laikai ...................., maþi vaikeliai
........................., mëlyni (zils) eþerëliai ......................., seni medþiai
..................., visi langai ...................., aukðti (augsts) kalnai ..........
................, balti stogai (jumts) ......................, nauji (jauns) kompiuteriai
(dators) ....................................
8. Iðverskite þodþiø junginius
a) gerus (labs) draugus ......................., didelius mokinius (skolçns)
........................., maþus vaikus ....................., kai kuriuos (daþs) darbus ...................., visus ponus (kungs) ...................., margus (raibs) ir
baltus drabuþius (apìçrbs) ....................................., ankstyvus (agrs)
paukðèius (putns) .......................
b) vakare su senais draugais .........................................., lauke su
arkliais (zirgs) ............................, prie upës su vaikais .......................
............................, ant stalo su valgiais (çdiens) ................................
......, uþ eþerëlio su kaimynais ...................................................., su
sparnais virð medþiø ..............................................., su gerais linkëjimais (novçlçjums) ............................................................
9. Vietos ir laiko aplinkybes iðverskite dgs. vietininku
a) laukuos daug (daudz) sniego ..................................., medþiuose
nëra (nav) paukðèiø .................................., jo (viòð) þodþiuose daug ðilumos (siltums) ..........................................
b) vakarais jis (viòð) þiûri (skatâs) televizoriø ....................................
...................; jaunystës metais (jaunîbas gadi) ji maþai (maz) þinojo apie
(par) tëvø (vecâki) darbà ....................................................................
..................
10. Iðverskite
Gals labs, viss labs.
Pazît kâ savus piecus pirkstus.
Nav likuma bez izòçmuma.
Ne viss ir zelts, kas spîd.
Meþâ dzimis, uz meþu skatâs.
Katram darbam savs laiks.
Nesauc vilku no meþa.
28

II linksniuotë
11. Ðiuos þodþius iðtarkite lietuviðkai ir latviðkai
kurmis, briedis, latvis, alksnis, þemaitis
5 lentelë. Kamiengalio priebalsiø kaita
I
b-bj
p-pj
m-mj
v-vj

gulbis-gulbja
skapis-skapja
kurmis-kurmja
cirvis-cirvja

II
l-ï brâlis-brâïa
n - ò dzenis-dzeòa

III
s-ð
t-ð
z-þ
d-þ
c-è
dz-dþ

osis-oða
vâcietis-vâcieða
milzis-milþa
briedis-brieþa
lâcis-lâèa
dadzis-dadþa

IV
sn-ðò
zn-þò
sl-ðï
zl-þï
ll-ïï
ln-ïò

slieksnis-sliekðòa
lauznis-lauþòa
pûslis-pûðïa
zizlis-ziþïa
bullis-buïïa
vilnis-viïòa

12. Paraðykite ðiø þodþiø vns. ir dgs. kilmininkà. Kur reikia, atsiþvelkite á kamiengalio priebalsiø kaità
a) divdabis (dalyvis gram.) ................................., dambis (uþtvanka)
...................., skapis (spinta) ..................., dumpis (maiðtas) ..........
..........., kurmis ...................., cirvis..................., kurvis (pintinë)
....................., ìenerâlis ................................, varonis (didvyris)
................................, pulkstenis (laikrodis) ..............................., tornis (bokðtas) ......................., cirtnis (kirtiklis) ......................, lietuvietis
................................., leitis (lietuvis) .........................., þemaitis
.........................., kviesis (kvietys) ............................., nazis (peilis)
...................... vçzis .................., lietvedis (ûkvedys) ................................,
blçdis (sukèius) ..................., duncis (didelis peilis) ......................., runcis
(katinas) ......................., sencis (senolis) ........................., vecis (senis)
....................., puisis (vaikinas) .........................., lûsis .....................,
mçnesis (mënuo) ................................, dadzis ......................., pusaudzis
(paauglys) ..............................
b) slieksnis (slenkstis) ........................., apvârsnis (akiratis) ..............
..............., pûslis (pûslë) ........................, ðíçrslis (kliûtis) ............
.............., vilnis ........................, lauznis (lauþtuvas) .......................,
valnis ( pylimas) ......................., bullis (bulius) ......................
c) ûdens ( vanduo) ....................., rudens ............................, akmens............................, mçness (mënulis).............................., zibens
(þaibas) .........................
29

d) viesis (sveèias) ........................., gaiðmatis (ðviesiaplaukis) ........
........................., Atis ................, Valdis ................, Uldis ................,
Guntis ....................
13. Iðverskite á lietuviø kalbà. Stenkitës tarti taisyklingai
a) gulbi ­ gulbji, puiði ­ puisi, leiti ­ leiði, brâli ­ brâïi, dzeòi ­ dzeni,
latvieði ­ latvieti.
b) ûdeni ­ ûdenî ­ ûdeòi, akmeòi ­ akmeni ­ akmenî, vilnî ­ viïòi ­
vilni, skapi ­ skapji ­ skapî.
14. Iðverskite, vartodami kilmininkà
po (pçc) rudens ......................, po mënesio ........................, po
(zem) akmeniu ......................, po vandeniu ......................., po slenksèiu ........................, ant (uz) akmens ......................, ant vandens ......
................., ant uþtvankos ....................., uþ (aiz) uþtvankos .......
.................., pas (pie) brolá lietuvá ................................., nuo
rudens ......................., ið (no) vandens .........................
15. Iðverskite, vartodami prielinksná lîdz ir naudininkà
iki rudens ......................, iki vandens ...................., iki maiðto ......
..........., iki mënulio ................., iki kitos bangos ........................
16. Iðverskite, vartodami prielinksná uz (á) arba ar (su) ir galininkà/
ánagininkà
á dagá .............., su broliu ............., su vaikinu ..............., á mënulá
......................, su akmeniu ...................., su ðunimi ............., su kokiu (kâds) sukèiumi ......................, á toká (tâds) vandená .........................
17. Iðverskite
velnio (velns) pëda akmenyje ...................................., pati Ryga vandeny .............................................

30

18. Iðverskite, vartodami dgs. naudininkà
á dagius ..................., su broliais ........................, ið (no) vandenø
.................., su vaikinais ................, á mënulius ..............., su akmenimis ........................, su ðunimis ............, iki rudenø ................., iki
vandenø ................, su kokiais sukèiais ........................, á tokius vandenis ........................., iki maiðtø ...................., po (zem) akmenimis
........................, po vandenimis .........................., po slenksèiais
........................., iki mënuliø ........................., iki kitø bangø .......
........................., po (pçc) rudenø ..........................., po mënesiø
........................, ant (uz) akmenø ....................., ant vandenø ........
................., ant uþtvankø ...................., uþ (aiz) uþtvankø ....................,
pas (pie) brolius lietuvius ............................, nuo rudenø ....................

19. Iðverskite, vartodami dgs. galininkà
visus brolius ...................., kitus lietuvius ........................, naujus
(jauns) mënesius .........................., baltus þaibus ............................, rudus (brûns) lokius ........................, paþástamus þemaièius ..............
......................, svetimus (sveðs) vandenis ..........................., piktus
(nikns) ðunis ....................., senus (vecs) senius ......................., aðtrius (ass) kirvius ...........................

20. Latviðkuosius savybinius ávardþius mans, -a, tavs, -a, savs, -a
derinkite su daiktavardþiu linksniu, skaièiumi ir gimine
a) iðverskite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mano motinai jau penkiasdeðimt metø. Manai mâtei jau ...
Kas nutiko tavo seseriai? Kas noticis ...
Á Jelgavà vaþiavau ( braukt) su savo broliu.
Savo draugams jis visada (vienmçr) yra geras.
Raðytojas (Rakstnieks) jiems padovanojo (uzdâvinât) savo knygà.
Á mano klausimà (jautâjums) jis neatsakë (neatbildçt).
Kur dingo (pazust) tavo dràsa (drosme)?
Ar tavo tëvai (vecâki) yra lietuviai?
Savo krepðyje (soma) negaliu (nevarçt) rast piniginës (maks).
Savo bute jis ásirengë (iekârtot) þidiná (pavards).
Ar (Vai) supratai mano mintá (doma)?
31

12.
13.
14.
15.

Ne mano arklys, ne mano ratai.
Ar neþinai, kur yra mano mobilusis (mobilais) telefonas?
Mano kompiuteryje (dators) yra daug programø (programma).
Dailininkas (mâkslinieks) demonstravo (demonstrçt) savo darbus.
b) atskliauskite

1. (Savs nazis) .................... taupa, otra nazi deldç. 2. Neviens nekoþ
(sava roka) ..................... 3. Katra sieva (sava putra) ................... liela.
4. Katra lapsa slavç (sava aste) ..................... 5. Katram (savs kumoss)
..................... gards. 6. Sesks (savas mâjas) ...................... vistas neíer.
7. (Sava mâja) .................... dûmi ir mîïâki nekâ sveðas malas saules stari.
8. Katrs labumu velk uz (sava puse) ...................... 9. Sveðas mâtes vârds
vairâk
sâp
nekâ
( sava
mâte)
......................
kûliens.
10. (Savs tçvs) .................... pçriens labâks nekâ sveði vârdi. 11. Vilks
spalvu met, bet ne (savs tikums) ......................... 12. (Sava dzimtene)
............................ mûþam mîlçsim.

III linksniuotë
21. Ðiuos þodþius iðtarkite lietuviðkai ir latviðkai
alus, lietus, medus, vidus (vidurys)
22. Su ðiais prielinksniais pavartokite reikiamà vns. linksná
pçc (lietus) ............, pie (Mikus) ..........., ar (viltus) .........., aiz (tirgus) ............, uz (tirgus) .........., no (apvidus) .........., lîdz (vidus) ............,
no (Saldus) ............, uz (Saldus) ..........., lîdz (Saldus) ............, ar (alus)
............, ar (ledus) ............

23. Iðverskite þodþiø junginius
stovëjo lietuje .............................., gerti alø ....................., midø
(medalus) .................., buvo viduryje ....................., pirks turguje
........................, gyvena Salduje ........................, ðaltas kaip ledas, saldus kaip medus .....................................................
32

IV linksniuotë
24. Ðiuos þodþius iðtarkite lietuviðkai ir latviðkai
liepa, diena, galva, vasara, jûra, alga, siena, sala, migla, lûpa, daina
25. Su ðiais prielinksniais pavartokite vns. kilmininko ir dgs. naudininko linksná
pie (mâja) ......., pie (sieva) ........, aiz (pïava) ........, aiz (jûra) ........,
no (Laima) ........, no (galva) .......... ‘atmintinai’, zem (gulta) ........, zem
(grâmata) ........, virs (mala) ........, virs (mugura)........, uz (roka) ........, uz
(kâja) ........, bez (alga) ........, bez (siena) .........
26. Iðverskite þodþiø junginius
a) iki vasaros lîdz vasarai, iki tos dienos ......................., be pinigø
(nauda) ..............., po dienos .................., po galva zem galvas , prie
kraðto (mala) ............., á miestà (pilsçta) .............., nuo sesers (mâsa)
................., iki pabaigos (beigas) ................., ið meilës (mîlestîba) .....
................., ið skausmo (sâpes) ..................., ið to siaubo (ðausmas)
..........................
b) visà dienà .................., sesers rankà .................., kità vasarà
................, didelæ (liela) liepà ................, ðaltà (auksta) þiemà .........
............, tikrà (îsts) menà (mâksla) ................., þemà namà (mâja) .....
..........., namo sienà ...................., maþà seserá (mâsa) ..................., dienos ðviesà (gaisma) ........................, raganos galvà .....................
c) visà laikà namuose ............................., gilioje (dziïa) jûroje
................, stiprioje rankoje ....................., didelëse (liels) kanèiose (mokas) ......................, lempos (lampa) ðviesoje ......................., miðko (meþs)
uogose ..................., medþio (koks) lapuose (lapa) ................., didelëje
audroje (vçtra) ....................., gulëjo lovose (gulta) ......................, raðo
(rakstît) knygose (grâmata) ...........................
d) melnas ogas ...................., brûnas lapsas .................., zaïas pïavas
......................., skaistas meitas ........................, augstas liepas ...........
..........., aukstas rokas ...................., labas ziòas ...................., senas
dziesmas .....................
33

e) geras (labs) þmonas (sieva) ....................., juodas (melns) varnas
(vârna) ....................., greitas (âtrs) stirnas ....................., maþas mergaites ......................, kai kurias (daþs) dienas ..............., visas sienas
.................., tas margas (raibs) ir baltas sukneles (kleita) ..............
....................., ankstyvas (agrs) kregþdes (bezdelîga) .............................
27. Iðverskite þodþiø junginius
visà dienà su knygomis ......................................., lauke (ârâ) su Ausma ir Laima .................................., prie upës su skalbiniais (veïa)
............................., pas (pie + ìen.) Ingà su Janiu ir Ernestu ..............
.............................., uþ kalnelio su liepomis ....................................,
kaip be galvos ........................, iki pabaigos (beigas) ...................., apie
(par) visas paþástamas (paziòa) ..................................
28. Vietos ir laiko aplinkybes iðverskite dgs. vietininku
a) pievose ganos stirnos ................................, namuose nëra (nav)
kiauliø (cûka) ......................................, jos (viòa) lûpose daug ironijos
..............................................
b) tokiomis (tâds) dienomis geriau (labâk) bûti namie ..........................
......................................, vasaromis að (es) vaþiuoju (braukt) prie jûros
...........................................................................

Sangràþiniai daiktavardþiai
IV linksniuotës yra ir veiksmø pavadinimai su priesaga -ðana: braukðana
‘vaþiavimas’, mîlçðana ‘mylëjimas’. Taèiau sangràþiniai daiktavardþiai su priesaga -ðanâs (runâðanâs ‘kalbëjimasis’, sazinâðanâs ‘susiþinojimas’) turi tik vienaskaità, kurioje tevartojami keturi linksniai, plg.:
N. runâðanâs
Ì. runâðanâs
D. –
A. runâðanos
I. ar runâðanos
L. –

34

V linksniuotë
29. Iðverskite á lietuviø kalbà
bite .........., zeme .........., egle ......, kurpe .........., piere ...........,
niere ............, pasaule .............., zinâtne ..........., atsauksme ..........
..........., dvçsele ........., pudele ............, atvilktne ..........., piedurkne
..................
30. Apskliaustuosius daiktavardþius pavartokite
a) vienaskaitos vietininku
1. Vîtauta Diþâ universitâte atrodas (Kauòa) ........... 2. Mani draugi dzîvo
(Rîga) .......... un (Rçzekne) ................ 3. Nedçïas (nogale) ...............
viòð bûs pie saviem vecâkiem. 4. (Glâze) ........... bija puíes. 5. Mana mâsa
strâdâ (teâtris) ........... 6. Ko tu darîji vakar (vakars) ..............? 7. Ðodien (pçcpusdiena) ......................... es tikðos ar savu draugu. 8. Mûsu
(fakultâte) .................... mâcâs arî studenti no Latvijas. 9. Viòð uzmanîgi
skatîjâs (zvaigzne) .................... 10. Nestâvi (lietus) ...........! 11. Meþa
(vidus) ........ auga liela egle. 12. Lçni lçni Dieviòð brauca no kalniòa (lejiòa) ................ 13. Kas bija rakstîts tajâ (vçstule) ...............? 14. Viòð
paðlaik atrodas aktu (zâle) ......... 15. (Vakars) ............. viòð izpeldçjâs
(upe) .......
b) vienaskaitos kilmininku
1. Saòemt vçstuli no (meitene) ................. 2. Aploksnç taèu nebija
(vçstule) ............... 3. Pçc (konference) .................. bija ballîte.
4. Viòð staigâ bez (cepure) .....................
c) vienaskaitos galininku arba ánagininku
1. Dod bçrnam (konfekte) .....................! 2. Uz (konference) ......
............. atbrauks viesi arî no Ðveices un Holandes. 3. Visi saka, ka ar to
(sieviete) ................. nav vçrts strîdçties. 4. Tie, kas (maize) .......... çd.
d) daugiskaitos kilmininku
Daugiskaitos kilmininke kamiengalio priebalsis, vengiant dalinës homonimijos, nesikeièia ðiø þodþiø: gâze ‘dujos’, kase ‘kasa’, mute ‘burna’, pase ‘pasas’.
35

Taip pat dël lengvesnio tarimo priebalsis nesikeièia tø þodþiø, kurie baigiasi ste: aste ‘uodega’, kaste ‘dëþë’, karaliste ‘karalystë’ ir kt. Þodþiø su baigmeniu âde galimos abi formos, pvz., dekâde – dekâdu ir dekâþu, taèiau antroji daþnesnë.
1. Ieiet (konfekte) .................. veikalâ. 2. Meþâ atradâm (zemene)
............... pïavu. 3. (Latviete sieviete) ............................ tautastçrpi
atspoguïo mûsu senatni. 4. Lîst (zvaigzne) ............... lietus. 5. Sagâdât
daudz (sâpes) ..........., 6. Ziemassvçtku (eglîte) ............. rotâjumi.
7. (Vâlodze) .................. ligzdas.

VI linksniuotë
31. Iðverskite á latviø kalbà, o kur reikia – á lietuviø
naktis ......, pilis ......, sirds ........, balss .........., uguns ........., akis
......, auss ......, dzelzs .........., smilts ..........., þàsis ......, krosnis ............
32. Iðverskite
a) kilmininku
po (pçc) nakties ............., ið (no) pilies ............., ið Daugpilio ir Jekabpilio ......................................., po (zem) krosnimi ................, uþ
(aiz) ausies ................., ið (no) ðirdies ................., be (bez) ugnies ....
.............., ðalies (valsts) prezidentas ...............................
b) galininku
degti ugná ...................., dainuoti visà naktá ........................., akis
uþ (pret) aká ........................, pakelti balsà (balss) ..........................
c) vietininku
aðara Dievo aky .........................., gyventi kaip Dievo ausy .....
............................., degti krosnyje ..................., ugnyje ............., vienu
balsu (balss) ....................., gyventi savoje valstybëje (valsts) ..........
............................
d) daugiskaitos vardininku
aukðtas (augsts) dangus (debess) ..............................., raudonas kraujas (asins) ...................................., graþûs (skaists) balsai ..........
..................

36

e) daugiskaitos kilmininku
Daugiskaitos kilmininke kamiengalio priebalsis nesikeièia ðiø þodþiø: acs
‘akis’, auss ‘ausis’, balss ‘balsas’, dzelzs ‘geleþis’, debess ‘dangus’, valsts ‘valstybë’, vçsts ‘þinia’, brokastis ‘pusryèiai’, Cçsis ‘toks miestas’.
akiø ðviesoje (gaisma) .................., dangaus (debess) Tëvas .......
............., naktø tyloje (klusums) ......................., þvaigþdþiø pasaulyje (pasaule) ...............................
f) daugiskaitos naudininku
ásimylëjau (iemîlçjos) iki ausø ..........................., iki ausø skolose
(parâds) ............................, nukristi kaip (kâ) ið dangaus (debess)
.......................................
g) daugiskaitos galininku
uþmesti aká ...................., atiduoti (nodot) balsus ......................,
mazgoti ausis ......................., nuleisti akis ......................
h) daugiskaitos vietininku
daug þvaigþdþiø danguje ............................., áeiti ( ieiet) á kraujà
........................, gyventi svetimose (sveðs) valstybëse .....................
..............., ðokti (lçkt) á akis ..............., pûsti miglà á akis ......................

Atsargiai! Kita reikðmë!
debesis ‘dangus’
debesys ‘mâkoòi’

smilts ‘smëlis’
smiltis ‘smilts graudiòð’

krûtis ‘krûtinë’
krûtys ‘sievietes krûtis’

Ásidëmëkite!
Þodþiai balss, asins ir debess yra moteriðkosios giminës, plg.: tev ir skaista
balss ‘tu turi graþø balsà’.
Þodþiai asins ir debess paprastai vartojami daugiskaitos forma, pvz.: karstas
asinis ‘karðtas kraujas’, zilas debesis ‘mëlynas dangus’.
37

Nelinksniuojamieji daiktavardþiai
Latviø kalboje dalis tarptautiniø þodþiø nelinksniuojami. Kai kurie jø sutampa
su lietuviø kalboje nelinksniuojamais internacionalizmais, pvz., ateljç, dosjç, foajç
‘fojë’, metro, sambo, bordo, saldo, solo, tango, kazino, ragû ‘ragu’, tabu, asmenvardþiai ir vietovardþiai Bruno, Zola, Igo ‘Hugo’, Baku ir kt.
Taèiau daugelis internacionalizmø yra morfologizuoti vienoje ið ðiø kalbø
arba abejose kalbose.
33. Áraðykite trûkstamus þodþius
la. tornado lie. .........
.......
embargas
ðovs
.....
kakao ........
kino
......
fileja
.....
.....
þelë
kanoe .......
popurijs.......

alibi
eiro
kupeja
kliðeja
......
Sorento
......
ekijs
bagijs

......
......
......
......
Torontas
.......
Kapris
.......
.......

Sustabarëjæ kilmininkai
Latviø kalboje vartojami sustabarëjæ kilmininkiniai daiktavardiniai paþyminiai, nors paèiø tokiø dûriniø ar prieðdëliø vediniø nëra. Latviø kalbotyroje
jie vadinami terminu ìenitîveòi. Struktûros poþiûriu daugelis jø yra dûriniai ar
prieðdëliø vediniai, taèiau pasitaiko ir vienas kitas pirminis, plg. kopu ‘bendras, visø’, milzu ‘didþiulis’, vâcu ‘vokieèiø, vokiðkas’.
34. Iðverskite
daudzbçrnu ìimene ..................... ....................... penkiø litø moneta
èetristabu dzîvoklis....................... ........................ dvikalbis þodynas
aizjûras viesi .............................. ...................... mûsø laikø muzika
pçckara gadi ............................... ........................... ðimto latø alga
starpvalstu sakari ...................................................... dviirklë valtis
bezmaksas uzturs ............................................. vienaaukðtis namas
vienrindas uzraksts ............................................ betikslis gyvenimas
ðîsziemas laiks ...................................................... trikojis staliukas
trîsfâþu strâva .................................................... prieððventinë diena
cittautu dzeja ....................................................... pleiðto formos sala
38

Þodþiai

vertimui

Þodþiai

dzîvoklis - butas
viesis - sveèias
sakari - ryðiai
maksa - mokestis
uzturs - iðlaikymas
rinda - eilë, eilutë
laiks - oras
strâva - srovë
dzeja - poezija

vertimui

moneta - monçta
muzika - mûzika
irklas - airis
valtis - laiva
aukðtas - stâvs
tikslas - mçríis
staliukas - galdiòð
prieð - pirms
ðventë - svçtki
pleiðtas - íîlis
forma - veids

Kartojimo pratimai
35. Apskliaustuosius daiktavardþius pavartokite vienaskaitos ar
daugiskaitos kilmininku. Iðverskite sakinius
a) 1. Es tevi gaidîðu pçc (pusstunda) .................. 2. Aiz (mâkonis)
................... parâdîjâs saule. 3. Taksometrs apstâjâs tieði pie (stûris) ........
4. No (viens sçrkociòð) ....................... aizdegas milzu meþs. 5. Cirvis necçrt
bez (vîrs) ........ 6. Aiz (ezers) .......... melni meþi. 7. Uz (galds) ..........
glâzç stâv krizantçmas. 8. Pirms (gads) .......... te vçl bija purvs.
9. Tçvs atnesa (medus) ........... podu, mâte – (oga) ...... vâcelîti. 10. Kas
no liepas (kuplumiòð) .................., kad ziediòi neziedçja? 11. Slîcçjs pat
pie (salmiòð) .............. íeras. 12. Nesauc vilku no (meþs) ..........!
13. Nav (likums) ............. bez (izòçmums) .............. 14. Kas uz (sirds)
........, tas uz (mçle) ........ 15. No (adata) .............. pie (zirgs) ...........
16. Jo dziïâk meþâ, jo vairâk (malka) ........... 17. Âbols no (âbele) .............
tâlu nekrît. 18. Pliks kâ (baznîca) .............. þurka. 19. (Dziesma) .............
dçï, labie ïaudis, (ienaidiòð) ................ neturiet! 20. Pçc (lietus) ..........
iestâjâs skaists laiks. 21. Pateicos no (visa sirds) ................... 22. Vecums
nesargâ no (trakums) .................. 23. Kad (cirvis) ........... kâtam lapas
plauks.
b) (Viïòa) ........... universitâte; (alus) ....... kauss; (svçtki) .......... dâvanas; (Karalauèi) .................... katedrâle; (meþs) ....... koki; (dziesma)
.......... svçtki; (medus) ......... muca; (vîrs) ........ radi; (zeme) .........
bagâtîbas; (Rîga) ......... centrs; (filoloìija) .................. fakultâte; (latvieði,
valoda) ....................... katedra; (tenkas) .......... vâcele; (zvaigzne)
.............. spoþums; (darbs) ......... laiks; (nauda) ............ vienîba, (maize)
.......... klaips; (mute) ......... harmonikas; (roka) ........ zâìis; (bailes) .........
pilns; (smiltis) ............ pulkstenis; (sirds) ........ slimîba; (nakts) .........
maiòa; (ûdens, meþs) ................. putns; (zaíis) ......... pçdas; (kartupe39

lis) ....................... biezenis, (miezis) ........... alus, (alus) ....... pagrabs,
(zirnis) ........ zupa, (vakars) ............... blâzma; (Vidzeme) ................ jûrmala, (cûka) .......... laime, (mode) ........... kliedziens, (laiks) ........ ziòas.
36. Apskliaustuosius daiktavardþius pavartokite galininku ar ánagininku. Iðverskite sakinius
1. Dari, ko darîdams, apdomâ (gals) ........... 2. Laizâs kâ runcis, kas
(krçjums) .............. çdis. 3. Ar (apsolîta malka) .......................... (pirts)
........ nevar izkurinât. 4. Ola (vista) ........ m âca. 5. Nemâci (vecs kuilis)
.......... (maiss) ............ plçst! 6. Mâjas (zaglis) ........... nenosargâsi.
6. (Sava nelaime) .................. citam neatdosi. 7. Ar (vara) ........ rados
netiksi. 8. Roka (roka) ......... mazgâ, abas baltas. 9. Ar (laiviòa) ..............
ielaidos irbju ðaut jûriòâ. 10. Saule cirta (Mçnestiòð) .................. ar aso
(zobentiòð) ................... 11. (Visa nakts) ................... sveces dega sudrabiòa lukturos. 12. Ar (galva) ............ (mûris) .......... nesadauzîsi. 13. Visi
ceïi ved uz ( Roma) ......... 14. Kal (dzelzs) ..........., kamçr karsta!
15. Òem (zobens) ............... rociòâ, sargâ (sava) .......... tçvu (zeme)
..........! 16. Lçna cûka (dziïa sakne) .................... rok. 17. Nerunâ (nieki) ...........! 18. Viòð (viss) .......... òem pie sirds.
37. a) Iðverskite

b) Transliteruokite latviø pavardes

vilks ...........,
zaíis ............,
lâcis ...........,
cauna ..........,
ozols ............,
vîtols ..........,
auns ...........,
purvs ........,
paeglis ............,
gailis ...........

Vilks ...........,
Zaíis ..........,
Lâcis .........,
Cauna ........,
Ozols ............,
Vîtols ............,
Auns ........,
Purvs ..........,
Paeglis ............,
Gailis .........

40

Daiktavardþiø daryba
Deminutyvai
6 lentelë. Deminutyvinës priesagos

Priesaga
-elis, -ele
-iòð, -tiòð
-utiòš
-iòa, -tiòa
-îtis, -îte
-sniòa
-uks

Vediniai
drauìelis, puiðelis, mâjele
vîriòð, ûdentiòð
alutiòð
dieniòa, zivtiòa
puisîtis, pelîte, eglîte
sirsniòa, naksniòa
brâïuks, suòuks

Leksinë reikðmë
sëbras, berniûkðtis, trobelðë
vyrukas, vandenëlis
alutis
dienelë, þuvytë
vaikinukas, pelytë, eglutë
ðirdelë, naktelë
broliukas, šunytis

38. Ásigilinæ á 6 lentelæ, pastebësite, kad priesagos -iòð, -iòa,
-tiòð, -tiòa, -utiòð, -îtis, -îte ir -sniòa vartojamos tik su tam tikrø linksniuoèiø daiktavardþiais. Nustatykite priesagos ir pamatinio þodþio
linksniuotës ryðá bei uþpildykite ðià lentelæ

Priesaga
I

Linksniuotës

II

III

IV

V

Pavyzdžiai

VI

-iòð
-iòa
-tiòð
-utiòð
-tiòa
-îtis
-îte
-sniòa
Bet: deguns ‘nosis’ – deguntiòð, zobens ‘kalavijas’ – zobentiòð
Þodþiø tçvs, mâte deminutyvinës formos tçviòð, mâtîte turi specializuotàjà
reikðmæ ‘patinas’, ‘patelë’. Tëvams maloniai pavadinti latviø kalboje vartojami
þodþiai tçtis, mamma, mâmiòa, mâmuïa, mâmuliòa.
Tautosakoje priesagos -tiòð variantas yra -tiòis: rudentiòð – rudentiòis,
Mçnestiòð – Mçnestiòis.
Deminutyvinës reikðmës neturi: a) terminai, pvz., âboliòð ‘dobilas’ , ratiòð
‘verpimo ratelis’, zîlîte ‘zylë’, kumelîte ‘ramunëlë’, potîte ‘gurnelis’; b) kai kurie
vediniai, pvz., kaimiòð ‘kaimynas’, termiòð ‘(laiko) terminas’, ciemiòð ‘sveèias’; c)
letizuoti germanizmai íçniòð ‘karalius’, misiòð ‘þalvaris’, lâdiòð ‘uþtaisas’.
41

39. Padarykite ðiø daiktavardþiø maþybines formas (skaitmuo nurodo linksniuotæ); c variante atsiþvelkite á kamiengalio k/c ir g/dz kaità
þodþiø daryboje
a ) galds ............., telefons ................, ðíîvis ............, dators
..............., gulta .............., nauda ..............., acs 6 .............., draudzene ..................., mâsa .............., leitis ..............., auss 6 .............,
lietus ............, rokturis ................, kâja ..............., bçrzs ............,
ozols ................, priede ..............., kalns ............., upe ............,
ezers ..............., vçjð ..........., ceïð ............
b )pulksteòu 2 ................., sienâm ............., grâmatâ ................,
puíi 5 ............, vârda ............., zemei ................., vasaru .............
c) draugi ................., zâbaki 1 ................, maks ............., logu
.................., lokam ................, nagi ................., kokiem ...............,
cilvçka ..............., ragus ..............., ogai .....................
40. Kokie yra ðiø deminutyvø pamatiniai þodþiai?
sieviòa .......
saulîte ........
stikliòð .......
kaíîtis ........
lapiòa ........
zvirbulîtis ..........
istabiòa ........

rociòa .........
putniòð ........
vilcieniòð .........
koklîte .........
cîrulîtis ........
pirkstiòð ........
naudiòa .......

avotiòð .........
vardîte .........
zobiòð ..........
podziòa ........
akmentiòð ........
zupiòa ..........
stabiòð .........

41. Iðbraukite nereguliarius ar nevartojamus deminutyvus
galva – galvîte, galvutîte, galviòa, galsniòa
skapis (spinta) – skapîtis, skapiòð, skapentiòð
kungs (ponas) – kundzîtis, kundziòð, kundziòis
kuìis (laivas) – kuìîtis, kuìiòis, kuìiòð
pils (pilis) – piliòa, pilsniòa, pilîte, piltiòa
pîle (antis) – pîliòa, pîlîte, pîlutîte, pîlòa
meita (duktë; mergaitë) – meitiòa, meitîte, meitulîte, meisniòa
meitene (mergina) – meiteniòð, meitenîte, meitesòa
zvaigzne (þvaigþdë) – zvaigzniòð, zvaigþòa, zvaigzniòa, zvaigznîte
rudens (ruduo) – rudeniòð, rudenîtis, rudentiòð
vista (viðta) – vistîte, vistiòa, vistele, vistiòð
42

42. Iðverskite

Áraðykite trûkstamas pavardes

a) krûmiòð ........
kalniòð ........
bçrziòð, ........
ozoliòð ........
liepiòa ........
skujiòa ........
vîtoliòð .........
riekstiòð ..........

la.
lie.
Krûmiòð Krûminis
Kalniòð ........
Bçrziòð ........
....... Uozuolinis
....... Liepinia
Skujiòa ........
Vîtoliòð .........
....... Riekstinis

b) ezîtis .........
câlîtis .........
zâlîte .......
eglîte ........
priedîte .........
rudzîtis ........

Ezytis
Ezîtis
Câlîtis .........
....... Zalytë
Eglîtis ........
Priedîte .........
Rudzîte .........

43. Iðtaisykite netaisyklingai transliteruotus latviø asmenvardþius
1. Latviø delegacijoje buvo spaudos atstovas Peterisas Avotinðas
...................., verslininkë Liene Kalnina .............. ir vadybininkë Velta
Eglite ............... 2. Mano draugas yra Raimondo Paulso ...............
muzikos gerbëjas, o jo þmona dievina Imanto Ziedonio ................ poezijà.

Kiti priesagø vediniai
44. Sudarykite asmenø ir árankiø pavadinimus su priesaga -tâjs,
-tâja ið ðiø veiksmaþodþiø
lasît (skaityti) .........
dziedât (dainuoti)............
dejot (ðokti) ............
staigât (vaikðèioti).............
uzvarçt (nugalëti)...............
iznîcinât (naikinti)..............
audzinât (auklëti)..............
skaitît (skaièiuoti).............
vinnçt (laimëti) ...............

vadît (vadovauti).........
vçlçt (rinkti) .............
gleznot (tapyti)..............
skatîties (þiûrëti).............
zaudçt (pralaimëti)............
domât (màstyti).............
klausîties (klausytis) .........
spçlçt (þaisti; groti) ..........
turçt (laikyti) ...........
43

7 lentelë. Kitos daiktavardþiø priesagos
Darybinë
Priesaga
reikðmë
Asmenø
-âjs
pavadinimai -çjs, -çja
-enis, -ene
-çns
-iene
-ietis, -iete
-(i)nieks,
-(i)niece
-onis, -one
-oòa
-tâjs, -tâja
-ulis, -ule
Gyvûnø
-enis, -ene
pavadinimai
-çns
-ulis
Augalø
-ene
pavadinimai -ulâjs
Árankiø ir
-enis, -ene
-çjs
kt. daiktø
pavadinimai -eklis/-çklis
-klis, -kls
-nis
-nîca
-tâjs
-tnis, -tne
-tuve
-ulis, -ule
Vietø
-aine
pavadinimai -(ul)âjs
-ene
-nîca
-tava
-tuve
-ums
Veiksmø ir -iens
jø rezultatø -oòa
pavadinimai -sma
-sme
-ðana,
-ðanâs
-ums
Ypatybiø
-îba
pavadinimai -ums
Kiti
-atne
abstraktai
-îba
-ne
-oklis

Vediniai

Leksinë reikðmë

arâjs, cçlâjs
skrçjçjs, apkopçja
bârenis, draudzene
skolçns, puisçns
kaimiòiene, karaliene
lietuvietis, talliniete
skolnieks, zinâtnieks
mâksliniece, saimniece
meþonis, varone
dauzoòa
docçtâjs, rakstîtâja
resnulis, brçkule
circenis, glodene;
zaíene, kaíene
zaíçns, kaíçns
râpulis
pienene, zemene
ogulâjs
veltenis, ðautene
dzinçjs, loþmetçjs
grâbeklis, biedçklis
sûklis, durklis, arkls
sûknis, lauznis
pavârnîca
dzesçtâjs, modinâtâjs
gultnis, izlietne
nestuves
zîmulis, klausule
priedaine, ozolaine
purvâjs, zâlâjs
dzimtene, Gulbene
kafejnîca, çdnîca
lasîtava, noliktava
ðautuve, glabâtuve
arums, ierakums
lçciens, sitiens
dunoòa
ausma, dvesma
sadursme
meðana, runâðana
mâcîðanâs
sâkums, izvilkums
gudrîba, muïíîba
skaistums, vecums
senatne, vienatne, jaunatne
bûtîba, dzîvîba, laulîba
tagadne, nostâdne
stâvoklis, viedoklis

artojas, kilnotojas
bëgikas, valytoja
naðlaitis, draugë
mokinys, vaikëzas
kaimynë, karalienë
lietuvis, talinietë
moksleivis, mokslininkas
menininkë, ðeimininkë
laukinis, didvyrë
padauþa
dëstytojas, raðytoja
storulis, rëksnë
svirplys, gluodenas;
kiðkë (patelë), katë
kiðkiukas, kaèiukas
roplys
pienë, þemuogë
uogakrûmis
veltinis, ðautuvas
variklis, kulkosvaidis
grëblys, baidyklë
kempinë, durklas, arklas
siurblys, lauþtuvas
samtis
auðintuvas, þadintuvas
guolis, kriauklë (santech.)
neðtuvai
pieðtukas, ragelis (telef.)
puðynas, àþuolynas
raistas, þolynas
tëvynë, toks miestavardis
kavinë, valgykla
skaitykla, sandëlis
ðaudykla, saugykla
arimas (dirva), apkasas
ðuolis, smûgis
griausmas
auðra, dvelksmas
susidûrimas
metimas, kalbëjimas
mokymasis
pradþia, iðtrauka
iðmintis, kvailystë
groþis, senatvë
senovë, vienuma; jaunimas
esmë, gyvybë, santuoka
dabartis, formuluotë
padëtis, poþiûris

44

Atsargiai! Kita reikðmë!
mâcîtâjs ‘pastorius’
mokytojas ‘skolotâjs’

dejotâja ‘ðokëja’
dejuotoja ‘vaimanâtâja’

soïotâjs ‘ëjikas’
ðuoliuotojas ‘lçkðotâjs’

skaitîtâjs ‘skaitiklis’
skaitytojas ‘lasîtâjs’

vairotâjs ‘daugintojas’
vairuotojas ‘autovadîtâjs, ðoferis’

dçstîtâjs ‘sodintojas’
dëstytojas ‘docçtâjs’

45. Sudarykite asmenø ir árankiø pavadinimus su priesaga -çjs,
-çja ið ðiø veiksmaþodþiø bûtojo laiko (forma nurodyta skliausteliuose)
lçkt (lçca) lçcçjs
uzòemt (uzòçma) ...........
piekrist (piekrita) .............
iet (gâja) .............
kalt (kala) ...........
sûkt (sûca) ............

saukt (sauca) ..........
pârdot (pârdeva) ............
atnâkt (atnâca) ............
braukt (brauca) ............
dzît (dzina) ............
uztvert (uztvçra) ............

46. Iðverskite
1. Að paþástu rutulio (lode) stûmikà (grûst) ir disko metikà. 2. Vakar
kalbëjau su tavo klasës auklëtoja (audzinât). 3. Kà rodo skaitiklis (skaitît)?
4. Nugalëtojus (uzvarçt) sutiko su orkestru (oríestris). 5. Mano motina
buvo gera ðokëja (dejot). 6. Nupirkau tau naujà (jauns) dulkiø (putekïi)
siurblá (sûkt).

Ar tiesa, kad...
...daiktavardþiai su priesaga -tâjs, -tâja daromi ið priesaginiø veiksmaþodþiø
bendraèiø (II ir III asmenuotës), o su priesaga -çjs, -çja – ið nepriesaginiø
(I asmenuotës ir supletyviniø) veiksmaþodþiø bûtojo laiko formos?
47. Kà reiðkia ðie asmenø pavadinimai su priesaga -(i)nieks,
-(i)niece?
bagâtnieks (:bagâts ‘turtingas’)
darbinieks (:darbs ‘darbas’)
dzejniece (:dzeja ‘poezija’)

celtnieks (:celt ‘statyti’)
zemnieks (:zeme ‘þemë’)
liepâjniece (:Liepâja)
45

gudrinieks (:gudrs ‘protingas’)
laucinieks (:lauki ‘kaimas’)
mâksliniece (:mâksla ‘menas’)
îpaðnieks (:îpaðums ‘nuosavybë’)
pçtnieks (:pçtît ‘tyrinëti’)
krâpniece (:krâpt ‘apgauti’)
skolnieks (:skola ‘mokykla’)
rîdzinieks (:Rîga)
slimnieks (:slims ‘sergantis’)
sveðinieks (:sveðs ‘svetimas’)
strâdnieks (:strâdât ‘dirbti’)
valdnieks (:valdît ‘valdyti’)
zinâtnieks (:zinâtne ‘mokslas’)
saimniece (:saime ‘ðeimyna’)
bezdarbniece (:bezdarbs ‘nedarbas’) mednieks (:medît ‘medþioti’)
jautrîbnieks (:jautrîba ‘linksmybë’) laivinieks (:laiva ‘valtis’)
upmalnieks (:upmala ‘paupys’)
bundzinieks (:bungas ‘bûgnas’)
tirdziniece (:tirgus ‘turgus’)
vidusskolnieks (:vidusskola ‘vidurinë mokykla’)

Atsargiai! Kita reikðmë!
virsnieks ‘karininkas’
virðininkas ‘priekðnieks’

mâkslinieks ‘menininkas’
mokslininkas ‘zinâtnieks’

vietnieks ‘pavaduotojas’
vietininkas 1. ‘vietvaldis’; 2. ‘lokatîvs’

strçlnieks ‘ðaulys’
strëlininkas ‘loka ðâvçjs’

Ásidëmëkite!
Kai kuriø vediniø leksinë reikðmë skiriasi nuo darybinës, plg.:
âbecnieks (:âbece ‘abëcëlë’) ‘pradinukas’
abinieks (:abi ‘abu’) ‘amfibija’ (gyvûnas)
atslçdznieks (:atslçga ‘raktas’) ‘ðaltkalvis’
bruòinieks (:bruòas ‘ðarvai’) ‘riteris’
dubultnieks (:dubults ‘dvigubas’) ‘antrininkas’
ienaidnieks (:ienaids ‘neapykanta’) ‘prieðas’
kâjnieks (:kâja ‘koja’) ‘pëstininkas’
lielinieks (:liels ‘didelis’) ‘bolðevikas’
priekðnieks (:priekða ‘priekis’) ‘virðininkas’
vçstnieks (:vçstît ‘praneðti’) ‘ambasadorius’
zemnieks (:zeme ‘þemë’) ‘valstietis’
48. Kà reiðkia ðie daiktø ir abstraktø pavadinimai?
bagâþnieks (:bagâþa), burinieks (:bura ‘burë’), vienskaitlinieks (:vienskaitlis ‘vienaskaita’), daudzskaitlinieks (:daudzskaitlis ‘daugiskaita’)
46

49. Apibûdinkite priesagos -(i)nieks, -(i)niece vediniø darybà
50. Sudarykite gyvûnø jaunikliø pavadinimus su priesaga -çns
zvirbulis .............
lapsa ........
kuce (kalë) ........
vâlodze ..........
lâcis .........
bezdelîga .............
vilce .........
stirna ...........
alnis (briedis) ..........
briedis (elnias) ...........
pele .........
vârna ...........
Bet: þurka - þurkulçns, varde - vardulçns
51. Kà reiðkia ðie vietø ir kitø realijø pavadinimai? Neaiðkius
atvejus pasitikslinkite þodyne
a) slimnîca (:slimnieks ‘ligonis’)
darbnîca (:darbs ‘darbas’)
vasarnîca (:vasara)
siltumnîca (:siltums ‘ðiluma’)
tçjnîca (:tçja ‘arbata’)
maiznîca (:maize ‘duona’)
viesnîca (:viesis ‘sveèias’)
vârdnîca (:vârds ‘þodis’)
íieìeïnîca (:íieìelis ‘plyta’)
olnîca (:ola ‘kiauðinis’)
sâlnîca (:sâls ‘druska’)
dziednîca (:dziedçt** ‘gydyti’)
kafejnîca (:kafeja* ‘kava’)
çdnîca (:çd** ‘valgo’)
b) noliktava (:nolikt ‘padëti’)
mazgâtava (:mazgât)
tîrîtava (:tîrît ‘valyti’)
smçíçtava (:smçíçt ‘rûkyti’)
ðíîstîtava (:ðíîstît ‘skaistinti’)
vârîtava (:vârît ‘virti)***

tirgotava (:tirgot ‘prekiauti’)
frizçtava (:frizçt ‘ðukuoti’)
peldçtava (:peldçties ‘maudytis’)
locîtava (:locît ‘lankstyti’)
slidotava (:slidot ‘èiuoþinëti’)
lasîtava (:lasît ‘skaityti’)

c) spiestuve (:spiest ‘spausti’)
krâtuve (:krât ‘kaupti, rinkti’)
çstuve (:çst ‘valgyti’)
raktuve (:rakt ‘kasti’)
pârceltuve (:pârcelt ‘perkelti’)

izgâztuve (:izgâzt ‘iðpilti, iðversti’)
ceptuve (:cept ‘kepti’)
pârbrauktuve (:pârbraukt ‘pervaþiuoti’)
dzertuve (:dzert ‘gerti’)

* Þodis kafeja, kapeja vartotas XIX a. pabaigoje – XX a. pradþioje. Dabartinëje latviø kalboje vartojamas þodis kafija.
** Priesagos -nîca vediniai ið veiksmaþodþiø itin reti.
*** Þodis vârîtava reiðkia daryklà, (alaus ir pan.) viryklà. Virtuvei reikðti
latviai vartoja skoliná ið lietuviø kalbos virtuve.
47

Atsargiai! Kita reikðmë!
ceptuve ‘kepykla’
keptuvë ‘panna’

dzertuve ‘svaigalø parduotuvë; baras’
gertuvë ‘blaðíe, tvertne’

52. Iðverskite á latviø kalbà veiksmø pavadinimus, vartodami priesagà -ðana (sangràþinë forma -ðanâs)
a) bëgimas (skriet) skrieðana
galvojimas (domât) ..........
ëjimas (iet) ..........
mylëjimas (mîlçt) ............
juokimasis (smieties) ...........
miegojimas (gulçt) .............
tvarkymas (kârtot) .............
gyvenimas (dzîvot) .............
gërimas (dzert) ..........

þiûrëjimas (skatîties) .........
plovimas (mazgât) ...........
tylëjimas (klusçt) ............
sëdëjimas (sçdçt) ............
kalbëjimas (runât) ............
raðymas (rakstît) ............
vaþiavimas (braukt) ..........
dainavimas (dziedât) .........
siuvimas (ðût) .........

Atsiþvelkite á sð, zð asimiliacijà: prast - pras + ðana = praðana
b) valgymas (çst) ........
stûmimas (grûst) ..........
neðimas (nest) ........

metimas (mest) .........
lauþimas (lauzt) .........
sukimas (griezt) ...........

53. Iðverskite
a) 1. Tylëjimas – auksas, kalbëjimas – sidabras. 2. Gulëjimas ligoninëje jam jau ágriso (apnikt). 3. Su tokiu vaþiavimu toli nenuvaþiuosi. 4.
Dainavimo pamokoje (stunda) buvo ne tik muzikos (mûzika) mokytoja,
bet ir mokyklos direktorius. 5. Kavinëje sutikome lietuvæ poetæ, du latviø
raðytojus ir vertëjà (tulkot). 6. Elniukui nepatiko gyvenimas zoologijos
sode (zoodârzs).
b) 1. Te ir îsta velna bûðana. 2. Starp viòiem bieþi rodas nesapraðanâs.
3. Enciklopçdiskas zinâðanas vienmçr ir liela vçrtîba.
54. Kà galëtø reikðti ðie þodþiai?
paòçmiens (:paòçma ‘paëmë’) ......... centieni (:centâs ‘stengësi’) .......
çdiens (:çda ‘valgë’) ............
skatiens (:skats ‘vaizdas’) ..........
dzçriens (:dzçra ‘gërë’) ..........
kliedziens (:kliedza ‘rëkë’) ...........
48

55. Áraðykite pamatinius þodþius. Jais gali bûti ávairios kalbos dalys
a) îpaðîba (:îpaðs) ypatybë
pacietîba (: pacietu) kantrumas
labîba (:......) javai
draudzîba (:........) draugystë
daþâdîba (:..........) ávairovë
kâdîba (:......) kokybë
slimîba (:.......) liga
brâlîba (:........) brolybë
gudrîba (:.......) iðmintis
parâdîba (:.............) reiðkinys
attîstîba (:............) vystymasis
bagâtîba (:..........) turtas

atturîba (:...........) santûrumas
vienîba (:.....) vienetas; vienybë
muïíîba (:.........) kvailystë
darbîba (:........) veikla
jaunîba (:........) jaunystë
bçrnîba (:........) vaikystë
mûþîba (:mûþs) amþinybë
patiesîba (:...........) teisybë
tîrîba (:......) ðvara
bezgalîba (:...........) begalybë
rupjîba (:rupjð) ðiukðtybë
nabadzîba (:...........) skurdas

b) vçstniecîba (:vçstnieks) ambasada
grâmatvedîba (:..................) buhalterija
valodniecîba (:..................) kalbotyra
starpniecîba (:...............) tarpininkavimas
rûpniecîba (:.................) pramonë
celtniecîba (:.................) statyba
cilvçcîba (:.............) þmoniðkumas
c) mîlestîba (:............)* meilë
þçlastîba (:............)* gailestis
labestîba (:............) gerumas
pârestîba (:.............) skriauda
sazvçrestîba (:.............) sàmokslas
burvestîba (:..............) burtai, kerai
pretestîba (:.............) prieðinimasis; varþa
d) elektrîba elektra
* Þodþiai mîlestîba ir þçlastîba ið tikrøjø yra vedinai ið dabar jau nebevartojamø atitinkamø slavizmø (plg. rus. ìèëîñòü, æàëîñòü). Kitus c pogrupio
þodþius reikia traktuoti jau kaip priesagø -estîba, -astîba vedinius, pradþioje
atsiradusius pagal jau minëtø vediniø analogijà.
Þodis elektrîba gali bûti skaidomas tik morfemiðkai, nes darybiniu poþiûriu
jo pamatinis þodis *elektra tëra tik potencialus; plg. dar kitus tos sememos
darinius elektrisks, elektriíis, elektrizçt ir kt.
Atsiþvelkit á g, k virtimà dz, c prieð i: draugs - draudzîba, nieks - niecîba.
Vedant daiktavardþius ið priesaginiø veiksmaþodþiø, pastarøjø priesaga atmetama, plg.: rîkot - rîcîba.

49

Atsargiai! Kita reikðmë!
bûtîba ‘esmë’
bûtybë ‘bûtne’

biedrîba ‘draugija; ‘bendrovë’
bendrybë ‘kopîba’

valdîba ‘vyriausybë’
valdyba ‘valde’

56. Áraðykite priesagos -(j)ums vediná (j áterpti hiato atveju)
a) jautât (klausti) jautâjums ‘klausimas’
lûgt (praðyti) ............. ‘praðymas’
uzbrukt (pulti) ................ ‘puolimas’
labs (geras) ................ ‘nauda’
kluss (tylus) ............. ‘tyla’
mazâk (maþiau) .............. ‘maþuma’
vairâk (daugiau) ............... ‘dauguma’
nosaukt (pavadinti) ...................... ‘pavadinimas’
notikt (atsitikti, ávykti) .................. ‘ávykis’
lidot (skristi) ............... ‘skrydis’
auda (audë) .............. ‘audinys’
ðaurs (siauras) .............. ‘siaurumas; ‘sàsiauris’
tîrs (ðvarus; grynas) ............ ‘ðvarumas; ‘ariamas laukas’
zaudçt (netekti; pralaimëti) ................... ‘netektis’; ‘pralaimëjimas’
piedâvât (pasiûlyti) .................... ‘pasiûlymas’
b) sakinys ................ (:teikt ‘sakyti’)
neviltis .................. (:izmist ‘kristi á neviltá’)
iðnykimas .............. (:zuda ‘iðnyko’)
uogienë .................. (:ievârît ‘iðvirti’)
ámonë .................. (:uzòçma ‘priëmë’)
pasididþiavimas .................. (:lepns ‘iðdidus’)
groþis ............... (:skaists ‘graþus’)
greitis ............... (:âtrs ‘greitas’)
storis ............... (:biezs ‘storas’)
apkûnumas ................ (:resns ‘apkûnus, storas’)
sandëris ................. (:darît ‘daryti’)
sutartis ............... (:lîgt ‘lygti, derëti’)
senatvë ............... (:vecs ‘senas’)
sunkumas ............... (:smags ‘sunkus’)
lengvumas ............... (:viegls ‘lengvas’)
poreikis ........................ (:pieprasît ‘pareikalauti’)
kelionë ................. (:ceïot ‘keliauti’)
apribojimas ........................ (:ierobeþot ‘apriboti’)
50

Ásidëmëkite!
labs ‘geras’
bet: labîba ‘javai’, labums ‘nauda’, labumi ‘gërybë’, labestîba ‘gerumas’
Kai kuriø tarptautiniø þodþiø baigmenys
57. Deðinëje áraðykite trûkstamà lietuviðkà, kairëje – latviðkà þodþiø
porà
a) ..........
fakultetas
identitetas
...........
..........
imunitetas
...........

universitâte
...........
...........
mentalitâte
paritâte
...........
intensitâte

.........
realybë
aktyvumas
.........
.........
kiekybë
.........

specialitâte
..........
.........
agresivitâte
kvalitâte
.........
stabilitâte

b) ..........
humânisms
..........
tûrisms
...........
kapitâlisms
komunizmas ...........
...........
entuziasms
sarkazmas ...........
............. sirreâlisms

impresionizmas .............
ðovinizmas ..............
nacionalizmas ............
anglicizmas ..............
marazmas
..........
..........
arhaisms
............. ìermânisms

c) .........
politikas
.........
.........

fizikas
........
medikë
.........

akadçmiíis
..........
romantiíe
mehâniíis

...........
mûziíis
........
elektriíis

d) ........
scenârijs
.........
ìçnijs
.........
nâtrijs
.........
akvârijs
terariumas ............
prezidiumas ............

morfijus
.......
........
kritçrijs
....... .
kalcijs
planetariumas ............
magnis
.......
morfijus
.......

e) ..........
...........
...........

..........
..........
..........

miljonârs
revolucionârs
inþenieris
51

reþisors
pionieris
kavalieris

f)

..........
rektors
diktorius .......
redaktorius ...........

.........
.........
..........

profesors
sektors
revizors

g)

.........
..........
kurjeris
............
...........

buldozers
çters
.............
kanclers
pinèers

adapteris
..............
dizaineris
dispeèeris
...............

h)

.........
..........
.........

filozofs
filologs
filoloìe

biologë
........
antropologë ...........
sociologas ...........

............
fârvaters
.............
..............
dispansers

i) .........
filoloìija
sociologija .........

biologija
filosofija

.........
.........

j) garaþas
........
.........
bagâþa
instruktaþas ...........
ekipaþas .........
tiraþas
.........
..........
tonnâþa
kilometraþas .............
reportaþas ..........
..........
mançþa
..........
kotedþa

.........
fiksâþa
miraþas
........
.........
virâþa
.........
masâþa
ðantaþas ........
vitraþas
.........
trikotaþas ..........
fotomontaþas ............
peizaþas .........
.........
koledþa

Bet: personâþs, sakvojâþs, tipâþs
k)

............
............
............
............
............
.............
............
............
............
.............
.............
.............
.............

kovbojs
birojs
rallijs
aktieris
hipijs
kase
dþezs
miniatûra
gvarde
íîmija
kantoris
polise
adrese

............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
52

makaks
burþujs
hobijs
aktrise
blûzs
pase
kasieris
filiâle
koris
sinode
teâtris
prakse
delikatese

Prieðdëliø vediniai
8 lentelë. Daiktavardþiø prieðdëliai
Prieðdëlis
aiz-

Darybinë reikðmë

Vediniai

a)vieta uþ ko nors
b)laikas prieð ar po
c)kiti abstraktai
apa) daiktas aplink
b) vieta aplink
ata) atgalinis objektas
b) pasikartojantis reiðkinys
c) papildoma ko dalis
bez- a) objektas be ko nors
b) abstraktas, reiðkiantis ko
nors trûkumà
a) objektas, álinkæs á vidø
iear esantis viduje
b) ávairûs abstraktai
nea) prieðinga reikðmë
b) perkeltinë ppr. negatyvi
reikðmë
a) vieta atokiau
nob) maþesnæ ypatybæ turintis
objektas ar reiðkinys
c) sudëtinë ko dalis
a) vieta ar daiktas po kuo
panors
b) pavaldus objektas ar
abstraktas
c) laikas prieð kà nors
d) objektas ar abstraktas,
turintis netikrà ar silpnesnæ ypatybæ
pâr- a) asmuo ar abstraktas, turintis ypatybës pervirðá
b) vieta uþ ko nors
piea) vieta ties kuo nors
b) abstraktas, turintis ypatybës dalá
pirms- objektas ar abstraktas, turintis ankstesnio laiko
ypatybæ
pret- dalykas, nukreiptas prieð
pamatiniu þodþiu pasakytà dalykà
objektas ant ko nors
uzzem-

aizrobeþa, aizsaule
aizvçsture, aizmûþs
aizdomas, aizdusa
aproce, apkakle
apgabals, apvidus
atceïð, atskabarga
atvasara, atbalss
atvase, atzars
bezrocis, bezdibenis
bezmiegs, beztiesîba

uþsienis, anapilis
prieðistorë, nebûtis
átarimas, dusulys
apyrankë, apykaklë
sritis, vietovë
kelias atgal, ðerpeta
bobø vasara, aidas
atþala, atðaka
berankis, bedugnë
nemiga, beteisiðkumas

ieleja, ierocis, iemute
ienaids, iegriba
nelaime, negods
necilvçks, nezvçrs,
nedarbs, nelaiíis
nokalne, nomale
nokrâsa, nokrçsla,
novakare
nodaïa, nozare
pagalde, pasaule,
pazeme, pazole
pasuga, paveids

slënis, ginklas,
kandiklis
neapykanta, ánoris
nelaimë, negarbë
niekðas, pabaisa,
siautëjimas, velionis
nuokalnë, pakraðtys
atspalvis, prietema,
pavakarys
skyrius, ðaka (sritis)
pastalë, pasaulis,
poþemis, puspadis
porûðis, atmaina

pavasaris, pavakare
patçvs, paeglis,
pamiers

pavasaris, pavakarë
patëvis, kadagys,
paliaubos

pârcilvçks, pârsvars,
pârnova, pârmaksa
pârupe, Pârdaugava
piepilsçta, pierobeþa
piegarða, pieskaòa
pirmsskola,
pirmsvçsture

antþmogis, persvara,
supernova, permoka
uþupis, Uþdauguvis
priemiestis, pasienis
prieskonis (negeras),
niuansas
pradþios mokykla,
prieðistorë

pretinde, pretruna,
pretizlûkoðana

prieðnuodis, prieðtara
kontrþvalgyba

uzacs, uzgalis, uzroèi

antakis, antgalis,
antrankiai
povandeninis laivas,
miðko paklotë,
potekstë, pasàmonë

objektas ar abstraktas po zemûdene, zemsega,
kuo nors
zemteksts, zemapziòa

53

Leksinë reikðmë

58. Áraðykite bûdingesnius lietuviðkus prieðdëliø atitikmenis. Sugalvokite jiems pavyzdþiø

la.
aizapatbezienopaparpiepirmspretuzzem-

Pavyzdžiai

lie.

Atsargiai! Kita reikðmë!
pazeme ‘poþemis’
paþemë ‘virszeme’

ierocis ‘ginklas’
árankis ‘instruments’

Galûniø vediniai
9 lentelë. Daiktavardþiø galûniø vediniai
Galûnë
-a

-e

-is
-s

Darybinë reikðmë
a) veiksmø pavadinimai
b) kiti abstraktai
b) daiktø pavadinimai
c) asmenø pavadinimai
a) veiksmø pavadinimai
b) kiti abstraktai
c) daiktø pavadinimai
d) gyvûnø pavadinimai
a) veiksmø pavadinimai
b) asmenø pavadinimai
c) árankiø pavadinimai
a) asmenø pavadinimai
b) daiktø pavadnimai
c) abstraktai

Vediniai

Leksinë reikðmë

deja, runa, duna
ilgas, beigas, steiga
atslçga, sega, krava
paziòa, nepraða, þâva
pârbaude, dzîres
kâre, kaite, pûles, slodze
spuldze, svilpe
grieze, sniedze
blîkðíis, zibsnis
vecis, melis, bârdainis
urbis, slçdzis
sargs, gans
vads, augs, tçrps
spaids, naids, vaids

ðokis, ðneka, griausmas
ilgesys, pabaiga, skuba
raktas, antklodë, krovinys
paþástamas, nemokða, vëpla
patikra, iðgertuvës
godulys, liga, triûsas, krûvis
lemputë, ðvilpukas
grieþlë, sniegstartë
trenksmas, þybsnis
senis, melagis, barzdoèius
gràþtas, jungiklis
sargas, piemuo
laidas, augalas, drabuþis
prievarta, nesantaika,
aimana

54

59. Sugalvokite sakiniø su 9 lentelëje nurodytais þodþiais
60. Suraðykite atskirai prieðdëliø, priesagø ir galûniø vedinius
izeja (:izeju), sacepums (:sacept), pajumte (:jumts), uzlçjums (uzlçja), jauneklis (:jauns), sardze (:sarga), kopçtâjs (:kopçt), bezvçrtîba (:vçrtîba), biedrîba (:biedrs), uzraugs (:uzrauga), izpletnis (:izpletâs), aizkrâsne
(:krâsns), apvidus (:vidus), izlietne (:izliet), atvadas (:atvadâs), atvadîðanâs
(:atvadîties), iecere (:iecer), pavçle (:pavçl), likums (:likt), brâlçns (:brâlis), draudze (:draugi), piekalne (:kalns), pilsçtnieks (:pilsçta), mîlulis
(:mîl), atsauksme (:atsaukties), atstarpe (:starpa), atriebîba (:atriebt), izziòa
(:izziòot)

Prieðdëliø vediniai

Priesagø vediniai

Galûniø vediniai

Atsargiai! Kita reikðmë!
bauda ‘mëgavimasis’
bauda ‘sods’

lâva ‘pirties plautas’
lova ‘gulta’

gulta ‘lova’
gultas ‘lâþa’

Dûriniai
61. Ásigilinkite á dûriniø struktûrà ir reikðmes. Kuriø dûriniø struktûra panaði á lietuviø, kuriø skiriasi? Kuo skiriasi?
a) saulespuíe ‘saulëgràþa’, vîramâte ‘anyta’, tautasdziesma ‘liaudies daina’, dziesmusvçtki ‘dainø ðventë’, Ziemassvçtki ‘Kalëdos’,
sievasbrâlis ‘svainis’, dzîvesvieta ‘gyvenamoji vieta’, redzesloks ‘akiratis’, lietuslâse ‘lietaus laðas’, vaïasprieks ‘hobis’, gadalaiki ‘metø laikai’, ledusskapis ‘ðaldytuvas’, kâjâmgâjçjs ‘pësèiasis’
55

b) dzelzceïð ‘geleþinkelis’, çstgriba ‘apetitas’, aunâda ‘avikailis’,
biezpiens ‘varðkë’, kopmîtne ‘bendrabutis’, lielveikals ‘prekybos centras’, universâlveikals ‘universalioji parduotuvë’, rupjmaize ‘juoda (rupi)
duona’, atpakaïgaita ‘atbulinë eiga’, otrdiena ‘antradienis’, datortehnika ‘kompiuterinë technika’, brîvlaiks ‘laisvalaikis’
c) stiklogrâfija, teâtromânija
d) labdaris ‘geradarys’, badmira ‘badmira’, bçrzlape ‘ûmëdë’, sirdçsti ‘ðirdgëla’, tumðmatis ‘tamsiaplaukis’, skaïrunis ‘garsiakalbis’, rokturis ‘rankena’, saullçkts ‘saulëtekis’.
e) zemkopîba ‘þemdirbystë’, þçlsirdîba ‘gailestingumas’, dziïdomîba ‘giliamintiðkumas’.
f) lielgabals ‘pabûklas’ (:liels ‘didelis’ + gabals ‘gabalas’), zobgalis ‘ðaipokas’ (:zobs ‘dantis’ + gals ‘galas’), Lieldienas ‘Velykos’ (:liels
‘didelis’ + diena), saulesbrâlis ‘valkata’, jâòoga ‘raudonasis serbentas’
(:Jâòi ‘Joninës’ + oga).
g) diennakts ‘para’, dzelzsbetons ‘gelþbetonis’, sâlsmaize ‘duona
ir druska’, laiktelpa ‘laikas ir erdvë’
62. Ar visi komentarai teisingi? Pagráskite arba paneikite aukðèiau
duotais pavyzdþiais
1. Dûriniai daþniausiai daromi ið þodþiø junginio.
1.1. Nuo þodþiø junginio dûrinys skiriasi tuo, jog turi vienà kirtá, tuo
tarpu junginio yra kirèiuoti abu þodþiai.
1.2. Dûrinio reikðmë paprastai sutampa su þodþiø junginio reikðme arba
yra jai artima, pvz., ............................................................................................,
1.3. taèiau esama iðimèiø, pvz., ...............................................................,
kai dûrinys kilæs ið frazeologizmo ar metaforinio junginio.
2. Latviø kalboje dûriniai formos poþiûriu gali bûti dvejopi: sintaksiniai ir
sintaksiniai-morfologiniai.
2.1. Sintaksiniø dûriniø morfologinis kamienas lieka toks pat, kaip antrojo
sando, pvz., ...............................................................................................
2.2. Pirmasis sandas gali iðlaikyti galûnæ arba jos neiðlaikyti, pvz., ........
..................................................................................................................
2.3. Sintaksiniø-morfologiniø dûriniø kamienas skiriasi nuo antrojo sando ir turi galûnes -a, -e, -is, pvz., ....................................................................
2.4. Dalies sintaksiniø-morfologiniø dûriniø daryboje dalyvauja ir priesaga -îba, pvz., ..................................................................................................
56

3 . Latviø kalbos dûriniø jungtimi (interfiksu) eina:
3.1. balsiai (i)a, â, ç, î, û, pvz., ...................................................;
3.2. pirmojo sando galûnë, kuri, linksniuojant dûriná, nekinta.*
3.3. Retais atvejais jungtimi eina balsis o [o], pvz., ...............................
3.4. Dalis dûriniø interfikso neturi (plg. 2.2.).
4. Sandø reikðmës poþiûriu daugelis dûriniø yra determinatyviniai, t. y.
vienas sandas apibrëþia kità. Kopuliatyviniø dûriniø, kur abu sandai yra
lygiaverèiai, pvz., ...................................................................., esama nedaug.
63. Kà reiðkia ðie dûriniai?
a) bçrnudârzs ..................
datorspçle (dators ‘kompiuteris’, spçle ‘þaidimas’) .................
degviela (viela ‘medþiaga’) .............
desmaize (desa ‘deðra’, maize ‘duona’) ...........
galvaspilsçta (pilsçta ‘miestas’) ............
garastâvoklis (gars ‘dvasia’, stâvoklis ‘bûklë’) ............
gliemeþvâks (gliemezis ‘sraigë’, vâks ‘dangtis’) .............
godavârds (gods ‘garbë’) ..........
guïamistaba ( istaba ‘kambarys’) ..............
ievadvârdi (ievads ‘ávadas’) .................
istabmeita .........
îsziòa ( îss ‘trumpas’) ............
jûrmala (mala ‘pakraðtys’) ...........
karavîrs ............
kopmîtne (kopçjs ‘bendras’, mîtne ‘bûstas’) ..............
krâjbanka (krâja ‘rinko, taupë’) .............
krustceïð (krusts ‘kryþius’) .....................
lidmaðîna (lidot ‘skristi’) ..........
loþmetçjs (lode ‘kulka’) ............
mazâkumtautîba (mazâkums ‘maþuma’) .................
mçnessgaisma (mçness ‘mënulis’, gaisma ‘ðviesa’) ..............
naktsmîtne (mîtne ‘bûstas’)..............
naudaszîme (nauda ‘pinigai’) ....................
pirmizrâde (izrâde ‘spektaklis’) ............
pirmvaloda ...................
rotkalis (rota ‘papuoðalas’) ................
rudzupuíe ......................
* Iðimtá sudaro dûriniai su ávardþiuotiniu bûdvardiniu sandu, pvz., vecaistçvs ‘senelis’, vecâmâte ‘senelë’. Linksniuojant juos, kinta ir interfiksas: vecâtçva, vecâsmâtes, vecotçvu, vecomâti ir t.t.
57

siermaize (siers ‘sûris’) ............
sievasmâte (sieva ‘þmona’) ................
strûklaka (strûkla ‘èiurkðlë’, aka ‘ðulinys’) .............
sviestmaize ..............
sudrabegle ( sudrabs ‘sidabras’) ..............
ðujmaðîna (ðuju ‘siuvu’) ................
tîrumpele (tîrums ‘dirva’) .................
trîssoïlçkðana (trîs ‘trys’, solis ‘þingsnis’, lçkðana ‘ðokimas’)
.............
b) ûdenskritums ...................
uzòçmçjdarbîba ( uzòçmçjs ‘verslininkas’, darbîba ‘veikla’)
...................
c) vilkâbele ..............
vînoga ...........
zvçrâda ................
þòaudzçjèûska (þòaudzçjs ‘smaugikas’, èûska ‘gyvatë’) .........
þogmale (þogs ‘tvora’, mala ‘pakraðtys’) ...........
64. Iðskaidykite darybiðkai
apakðgrupa (:apakða ‘apaèia’ + grupa ‘grupë’) ‘pogrupis’
â