Main 现代汉语词典( modern Chinese dictionary)

现代汉语词典( modern Chinese dictionary)

3.0 / 5.0
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
Year:
2016
Edition:
the seventh edition
Publisher:
商务印书馆(The commercial press)
Language:
chinese
Pages:
1799 / 1897
ISBN 10:
7100124506
ISBN 13:
9787100124508
File:
PDF, 109.43 MB
Download (pdf, 109.43 MB)

You may be interested in Powered by Rec2Me

 

Most frequently terms

 
iel596
ibl501
iej367
shi365
ibj337
zhi242
jll229
gong164
shu159
zhu156
jian152
jiao148
chi144
wei139
cha138
yuan137
ban135
hui131
chu130
hua129
ian125
huo123
ding118
jin117
xiao115
ion115
shou115
ling114
dao113
fang112
xian111
yin110
tan109
xing108
qian108
ming104
yang102
guan102
tong101
kai99
ren97
zuo96
xie95
xia95
jia95
1 comment
 
doki
3.5分谁打的啊,最新的7版,全本扫描也比较清晰,必须5星好评
06 May 2021 (08:03) 

You can write a book review and share your experiences. Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them.
1

清代宫廷画 人物

Year:
2006
Language:
chinese
File:
PDF, 34.07 MB
0 / 0
2

Minnesota’s Criminal Justice System

Year:
2016
Language:
english
File:
EPUB, 12.30 MB
0 / 0
|眉目量因|
一幽
一

2
3
4
5

、

15
15
15
16
16

二曲

6
十
7 厂
8 巳
[ 9] (卡〉
[ 22] ( lj )
9
卡
10
门
[ 12] ( 千)
[ 7] (厂 )
11
/\.
12 人
[ 12] (入〉
[ 22] ( /7 )
[ 10] (门)
13
勺
[ 16] (凡)
14 )L
15
匕
16 几
、

17
18
¥
[ 11 ] (v)

20

<

i)

u

21
[ 175] ( ~左)
[ 159] ( ~右)
22
刀

16
17
17
17
20
17
17
18
17
17
17
19
21

干
27
28
工
29
土
[ 29] (士)
[ 80] (于)
斗斗-
30
31
寸
32 什
33
大
[ 34] (兀)

34 尤
35 -飞
36
[ 36] (啡’)

17
19
19
19
19

口
37
38
口
39
山
40
巾
吁,
41
42
3
[ 66] ( 1 )

19
19
20

43 夕
44
欠
[185] ( t )

17
20
62
20
20
64
61
20

21
21
21
21
20

二四

「 ( 丁 一飞

L 乙)

19
[ 166] (

23
力
又
24
b.
25
26
L
[ 21 ] (巴)

45
46
广
47
门
[ 77] ( "/ )
[ 98] (•)
A气,
48
49
L
50
3

21
21
21
22
43
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
29
29

[ 50] (二王)
51
52
[ 52]
[ 52]
53
54
55
[ 55]
56
57
58
[ 50]
[ 148]
59
60

尸

己
(已)

(巳)

弓

子
l十』

(庐)

女
飞
马
(主)
(主)
乞

<<

31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
31
58
33
33

四画

61
王
62
无
韦 !
63
[ 123] (乡)
64
木
[ 64] (水)

33
34
34
53
34
36
36
36
37

76
77
78
79

贝

水
见

牛(牛) 42
42
80
子
44
[ 80] ( 严 )
庐Z
I..
44
81
44
82
毛
[ 74] (欠)
38
44
83
长
45
84
片
85
45
斤
45
86
爪
87
45
父
[ 34] (冗)
25
[ 86] (币)
45

88
月
氏
89
/比、
-·
90
风
91
92
金
93
文
94
方
火
95
96
斗
[ 95] (川、)

29
37
29
29
68
29
29
30

65
支
66
犬
67
歹
车(车) 37
68
牙
38
69
38
70
戈
34
[ 62] (元)
38
71
比
38
瓦
72
38
73
止

40
48

74
支
[ 98] (小)

38

[61 〕 (玉)

49

100

刁t

30
31
31

[ 75] (回)

39

101
102
103

甘

日(曰) 38
75
[ 88] (同)
46

39
40
42

97
户
[ 100] (丰)
1L'、
98
[ 145] (宁)
[ 45] (升)
99

毋

五画

石

龙

34
49
49
49
50

37

134

舌

50
42

135

竹(价 ) 55

136

臼

137
138
139
140
141
142
143
[ 143]
[ 143]
144
145
[ 145]
146
[ 30]
147
148
[ 148]

自

105
目
106
田
口丑
107
108
皿
[ 176] (辛)
109
生
110
矢
111
禾
112
白
113
瓜
鸟
114
115
」
中
L
116
117
穴

r-

可·-

45
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
49
47
58
29
49

[ 67] (夕)
104
业
[ 77] (习〈)

’

?

I

[ 142〕 (丰)

[ 145] (圭)
[ 118 ] (~)
走
118
119
皮
120
7飞
121
矛
[ 99] (母)

50
50
50
51
65
51
51
51
51
51
51
52
53
53
57
58
53
53
53
53 •
53
49

六画

122
123
124
125
126
127

来

53
53
老
53
耳
臣
54
面(西) 54
而

54

128

页

54

129
130

至

54

; 卢
虫

54
54

132

肉

55

133

告

55

131

血
舟
色
齐
衣

羊
(乒)
(兰)

米
幸
(主)

良
(州)

羽

豆豆
(去)

55
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
25
58
58
59

七画

149 麦
[ 83] (芸)
150
151
[ 68]
152
153
154
155
156
[ 76]
[ 78]

走
赤
(草)
旦

国
辰

家

卤
(只)
(克)

157 里
[ 158] ( 1E)

60
44
60
60
37
60
60
60
60
60
39
42
60
60

158

足

60

159
160

邑
身

61
61

[ 49 ] (是)

31

[ 57] (戒)

161
162

采
谷

61
61

十画

163
164
165
166
167

5雪
龟

62
62
62
62
63

188 主导
[ 58] (属)
189 高
190
同
191
高

角

=

十
同

辛

177
178

青
(畏)
草

63
44
63

雨(梧) 63

非
齿
(虎)
(阿)

邑

住
阜
金
(告)

鱼

隶

63
63
54
30
64
64
64
64
68
66
67

九画
179
革
[ 128] (真)
180
面
181
韭
182 骨
183 香
184 鬼
185 食
[ 91 ] (凰)
186
音
187
首
[ 63 ] (章)

69
33
69
69
69

十一画

八画

168
[ 83]
169
170
171
172
[ 130]
[ 47 ]
173
174
175
176
[ 185]

33

67
54
68
68
68
68
68
68
46
69
69
34

192
[ 149]
[ 156]
[ 114]
[ 177]
193
194

黄
(赛)
(卤)

(属)
(焦)

麻

鹿

69
60
60
52
67
69
69

鼎
黑
泰

69
69
69

十三画
198 鼓
[173 ] (瞌)
199
鼠

69
64
69

69
57

64

十六画
[ 103] (盲巨)

50

十七画
[ 164] (疆)
201
禽

£
部
首
序
可
c:::i
』-

....

右

边

-5码

检
表
的
页
码

十五画
[ 172] (菌)

码

子
r
」当』-,

十四画
200 鼻
[ 141 ] (弈)

可
c:::i

的

十二画
195
196
197

部
首
左
边
的

62
69

书名题签郭沫若

XIANDAI HANYU CIDIAN

第7版
中同社会科学院语言研究所词典编辑室编

t重~ (.每每句宫锦
2016 年·北京

..... 1993 年首届中国社会科学院优秀科研成果奖
..... 1994 年第一届国家图书奖
..... 1997 年第二届国家辞书奖一等奖
~ 2002 年第四届吴玉章人文社会科学奖一等奖
~ 2007 年第一届中国出版政府奖图书奖

’ 2013 年第二届中国出版政府奖图书奖

自3 请注意识到
此扉页用含有商务印书馆注册商标的水印防伪纸印制 ,
有这种扉页的《现代汉语词典》第 7 版是正版图书 口

著名语言学家、中国科学院哲学
社会科学部委员吕叔湘先生和丁声树
先生先后主持《现代汉语词典》的编写

工作。谨向为编暴这部词典做出卓越
贡献的两位先哲致以崇高的敬意。

现代以毛是刽茨
审订委员会
(按姓氏音序排列)

试印本
丁声树黎锦熙李荣陆志韦陆宗达

吕叔湘石明远王力魏建功叶籁士
叶圣陶周定一周浩然周祖漠朱文叔
第5版

曹先摧(主任)晃继周

2

陈原

董王昆韩敬体

胡明扬江蓝生刘庆隆陆俭明

陆尊梧

沈家煌苏培成王宁徐枢周明鉴

第 6 版…

顾问:曹先摧胡明扬

委员:蔡文兰

晃继周

韩敬体江蓝生

程荣董
陆俭明

沈家煌

苏宝荣苏培成谭景春王
张博张志毅周明鉴

E昆

丁
ρ,,

编慕、修订工作人员
- 1960 年试即本
( 1956 - 1960)

主编吕叔湘
主要编篡人员

孙德宣

孙崇义

何梅岑

李伯纯

萧家霖

孔凡均

王述达

刘庆隆

郭

地

李文生

刘洁修

莫

吴崇康

李国炎

郑宣沐

单耀海

吕天琛

徐萧斧

范继淹

范方莲

傅

姜

王立达

婿

卫亘

衡

资料人员

徐世禄贺浩江高泽均王焕贞赵桂钧王蕴明姚宝田

1965 年试用本
( 1961 - 1965)

主编了声树
协助李荣
主要修订人员

3

孙德宣

何梅岑李伯纯刘庆隆莫衡

单耀海

吕天琛

吴昌恒

陆卓元

金有景

闵家骥

韩敬体

李玉英

吴崇康

李国炎

曲翰章

刘洁修

舒宝璋

张幸忠

夏义民

岳王君玲宋惠德

子庆芝

资料人员

徐世禄王焕贞

-- 1978 年第 1 版-
( 1973 - 1978)

主编 I 声树
主要修订人员

闵家骥

刘庆隆

孙德宣

韩敬体

李国炎

吕天琛

李伯纯

莫

衡

吴昌恒

吴崇康

陆卓兀

曲翰章

刘洁修

李玉英

张幸忠

单耀海

周定一

管雯初

邵荣芬

王克仲

麦梅翘

白宛如

黄雪贞

金有景

曹剑芬

刘连元

陈嘉献

柳风运

夏义民

资料人员

宋惠德岳王君玲子庆芝

王焕负

陈梦华

1996 年修订本(第 3 版)
(才 993

1996)

修订审订

直在耀海韩敬体
主要修订人员、

晃继周

吴昌恒

吴崇康

董

E昆

李志江

刘庆隆

莫

吕天琛

陆尊梧

曹兰萍

贾采珠

黄

衡

李国炎

华

计算机处理和资料人员

王

伟

郭小妹

宋惠德

张

彤

张林

一 2005 年第 5 版
( 1999 - 2005)
修订主持人

晃继周韩敬体
参加修订的人员(按姓氏音序排列)

曹兰萍贾采珠李志江刘庆隆陆尊梧
吕京谭景春王楠王伟
参加部分修订的人员(按姓氏音序排列)

4

程荣杜翔黄华孟庆海潘雪莲
曲翰章王克仲王霞张铁文赵大明
资料人员郭小妹王清利

词类标注审订负责人徐枢

哲社条目审订负责人董

科技条目审订负责人周明鉴

---

混

2012 年第 6 版
(2008 - 2012)
修订主持人

江蓝生谭景春程

荣

参加修订的人员

韩敬体
王

楠

晃继周

董

E昆

赵大明

李志江

贾采珠

郭小武

伟

杜

翔

张铁文

王

霞

曹兰萍

口

王海荣

王克仲

潘雪莲

王

京

参加部分修订的人员
蔡文主全

陆尊梧

侯瑞芬

张

徐

枢

黄雪贞

定
资料人员

郭小妹

王清利

说代弘毛是刽茨
第 7 Jt反说明

著名语言学家、《现代汉语词典》首任主编吕叔湘先生指出:“凡是‘现

代’词典都要跟上时代,不断修订。”《现代汉语词典》自 1978 年正式出版以

来做过多次修订,以适应社会的发展,更好地反映现代汉语词汇新面貌,体
现有关学科研究的新成果,落实国家有关语言文字方面的新规范。

本次修订时间较短,规模较小,主要修订内容为:全面落实 2013 年 6
月由国务院公布的《通用规范汉字表》:增收近几年涌现的新词语 400 多

条,增补新义近 100 项,删除少量陈旧和见词明义的词语;根据读者和专家
意见对 700 多条词语的释义、举例等做了修订。
此次修订是在中国社会科学院有关领导指导下,商务印书馆领导、编
辑和全国有关学科的专家学者大力支持帮助下完成的,在此谨向他们表示
衷心的感谢。限于水平,此次修订还会存在疏漏之处,恳请广大读者多提

宝贵意见,以便下次修订予以改进。

申国社会科学院语言研究所词典编辑室
2016 年 6 月

5

1978 年第 1 版前言

这部《现代汉语词典》是以记录普通话语汇为主的中型词典,供中等以

上文化程度的读者使用。词典中所收条目,包括字、词、词组、熟语、成语
等,共约五万六千条。
这部词典是为推广普通话、促进汉语规范化服务的,在字形、词形、注
音、释义等方面,都朝着这个方向努力。一般语汇之外,也收了一些常见的

方言词语、方言意义,不久以前还使用的旧词语、旧意义,现在书面上还常
见的文言词语,以及某些习见的专门术语。此外还收了-些用于地名、人
名、姓氏等方面的字和少数现代不很常用的字。这些条目大都在注释中分
别交代,或者附加标记,以便识别。
1956 年 2 月 6 日,国务院发布关于推广普通话的指示,责成中国科学

6

院语言研究所(从 1977 年 5 月起改称中国社会科学院语言研究所)在 1958
年编好以确定词汇规范为目的的中型的现代汉语词典。我所词典编辑室

1956 年夏着手收集资料, 1958 年初开始编写, 1959 年底完成初稿, 1960 年

印出“试印本”征求意见。经过修改, 1965 年又印出“试用本”送审稿。 1973
年,为了更广泛地征求意见,做进一步的修订,并为了适应 f 大读者的迫切
需要,利用 1965 年“试用本”送审稿的原纸型印了若干部,内部发行。 1973
年开始对“试用本”进行修订,但由于“四人帮”的严重干扰和破坏,直至

1977 年底才全部完成修订工作,把书稿交到出版部门。
《现代汉语词典》在整个编写和修订过程中,得到了全国一些科研机

构、大中学校、工矿企业、部队有关机关以及很多专家、群众的大力协助。
我们在这里敬向有关单位和有关同志表示衷心的感谢。
限于编写人员的水平,这部词典的缺点和错误一定还不少。我们恳切

地希望广大读者多多提出宝贵意见,以便继续修订,不断提高质量,使这部

词典在推广普通话、促进汉语规范化方面,在汉语教学方面,能起到应有的

作用,更好地为社会主义革命和社会主义建设服务。

中国社会科学院语言研究所
1978 年 8 月

7

1983 年第 2 版说明

这次重排仍照 1978 年 12 月第 1 版排印。 1979 年底,因原版巳损坏,

须重新排版。 1980 年初仅对某些条目稍做修改,即交出版单位, 1980 年第
二季度开始排版。

中国社会科学院语言研究所
1983 年 4 月

1996 年修订本(第 3 版)说明

《现代汉语词典》 1978 年出第 1 版。 1980 年曾对一些条目稍做修改,

8

1983 年出第 2 版。自本词典出版以来,随着社会的发展,语言也有演变,一

些语词在运用上有了不少变化,并有不少的新词新语产生。为了适应读者
的需要,词典编辑室在搜集的几十万条资料的基础上,进行了这次修订。
修订工作主要是增、删、改。增,是增加一些新的词语;删,是删去一些过于
陈旧的词语及一些过于专门的百科词条;改,是修改那些词语有变化、有发

展,在词义和用法上需要改动或补充的词条。此外,对一些异体字和有异

读的字,按照国家语言文字工作委员会的规定做了一些改动。增、删、改的
原则仍依据《现代汉语词典》的编写宗旨,目的是使这部词典在推广普通
话、促进汉语规范化方面,在汉语教学方面,继续起到它应有的作用。修订
后的《现代汉语词典》共收字、词 6 万余条,其中语文条目增加较多。

《现代汉语词典》始编于 1958 年,先后由吕叔湘先生和丁声树先生任
主编,参加编写的人员有数十人,编写完和修订完后曾先后印出“试印本”
和“试用本”送审稿,直至 1978 年正式出版。当年参加编写的人中已有好

几位离世了,他们对《现代汉语词典》的贡献将在书中永存。

《现代汉语词典》在 1993 年获中国社会科学院优秀科研成果奖, 1994

年获中华人民共和国新闻出版署颁发的国家图书奖,这对编者来说,是鼓
励,也是鞭策。
在这次修订工作中,商务印书馆编辑部、出版部不少同志为我们做了
许多工作,全国科学技术名词审定委员会的同志在本书科学技术术语的规

范方面,也给予了帮助,在此谨向他们表示敬意。
《现代汉语词典》出版后,承读者关心和爱护,不少读者来信指出不足,
这里,谨表衷心感谢,并希望对修订本继续提出宝贵意见,以便不断修订。

中国社会科学院语言研究所词典编辑室
1994 年才0 月

2002 年增补本(第 4 版)说明
9
为适应社会发展,更好地反映现代汉语词汇的新面貌,体现有关学科
研究的新成果,这次增补,我们请中国社会科学院语言研究所词典编辑室
在 1996 年修订本的基础上增收了近些年来产生的新词新义 1 200 余条,附

在词典正文的后面。有的词语虽然不是新产生的,但近些年来使用频率较
高, 1996 年修订本未收,也-并收录在这里,以满足读者查考的需要。西文
字母开头的词语也有较多的补充。

这个增补本依据国家有关规定对某些字形、词形做了修正。参考专家
和读者意见对个别条目做了适当修改。还参考 2000 年公布的《夏商周年

表》对附录《我国历代纪元表》做了调整,根据国家有关标准对附录《计量单
位表》做了修订。

商务印书馆编辑部
2002 年 5 月

2005 年第 5 版说明

《现代汉语词典》出版以来,为推广普通话、促进汉语规范化工作做出

了重要贡献,在我国文化教育和科学研究事业中发挥了巨大作用,受到读
者的欢迎和社会的重视.曾荣获国家图书奖、国家辞书奖、中国社会科学院

优秀科研成果奖、吴玉章人文社会科学奖,在海内外享有盛誉。随着时代
的发展,语言也在发展变化。要使词典适应社会发展的需要,就要不断地
进行修订,使它与时俱进,更好地为广大读者服务,为社会服务。《现代汉
语词典》 1978 年正式出版后,曾于 1983 年和 1996 年出版过两次修订本,
2002 年出版了增补本。这次修订的重点有两个方面:一是调整收词,增加

新词新义,删减一些陈旧的而且较少使用的词语或词义;二是在区分词与
非词的基础上给词标注词类。

10

这次修订在原有词语中删去了 2 000 余条,另增加了 6 000 余条,全书

收词约 65 000 条,基本上反映了目前现代汉语词汇的面貌,能够满足广大
读者查考的需要。
在词典中标注词类,是多年来读者的迫切希望,也是信息时代对汉语

辞书提出的新要求。《现代汉语词典》过去只对部分虚词和常见的代词、量
词等注明词类,这次修订则对所收的现代汉语的词做了全面的词类标注;

文言虚词有些原来已注明词类,现在也做了全面的词类标注。现代汉语
中,区分词与非词,划分词类,是很繁难的工作,很多情况下难以做到“一刀

切”。我们在处理这一问题时,不但注意吸收近年来汉语语法研究取得的
成果,而且还兼顾多年来语法教学的经验,尽可能地做得科学、稳妥,希望

能给读者学习和研究带来帮助。
这部词典是遵照国务院《关于推广普通话的指示》,为确定现代汉语的
词汇规范而编写的,因此,全面止确地执行国家的语言文字规范和科技术
语规范是本书的重要原则。这次修订,在进一步贯彻语言文字规范标准方

面做了很多工作。吕前国家语委的重要课题《规范汉字表》正在研制,原有
的一些有关汉字字形、字音等方面的规范标准也正在修订之中。为了跟即
将出台的新标准相一致,我们在修订工作中始终与有关部门保持密切联

系。在新的规范公布之前,对原有规范尽可能做到既全面贯彻执行,又对
其中学界公认的不妥之处做适当处理,同时争取做到尽量符合即将出台的
新的规范标准。有的字形、字音暂时保持原有的处理办法,俊新的规范标
准出台后再做改动。
这次修订还对原有的释义、例句做了全面审视,使之更加完善并适应

时代的发展。体例上也做了一些调整,凡例中己做具体说明。
这次修订工作从 1999 年开始,迄今已有五年多了。我们始终得到中
国社会科学院领导和语言研究所领导的关心和指导,得到商务印书馆领导

和编辑部、出版部同志们的大力支持,还得到全国哲学社会科学界和科学
技术界专家,特别是语言学界、辞书学界专家的大力支持。在此,我们谨向

他们表示衷心的感谢。限于篇幅,恕不在此处一一列名。由于水平所限,
这次修订工作肯定会有一些不足甚至失误的地方,希望读者一如既往地提

出宝贵意见,使《现代汉语词典》通过不断修订更加臻于完善。

中国社会科学院语言研究所词典编辑室
2005 年 5 月

”

2012 年第 6 版说明

《现代汉语词典》第 5 版自 2005 年出版至今,已经过去了 7 年。其间,

我国改革开放不断推进,政治、经济、文化、社会建设日新月异。与此相应,

群众的语言生活空前活跃,语言特别是其中的词汇更是处于不断变动之
中。另一方面,语言学研究特别是词汇学和辞书编篡理论研究有了→些新
的进展,国家有关部门近年来陆续推出了-些新的规范标准。这些都使我

们感到有必要在原有的基础上对《现代汉语词典》进行一次系统的修订,使
这部具有广泛社会影响的语文词典与时俱进,把质量提高到一个新水平。
本次修订坚持以学术研究为先导,注重修订工作的科学性、系统性。

我们从收字、收词、释义、配例等各个环节设立了相关的十几个研究专题,
由修订组和所内研究人员逐一进行调查研究。本次修订充分利用各类语

12

料库选收或检验新词、新义和新的用法,力求反映近些年来词汇发展的新
面貌和相关研究的新成果。遵循促进现代汉语规范化的一贯宗旨,本词典

除全面正确贯彻以往国家有关语言文字和科学技术等方面的规程和标准

外,还注意吸收和反映近些年来国家语言文字工作委员会组织专家学者制
定、修订的有关字形、字音等方面的规范标准的最新成果。
本次修订的主要内容为:
(1 )依照规范标准审慎确定字形、字音;对字头的简繁、正异关系进行

了梳理;增加单字 600 多个(以地名、姓氏人名及科技用字为主),共收各类
单字 13 000 多个。

(2 )增收新词语和其他词语近 3 000 条,增补新义 400 多项,删除少量

陈旧的词语和词义,共收条目 69 000 余条。
(3 )参照国家语言文字工作委员会《汉语拼音正词法基本规则》修订课

题组和《普通话轻声词儿化词规范》课题组的意见,对条目的注音做了修订。

(4 )以意义为主要标准,对同形同音条目的分合做了调整;根据学理
和语言使用的实际,调整了一批异形词的主副条。
(5 )按类别(如“口语词、方言词、文言词、专科词、外来词、西文字母

词”等)对释义进行全面的检查修订,对释义提示词(如“比喻、形容、借指”
等)也做了统一的修订。
(6 )复查了词类标注,在保持原有词类标注体系的基础上,对少数词
的词类标注做了修订。

(7 )本着更好地配合释义、体现用法以及扩大词汇信息量的原则,对
例词、例句做了相应的增删和修改。
(8 )配合释义增补了近百幅古代器物方丽的插图。

(9 )根据有关标准和新的研究成果对检字表和附录做了修订。
这次修订工作得到语言研究所领导和研究人员的关心和大力支持,得

到中国社会科学院和全国高校有关专家学者的指导帮助;商务印书馆的领导
和编辑部、出版部的同志们给予了全力的支持和配合,责任编辑付出了辛勤

的劳动;来自广大读者的意见、建议对提高本词典的质量也起到了十分重要
的作用。在此,我们一并表示衷心的感谢!

编写和修订词典是一项十分繁难复杂的工作,永远没有止境,总会留
下一些疏漏和不尽如人意的地方,我们期待广大读者不吝指教,继续提出

宝贵意见,使《现代汉语词典》的质量不断提高,更好地满足读者的需求,更
好地为社会服务。

中国社会科学院语言研究所词典编辑室
2012 年 3 月

13

现代以毛是刽茨{第 7 版)
一……一一一二一

总目
凡例←

音节表
新旧字形对照表一

……- -- 12

部首检字表……-----…-…-

…

(一)部首目录…………
(二)检字表

…-

+)…-……

(三)难检字笔画索引

13

… …,

……一

词典正文

…- 13

……一

15

70

……

…… 1 1766

--……---

--- --- 1767 1800

我国历代纪元表…

今

+… 1769

计量单位表

-……

(附西文字母开头的词语)

附录

……一……

汉字偏旁名称表

-………

汉语拼音方案-…一…

………-+
-一

1786
1794
1797

元素周期表…-
中国地图…

……… +………

(封三)

凡例

1

1. 1

本词典所收条目分单字条目和多字条目。单字条目用比较大的字号。多字条目放在

(

1. 2

条目安排

]内。

单字条目和多字条目都有同形而分条的,情况如下:

(a )关于单字条目。形同而音、义不同的,分立条目,如“好”怡。和“好”hao ,"长”ch6ng
和“长”zhang 。形、义相同而音不相同,各有适用范围的,也分立条目,如“剥” boo 和

“剥”时,“择”ze 和“择”zh6i 。形同音同而在意义上需要分别处理的,也分立条日,在字
的右上方标注阿拉伯数字,如:“按1 ”、“按2 ”,“白 I ”、“白 2 ”、“白 3 ”、“白 4 ”。

( b )关于多字条目。形同而音、义不同的,分立条目,如 E 公差】 gongcha 和 E公差 E
gongchai ,(地道】 dldao 和 E地道】 dl· dao 。形同音同而在意义上需要分别处理的,

也分立条目,在E

】外右上方标注阿拉伯数字,如【大自 JI ,(大自]'. (燃点 JI 、

E燃点】2 •(生人 JI ,(生人】2

1. 3

0

本词典全部条目的排列法如下 z
(a )单字条目按拼音字母次序排列。同音字按笔画排列,笔画少的在前,多的在后。

笔画数相同的,按起笔笔形横(一)、竖(|)、撇( ) )、点(、)、折(→)的次序排列。起
笔笔形相同的按第二笔笔形的次序排列,以下类推。

( b )多字条目按首字排在领头的单字条目之下,多字条目不止一条的,按第二个字的
拼音字母次序排列(同音字按笔画排列)。第二个字相同的,按第三个字排列,以下类

推。

( c )轻声条目一般紧接在同形的非轻声条目之后,如“家”. j iα 排在“家” jia 之后, E大
方]do· fang 排在E大方】dafang 之后。但是“了几 le 、“着” ·zhe 等轻声字排在相应的去
声音节之后。

2

2. 1

字形和词形

本词典单字条目所用汉字形体以现在通行的为标准。繁体字、异体字加括号附列在正

体字之后;异体字的左上方标注星号(铃),带一个星号的是《通用规范汉字表》里附列
的异体字,带两个星号的是该表以外的异体字,如:辉(辉 J 烽)、为(属、:~)。括号内
的附列字只适用于个别意义的,在字的左上方标注所适用的义项号码,如:彩(·样辈革);
括号内的附列字还另出字头的,在字的左上方标注A号,如 2 吨。费吨)。

2.2

不同写法的多字条目区分推荐词形与非推荐词形,在处理上分为两种情况:( 1 )已有国
家试行标准的,以推荐词形立目并做注解,非推荐词形加括号附列于推荐词形之后 g 在
同一大字头下的非推荐词形不再出条,不在同一大字头下的非推荐词形如果出条,只

注明见推荐词形。如E含糊】(含胡),“含胡”不再出条 E 又如E嘉宾】(佳宾),(佳宾】虽然

凡例 l

3

出条,但只注为:见 i嘉宾]。( 2 )国家标准未做规定的,以推荐词形立目并做注解,注解
后加“也作某气如: E辞藻】……也作词藻占俯首帖耳J ......也作俯首贴耳。非推荐词形

如果出条,只注同推荐词形,如:【词藻E……同“辞藻”。

2.3 书面上有时儿化有时不儿化,口语里必须儿化的词,自成条日,如:E今JL ),(小孩儿 1 书
面上一般不儿化,但口语里一般儿化的,在释义前加“(~JL )”,如E米粒E条。释义不止一
项的,如口语里一般都儿化,就把“(~儿)”放在注音之后,义项@之前,如E模样】条。如只
有个别义项儿化,就把“(~JL )”放在相应义项号码之后,如:【零碎】0······8 (~儿)。如

单字儿化与非儿化意义相同,分别用于不同的搭配中,也在释义前加“(~儿)”,通过举例
表示在有些搭配中儿化,在另一些搭配中不儿化,如:“胆”@(~JL )胆量:~怯|~大心细 i
~小如鼠|壮壮~儿。

2.4

状态形容词或某些重叠式在口语中经常带“的”或“JL 的气条目中一般不加“的”或
“儿的”,只在释义前面加“(~的)”或“(~儿的)气如: E 臼花花】 baihuahuaC ~的)

...... '

【乖乖Jguaiguai c ~儿的)……。

3

3. 1

注音

每条都用汉语拼音字母注音。条目中含有西文字母的,只给其中的汉字注音,如: E阿
正沮AQ ,(卡拉 OK】陆 la OK 。

3.2

有异读的词,己经普通话审音委员会审订过的,一般依照审音委员会的审订。传统上
有两读,都比较通行的,酌收两读,如:谁 Cshei 又 shui) 、报(时又 l 白。

3.3

口语中有比较通行的不同读音,在注音后面的括号内注明口语中的读音,如:[一会JL)
yThul 「(口语中也读 yThL』Tr );[作料】zuo• liao (口语中多读 zu6• Iiαo )。

3.4

条目中的轻声字,注音不标调号,注音前加圆点,如:[便当】bian·dαng 、E桌子】zhuδ· zi o

3.5

一般轻读、间或重读的字,注音上标调号,注音前再加圆点,如E因为E注作 yTn·wei ,表
示“因为”的“为”字一般轻读,有时也可以读去声。

3.6

有些多字条目的注音在中间加双斜线“户,表示中间可以插入其他成分,如:【结婚】
iie;;hOn ,(打倒】d岛 dao 、E,心软JxTn;;ruan 。同一个词有的义项中间可以插入其他成分,

有的义项中间不能插入其他成分,整个词的注音连写,可以插入其他成分的义项在义

项号码后面加括号标注“庐”,如E发言】tayan

0<-11一) .•. ···8 ……,表示“发言”的义

项@可以插入其他成分(如:“他已经发过言了勺,义项@不能插入其他成分。
3.7

插入其他成分时,语音上有轻重变化的词语,标上调号和圆点,再加双斜线,如【赶上E注
作 gan11 • shang, (起来E注作 qT11· l6i ,表示在“赶上、起来”中,“上”字“来”字轻读,在“赶得

上、赶不上”、“起得来、起不来”中,“上’字“来”字重读。 E起来】还有 11•qT11•I旬的注法,表
示用在动词、形容词后做补语时,如“拿起来、好起来”等,“起来”两字都有轻重的变化。
例如在“拿起来”里,“起来”两字都轻读;插入“得、不”以后,如“拿得起来、拿不起来”,

“起来”两字都重读。“起来”两字之间再加宾语,如“拿得起枪来、拿不起枪来”,“起”字
重读,“来”字轻读。“上来、上去、下来、下去、出来、出去”等都可以有同样的变化,注音

也用同样的方式。

3.8

本词典对于儿化音的注法,只在基本形式后面加“ r ”,如 E今 JL)jTnr ,不标语音上的实际

4

|凡例

变化。普通话语音中儿化变音情形如下表 z
。

。l

an

马

盖

盘

ar
1ar

ia

lαn

匣

点

e

er

18

1er

αo

.
1aor

uar

窝

Ue

iier
our

OU

包

头

100

iour iou

条

辈

根

1n
皮

,心

uei

uen

味

纹

u

Un

鱼

裙

uar

月

卫五
。or

uo

uor

玩
uαn

uar

en

1ar

碟

uar ua uai uan
花块

字

婆

歌

81

ar I

。

。•r

ang

tir

ar
1ar

lαng

秧

球

utir uang

1ng

u
肚

δr

灯

各E

1ar

eng

ur

ong
工

iδr

iong

影

uar

黄

ueng
瓮

附注:①表中儿化韵母之后列举相当的基本韵母,如 ar 后列举。,。!, αn ,表示。,。 h an 三
个韵母儿化后都变 αr 。每个基本韵母之下举个字为例。
②普通话里,“歌儿”和“根JL ”不同音,“根儿”的韵母在本表里用 ar 表示。 ar 是

种卷舌

的中央元音。

(

zi, ci, si, zhi, chi, shi ,「 l 中的 l 是舌尖元音, JL 化后变 ar ,如“字 JL ”
zar ,“事儿” sh衍。

④ d 、昌、凸表示鼻音化的 a,a 、口。

3.9

本词典一般不注变调。在普通话语音中两字相连的变调情形如下:

(a )上声在阴平、阳平、去声、轻声前变半上。

( b )上声在上声前一般变阳平。

3.10

ABB 式形容词的注音,根据实际读音分为三种情况:
(叫“ BB”注作阴平,如“黄澄澄、文结结”注作 hu6ngd邑ngdeng 、 wenzhδuzh己u 。

(b )“ BB”注本调,在注音后面的括号内注明口语中变 i卖阴平,如【沉甸甸 E

chendiandian c 口语中也读 chendiandian )占热腾腾】「自tengteng c 口语中也读
「色t邑ngteng )。

( c )“ BB”只注本调,如“金灿灿、香重复旗”注作 j/ncancan ,xiangfufu 。

3. 11

多字条目的注音,以连写为原则,结构特殊的,在中间加短横“-飞词组、熟语按词分
写。其中,四字成语结构上可分为两个双音节的,在中间加短横“『飞如“风起云涌”注

作f邑ngqT-yuny6ng ;不能分为两个双音节的,全部连写,如“不亦乐乎”注作 buy11自hOo

3. 12 多字条目的注音中,音节界限有混淆可能的,加隔音符号(’) :
(a )相连的两个元音,不属于同一个音节的,中间加隔音符号,如占答案) d6 ’加、 E 木
偶】 m心’已 Uo

( b )前一音节收- n 尾或 ng 尾,后一音节由元音开头的,中间加隔音符号,如:[恩
爱 Jen '创、 E 名额】 mi 吨’画。

3. 13 专名和姓氏的注音,第→个字母大写。

生些止三
4

释义

4. 1 分析意义以现代汉语为标准,不详列古义。
4.2

一般条目中,标〈口〉的表示口语,标〈方〉的表示方言,标〈书〉的表示书面上的文言词
语,标〈古〉的表示古代的用法,〈口〉、〈方〉、(书〉等标记适用于整个条目各个义项的,标
在义项@之前;只适用于个别义项的,标在相应的义项号码之后。

4.3

释义后举例用仿宋体字,例中遇本条目,用“~”代替。不止一例的,例与例之间用“|”
隔开。例中被释词是比喻用法的,前面加“。”。(释义中如已说明“比喻……”,举例则

不加“0飞)
4.4

“也说......,,、“也叫......,,、“也作......,,、

上几个义项,如: E笔杆子】@......@......||也说笔杆JL o

8··· ···。表示义项@@都可以

说成“笔杆儿飞前头不加“!!”号的,只适用于本义项,如: E话筒】@……@……@……
也叫传声筒。表示只有义项@的物品也叫“传声筒”。
4.5

音译的外来语一般附注外文,如: E沙发】……[英 sofa]占蒙太奇]· ..... [法 montage];[厄

尔尼诺现象】…… C厄尔尼诺,因 El Nino]。“英、法、西”等字,表示英语、法语、西班牙语
等语别。 E料鹦】…… C新拉 Rhea],“新拉”表示是新拉丁文。近些年从日语借入的外
来词,汉字相同的只注[日],如:【寿司】...... [日 1 ;有所不同的附注日语原词,如:【宅急

送】...... [日宅急便]。从我国少数民族来的词只附注民族名称,如,[萨其马】…··
f满]。(释义中如己指明某民族,则不再附注民族名称。)

5

词类标注

5. 1 本词典在区分词与非词的基础上给单字条目、多字条目标注词类。
5.2

把词分为 12 大类:名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词、介词、连词、助词、叹词、
拟声词。其中名词、动词、形容词各有两个附类,名词的附类是时间词、方位词,动词的
附类是助动词、趋向动词,形容词的附类是属性词、状态词。附类目前只标注典型的、

常用的。代词分为 3 个小类:人称代词、指示代词和疑问代词。(词类及附类的定义见
本词典正文所收条日的释义。)
5.3

词的 12 大类用简称外加方框表示。附类或小类周文字说明。如: E大型】圃属性词、
E我们】四人称代词。

5.4

单字条目在现代汉语中成词的标注词类,不成词的语素和非语素字不做标注。单字条
目中的文言义,只给数词、量词、代词、副词、介词、连词、助词、叹词、拟声词标注词类,
名词、动词、形容词不做标注。

5.5

多字条目中词组、成语和其他熟语等不做标注,其他标注词类。

5.6

词类标记适用于多义项条目的各个义项的,标在义项@之前,只适用于个别义项的,标
在相应义项号码之后。

.

表

斗节
+

主同~

(音节右边的号码指词典正文的页码)

跚跚 A 跚跚圃

α

bang

39

bo

102

chai

140

chu

197

cun

227

b凸ng

40

•bo

103

ch an

140

chua

198

GUO

227

bang

40

bO

103

ch6n

141

chuδ|

198

cu6

228

bδ口

41

bu

103

ch凸「1

142

chu6i

198

GUO

228

boo

44

bu

103

ch an

144

Chl」凸l

198

GUO

228

bu

105

chang

144

chuai

198

‘自

6

2

boo

44

。

2

boo

48

ch6ng

145

chuan

199

。

2

b岳 1

52

ch凸ng

148

chu6n

200

•a

2

b品l

54

chang

150

chu已门

202

。l

2

bei

56

chδo

151

chuan

203

do

230

。l

3

•bei

60

ca

117

ch6o

154

chuang

204

d6

231

ai

4

b吕「1

60

ca

117

ch凸口

155

chu6「ig

204

do

232

。l

4

b吕门

61

cai

117

chao

155

chua门9

205

238

。门

6

be门

63

cai

117

che

155

chuang

205

do
•do

248

an

9

b岳『lg

63

cai

119

ch昌

157

chuT

206

dai

248

αn

9

be「lg

cai

121

ch自

158

chui

207

dai

ang

12

b昌门9

64
64

can

122

ch邑n

158

chOn

208

248
249

ang

12

beng

64

can

124

chen

159

chun

209

。ng

12

bT

65

can

125

ch吕『1

162

chun

211

G口

13

bi

65

can

126

ch自n

162

chu6

211

。。

13

bT

66

cang

126

•chen

163

chuo

211

ao

14

bi

70

cang

127

ch岳ng

163

Cl

211

bi6n

75

coo

128

cheng

164

Cl

212

bi 凸「1

78

cα。

128

ch邑ng

171

Cl

215

171

Cl

216

171

cong

217
218

。。

14

翩翩翩 B 跚跚翩

酣蛐 C 蛐酣

唰瞄 D 翩翩

dai
don

252

don

256

d臼n

256

dang

259

d凸ng

261

dang

262

dao
d6o

263

dao

264

dao

266
270
270
272

bi an

79

coo

129

ch自ng

biδo

84

coo

131

chT

174

cong
GOU

219

d自

cu

220

d自

bi 凸o

86

ce

131

chi

88

cei

chT

88

cen

132
132

chi

176
177

d岳

264

ba

16

b6

18

biao
bie

ba

19

bie

88

cen

132

ch己ng

178

cu

221

ba

21

bl邑

90

ceng

132

ch6ng

181

cu

221

·de
dei

•ba

22

bie

90

ceng

132

ch己ng

183

cu an

222

d品1

273
273

bai

22

bTn

90

ceng

133

chong

183

cu an

223

d自n

273

b6i

23

bin

91

cha

133

ch己u

183

cu an

223

d昌ng

b凸l

28

bing

91

cha

135

ch6u

185

CUI

223

d昌门9

273
275

bai

31

bT「ig

93

ch凸

137

ch己u

186

CUI

224

•bai

32

bing

94

cha

138

chou

CUI

224

ba门

32

b己

96

chai

139

chO

187
187

cun

225

ban

34

b6

99

ch6i

140

chu

194

cun

225

deng
dT
di
dl

ban

36

b己

102

ch凸l

140

chu

195

cun

227

di

272

276
277
279
280
283

音节表
di 凸

290

en

343

go

416

QUI

493

h己u

544

jiao
,

7
648

diδn

290

en

343

gai

416

gun

494

hou

544

)100

653

diem

291

巳ng

343

9αl

416

gun

495

h口

547

jiao

654

di an

292

E「
、,

、

343

gai

418

guo

495

hu

549

)100

657

diao

299

E「

345

gan

419

guo

496

hu

551

jie

660

di凸口

3日。

er

346

gan

423

guo

500

hu

552

jie

664

diao

3日。

gan

426

guo

501

hua

555

jie

668

di岳

302

。αng

426

hu6

559

jie

670

die

303

。αng

429

hua

561

• jie

673

dTng

304

。 ang

429

huai

565

j1n

673

叫,,,,,,剧, F 幅J情仰

踹勘咽a H 唰蛐

ding

3日5

ta

349

goo

430

ding

307

16

353

goo

435

ha

diO

309

f凸

353

。α。

436

ha

、,

huai

566

505

huan

505

hu6n

677

566

11n
j1n

567

j1ng

684

679

、,

dδng

310

ta

355

ge

437

ha

505

hui主「1

569

11ng

690

dong

312

·fa

356

ge

439

ha

505

huan

570

j 1ng

693

、,

dong

312

fan

356

ge

442

hai

506

huang

571

11ong

696

dou

315

tan

358

ge

442

h6i

506

hu6门9

572

jiong

696

d吕u

316

f凸n

360

gei

443

hai

506

hu凸ng

576

jiu

696

dou

317

fan

364

gen

444

hai

510

huang

577

jiu

697

dO

319

fδ门9

366

gen

445

hon

510

huT

577

jiu

699

du

320

tang

368

gen

445

hon

511

hui

579

702

du

322

f凸ng

370

gen

445

hon

513

huT

582

JU
ju

du

323

ta『lQ

371

geng

445

han

513

hui

583

ju

704

703

、

du an

325

f吾l

374

geng

446

hang

515

hOn

587

duo 「1

325

tei

377

geng

447

hang

516

hun

du凸「1

326

f昌l

378

gong

447

hang

517

duT

328

f自l

379

gong

457

hao

dui

329

fen

380

gong

457

h6o

706

588

JU
juan

709

hun

589

juan

710

517

hu己

589

juan

710

518

hu6

590

jue

711

,

dun

332

ten

385

9口u

459

h凸o

519

hl」吕

592

)U8

711

dun

333

f吕n

385

gou

460

h臼。

521

huo

595

jue

715

dun

333

f自n

386

gou

461

h昌

523

jue

716

duo

334

Ieng

387

gu

463

he

523

jun

716

du6

337

f昌ng

395

gu

465

he

530

jun

718

du己

337

f邑ng

395

gu

470

hei

531

duo

338

f自ng

395

gua

473

hen

534

598

16

396

gua

474

h吕n

534

606

f己u

397

gua

474

hen

534

酣酬 E 跚跚

e

339

10

397

guai

476

h昌ng

535

tu

398

guai

476

h自 ng

535

tu

404

guai

477

h占 ng

537

翩翩 J 跚蛐

媳瞄酣 K 跚栩瞄

612
、

614

ka

720

)10

621

k凸

720

jia

626

kai

721

、,

guan

477

hm

537

)10

626

kai

727

guan

481

h 「lg

537

jia

628

kai

727

guan

483

hδng

537

jian

630

kan

727

guang

484

hong

538

jian

634

k凸n

728

guang

487

hong

542

jian

638

kan

729

415

。uang

488

hong

543

jiang

644

kang

730

g6

415

QUI

489

hou

543

jiang

646

k6ng

731

go

415

gu1

492

h6u

543

jiang

647

kang

731

tu

e

339

e

340

e

340

•e

342

e

343

e

343

go

自

343

e

343

406

跚跚 G 酬酬

8

音节表

kao

732

16i

772

ITn

827

付10

865

厅liL」

917

n1

947

k61口

732

1ai

774

lin

827

内10

866

阿10

917

nl

949

ka 口

734

k邑

734

ke

,

774

ling

827

mα

870

mo

918

门l

949

Ian

774

ITng

831

·厅1α

870

π10

921

门 1an

951

736

|凸n

776

ling

833

阿1ai

870

mo

921

nian

951

k吕

737

Ian

777

liO

834

门iai

870

mou

924

nian

953

k自

739

long

777

Ii 山

834

阿iai

871

付10U

924

门 ian

954

kei

742

16ng

777

1iu

839

付1an

873

町lOU

925

niang

954

k昌「1

743

l凸ng

778

1iu

839

阿10 门

873

门lU

925

niang

955

ken

743

long

779

840

内ian

874

mu

925

niao

955

阿lU

926

niao

955

门!巳

956

nie

956

nie

956

nin

957

门 ing

957

n1ng

958

ning

958

n1u

958

niu

959

k邑ng

743

• lai

loo

•lo

、

779

l己ng

840

『nαn

875

840

mang

877

kong

744

160

780

long

k凸ng

747

160

781

l己ng

842

mang

877

748

100

786

16门9

843

mang

879

749

|岳

787

|己u

843

mao

879

749

|自

787

16u

843

付100

880

n

931

751

·le

788

16u

844

mao

882

问

931

844

883

n

931

884

na

931
931

kong
kou
lφL」

kou

阳帕 N 惕这唰

k口

752

|邑1

789

IOL」

ku

753

l岳l

789

•IOU

846

ku

754

l吕 l

790

10

846

mei

884

na

kua

755

|自1

791

|。

846

付1日l

888

na

kl』已

756

•lei

792

1u

847

阿iei

889

na

932

kua

756

l昌ng

792

1u

848

盯ien

890

•na

934

ku凸l

756

|邑ng

792

851

m'在n

890

nai

934

kuai

756

|昌ng

792

• lu
IU

851

阿ien

892

nm

935

kuan

758

1自ng

794

10

852

·阿1en

893

nan

935

ku凸n

759

795

IU

853

meng

893

nan

935

kuang

760

795

lu6n

855

meng

893

nan

939

ku6ng

760

797

luan

855

meng

894

nan

939

ku凸们9

761

800

luan

856

meng

895

nang

939

kuang

761

807

IUe

856

m1

896

nang

939

kul

762

1ia

807

i口n

857

m1

896

nang

kui

763

li6门

807

lun

857

m1

898

kuT

764

Ii 总n

811

lun

859

「n1

kui

764

lion

812

lun

859

kOn

765

li6ng

813

lu己

859

lu6

860

Ii

k心n

766

liang

kun

766

liang

kuo

766

liao
li6o

翩翩 L 剧时

815

moo
·阿1巳

、

960

、

n1u

960

nong

960

nong

962

nou

962

,

963

门U

963

门U

964

nu

964

939

nu an

964

nang

940

nue

965

899

nao

940

nun

965

mi an

901

nao

940

nuo

965

mi an

902

nao

940

nuo

966

阿1ian

miao

819

1u6

862

819

• luo

864

、,

、

903

nao
,

942

905

门巴

943

miao

905

ne

943

付1iao

906

•ne

943

820

miao

907

ne1

liao

821

mi 巴

907

ne1

。

967

943

口

967

、

、

酬蛐 O 翩翩

943

、,

822

niu

nu

862

命',,,,, M 川r '

、,

962

I1 凸口
I1岳

932

nu

lu己

817

、,

mie

907

nen

946

。

967

厅11n

908

neng

946

。

967

|δ

768

!!吕

16

770

1ie

822

阿1

865

min

910

内。

947

OU

967

16

770

·lie

824

ri1

865

ming

911

r'ig

947

6u

968

10

770

lln

824

「n

865

ming

917

ng

947

OU

968

·|。

772

lin

824

门 iO

865

ming

917

r1I

947

。u

969

音节表

翩翩 p 甜明

pα

970

9

pin

1003

q1n

1060

「U

1109

shoo

1148

SI

1238

pin

1004

q1ng

1060

ru

1111

shoo

1150

SI

1240

pin

1005

q1ng

1067

「U

1112

sh凸口

1150

song

1242

ping

1005

q1ng

1069

「 ua

1114

shoo

1150

song

1244

ping

1005

q1ng

1070

「ua 门

1114

sh邑

1151

song

1244

、

pa

970

po

1011

qiong

1071

ruan
,

1114

she

1152

song

1244

pa

971

po

1012

qiu

1072

『 UI

1116

sh吕

1153

sou

1245

poi

971

po

1012

qiu

1073

『 UI

1116

she

1153

sou

1245

poi

972

po

1012

qiu

1075

『 UI

1116

shei

1157

sou

1246

poi

974

•po

1014

qu

1075

ru 门

1117

sh邑n

1157

SU

1246

poi

974

pou

1014

qu

1078

『 un

1117

shen

1161

SU

1246

pan

975

pou

1015

qu

1079

ruo

1117

sh吕n

1163

SU

1247

pan

976

pou

1015

qu

1080

「 uo

1117

shen

1164

suan

1250

pan

977

pu

1015

•qu

1081

sh邑ng

1165

suan

1251

pang

978

pu

1016

1081

sheng

1173

SUI

1252

,

、,

quan

翩翩.s 翩翩翩

,

sh吕ng

1173

SUI

1252

sheng

1173

SUI

1253

1119

shT

1175

SUI

1253

sα

1119

shi

1180

sun

1254

1086

sα

1120

shT

1189

sun

1255

que

1087

sαi

1120

shl

1190

SUD

1255

1020

qun

1088

soi

1120

• shi

1199

SUD

1256

q1

1023

qun

1088

sαn

1121

shδu

1199

983

q1

1027

sαn

1125

sh6u

1201

pei

985

q1

1031

sαn

1126

shou

1201

pen

986

qia

1035

sαng

1126

shou

1206

pen

987

qiα

1036

sαng

1127

shO

1209

ta

1259

pen

987

qiα

1036

ran

1090

sang

1127

shu

1213

t凸

1260

peng

987

qiα

1036

『an

1090

sαo

1127

shu

1214

ta

1260

peng

987

qiαn

1036

『ang

1091

sαo

1128

shu

1216

tai

1261

peng

989

qiαn

1040

ra 门9

1091

SOD

1128

shua

1219

t6i

1261

peng

989

q1αn

1044

『ang

1091

se

1129

shu凸

1220

t凸i

1263

p1

989

qi an

1045

『G门9

1091

sen

1130

shui坦

1220

tai

1263

1092

seng

1130

shuai

1220

tan

1266

pang

978

pu

1017

quan

1081

pang

979

pu

1019

quan

1085

pang

979

quan

1085

sα

pao

980

que

1086

pao

980

que

pao

981

pao

982

q1

pe1

983

pei

pl

992

跚蛐 Q 脚刷晦

qiαng

1046

阳晦 R 棚蛐

,

rao
、,

旧制 T 酶棚

pl

994

qiang

1047

rao

1092

sha

1130

shuai

1221

tan

1267

pi

995

qiang

1049

『00

1092

sh6

1133

shuai

1221

t凸『1

1269

piαn

996

qiang

1050

「巳

1093

sha

1134

shuan

1222

ta门

1270

pion

998

qiao

1051

「巴

1093

sha

1134

shuan

1222

tang

1272

,

pion

998

qiao

1051

「en

1096

shδl

1134

shuang

1222

tang

1273

pion

998

qiao

1052

「en

1101

sh凸l

1135

shua 「ig

1224

tang

1275

、

qiao

1053

「en

1101

shai

1135

shui

1224

tang

1275

10日。

qie

1054

「eng

1103

sh an

1135

shuT

1224

tao

1276

piα。

1001

qie

1055

「巳门9

1103

sh an

1138

shul

1229

tao

1276

piao

1001

qie

1055

fl

1103

sh an

1139

shun

1230

t凸。

1278

piao

999

piα口

,

pie

1002

qie

1055

『ong

1105

shang

1140

shun

1230

tao

1279

pie

1002

qin

1056

『O门9

1107

shang

1143

Shl」己

1232

te

1280

,

,

pie

1002

q1n

1058

rou

1108

shang

1143

shuo

1233

•te

1282

pin

1002

q1n

1059

「OU

1108

• shang

1148

SI

1234

t邑1

1282

10

音节表
、,

teng

1283

t岳ng

1283

tT

1283

ti

1284

ti

1287

ti

1289

WO

ti an

1290

WO

1340

ti an

1295

WO

1340

ti 凸n

1297

WO

1341

ti an

1297

•wa

1341

tiao

1298

wai

1341

1298

wai

ti6o

tuo

1339

瞄翩臆 W 翩翩

,

1340

ti 凸。
tie

ti 吕

1300

WOI

1301

叭/ On

1302

wan

1410

xun

1492

you

1588

zh6

1641

xiα

14 11

xun

1494

you

1592

zha

1641

xi an

1416

yu

1594

zha

1641

xi an

1419

yu

1594

•zha

1642

xi an

1421

yu

1599

zhai

1642

xiαn

1423

yu

1602

zh6i

1643

xiang

1426

ya

1497

yuan

1607

zhai

1643

xiang

1431

ya

1499

yuan

1608

zh凸 l

1644

1431

yα

1500

yuan

1614

zhan

1644

、,

x1ang

1342
1346
1346

1433

ya

1501

yuan

1615

zh凸「1

1645

XIOO

1435

•ya

1502

yue

1616

zhan

1646

、

v

xiao

1439

yon

1502

yue

1617

zha门9

1649

xiao

1439

yon

1504

yue

1617

zhang

1650

1508

yun

1620

zhang

1651

1620

zhao

1653

1622

zh6o

1654

1623

zh凸。

1655

zhao

1655

zh吕

1657

zh且

1658

zh吕

1659

1626

zh自

1660

1626

•zhe

1661

、,

xiao

1445

xie

1447

xie

1448
1450

1348

1305

wan

1350

tTng

1305

wang

1352

xie

ting

1306

wang

1352

xie

1451

1308

wang

1353

Xln

1453
1460
1460

1308

wang

1355

Xln

1308

we1

1357

Xln

tong

1312

wei

1359

x1n

1460

t己 ng

1316

W巳 l

1363

x1ng

1462

t凸ng

1317

wei

1366

x1ng

1464

t凸u

1318

wen

1369

t6u

1318

wen

1371

ting
tong

t吕u

1322

wen

1374

tau

1322

wen

1375

tu

1323

weng

tu

1324

weng

1376

1326

weng

1376

1328

WO

1377

tuα「1

1328

WO

1377

tu6n

1328

WO

1378

tu凸「1

1329

WU

1378

tu an

1329

WU

1381

tuT

1330

WU

1387

tu1

1331

WU

1392

tul

1332

tu!

1332

tu
tu

1376

x1ng

yon

,

1468
1469

xiong

1470

xiong

1472

xiong

1473

xiu

1473

xiu

1476

、

1512

yun
、,

yang
,

yang

1514

yun
、

1515

yun

、,

yang

1518

、

yang

1520

yao

1520

,

yao

1524

za

1524

za

、

yao

即''"" z 耻即

1522

v

yao

,

、,

ye
,

ye

x1ng

1527

za

1627

zh自l

1661

1527

ZOI

1627

zhen

1661

1628

zh吕「1

1664

、,

ye

1528

ZOI

ye

1529

ZOI

1628

zh自n

1665

y1

1531

za 门

1630

zh邑ng

1667

1543

zan

1631

zh吕ng

1669

、

、

,

y1

,

、,

y1

1547

zan

1631

zh自ng

1670

YI

1550

zan

1631

zhT

1675

yin

1558

•zan

1632

zhi

1679

yin

1562

zang

1632

zhl

1684

yin

1564

zang

1632

zhl

于687

、,

XIU

1476

XU

1477

XU

1479

yin

1567

zang

1632

zh凸ng

1693

XU

1479

y1ng

1569

zoo

1633

zh凸ng

1700

XU

1480

ying

1571

zoo

1633

zhong

1701

•XU

1482

ying

1573

zoo

1634

zhOL」

1704

1482

y1ng

1574

zoo

1635

zh6u

1705

1577

ze

1636

zh己u

1706

xuan

,,,,,,棉 x "'旷''v

yon
、

wan

ting

、

x1ang

1303

11自

跚跚凰 Y 圃酣

、

1342

、

tiao

xia

xuan

1483

xuan

1485

xuan

1486

1396

xue

XI

1403

1334

XI

tuo

1337

tu已

1338

、

、

yo

,

、

1577

ze

1637

zhou

1706

yang

1577

zei

1638

zh口

1707

1487

yang

1578

Z巳n

1638

zhu

1708

xue

1487

yang

1578

zen

1638

zhu

1709

1404

xue

1489

yo 门9

1579

zeng

1638

zhu

1713

XI

1406

XU 巳

1490

you

1580

zeng

1639

zhua

1717

xiα

1409

xun

1492

you

1583

zhδ

1640

Zhl」凸

1718

tun

1333

tun

1334

tun

1334

XI

tun

1334

tuo

•yo

音节表
1718

zhu凸「19

1725

1718

zhuang
zhuf
zhui
zhun
zhun

1725

zhuai
zhuai
zhuai
zhuan
zhuan

1718

zhu凸n

1722

1718
1720

zhuang 1723

Zhl」δ

1726
1727
1728
1728

zhu6
ZI
ZI
ZI
zong
zong
zong
、

1729

1729
1731
1733
1736
1742
1743
1745

ZOU
ZOU
ZOU
zu
zu
zu
zuan

1746
1746
1748
1748
1749
1749

zuan
zuan
ZUI
ZUI
ZUI
zun
zun

1751
1752
1752

1754
1754
1755

、,

1752
1753
1754

、,

1751

zun
zuo
zu6
zuo
zuo

11

1754

1755

、

1756

新旧字形对照表
(字形后圆圈内的数字表示字形的笔画数)

旧字形

新字形

新字举例

旧字形

新字形

新字举例

[什④ l

E 斗卡③】

花/草

1 匾③]

E 直⑧】

值/植

!L (]

[i__ (>

连/速

{毡③ J

【尾③】

绳/毫

I 歼⑤ J

E 开@】

型/形

1 局⑨]

【芮⑧ E

通/蜗

I 丰③]

E 丰④】

艳/详

【垂®]

E垂@】

睡/部

[.E!C5l]

[§:(>

宦/渠

I 舍⑤]

【售⑧】

傲/饱

I 屯④ 1

E 屯④】

纯/顿

1 郎⑨]

【郎⑧ E

廊/掷

1 瓦@]

【瓦④】

瓶/瓷

I 录③ 1

E 录③】

禄/篆

i 反④ 1

E 反④】

板/饭

I 且⑩]

E 虽⑨】

温/瘟

1 直④ 1

[ ] l (>

纽/祖

I 骨⑩ 1

E骨②】

滑/憾

i 发⑤]

E友⑤】

拔/麦

1 鬼⑩]

E 鬼⑨】

槐/鬼

1 印⑥ 1

[ E'p (>

苟

[食⑨ 1

【俞@】

偷/渝

1 采@]

【未@】

耕/耘

1 既@ l

E既③】

溉 II阮

[吕⑦ l

E 吕⑥】

侣/营

1 蚤⑩]

E 蚤⑨】

搔/骚

1 俨⑦]

[11严⑥】

修/倏

1 敖@ l

【敖⑩】

傲/邀

1 孚⑧ 1

E 争⑥E

净/静

1 莽@]

E 莽⑩】

济/鳞

i 产@]

E产@】

彦/崖

1 民⑩ 1

E 真⑩】

慎/填

1 严⑦ 1

【严⑥】

差/养

【各⑩ 1

E 窑⑩ E

摇/遥

[ tt ( !

E并⑥】

屏/拼

[毅@ l

E 毅⑩】

搬/锻

1 臭⑦ l

E吴⑦E

娱/虞

1 黄@]

【黄。】

庚/横

[角⑦ 1

E 角⑦】

解/确

1 虚@]

E 虚@】

墟/版

1 失®]

E矢⑦】

换/痪

[奥@ l

E臭。】

冀/戴

1 仿③ 1

E 前⑦】

敝/弊

1 象@]

E象 ®l

像/橡

1 茸⑧ 1

E 茸⑦】

敢/最

i 奥⑩ 1

E 奥@】

澳/模

1 者@]

E 者⑧】

都/著

[普③ j

E 普@】

谱/道

部首检字表
【说明】

.

1. 本表采用的部首依据〈汉字部首表〉,共 201 部,归部依据( GB13000. 1 字

符集汉字部首归部规范〉,编排次序依据(GB13000. 1 字符集汉字笔顺规范〉和( GB13000. 1
字符集汉字字序(笔画序)规范〉,按笔画数由少到多的次序排列,笔画数相同的,按起笔笔

形横(

)、竖( I l 、撇( ) ) '点{、)、折(→)的次序排列,起笔笔形相同的,按第二笔笔形的

次序排列,依次类推。 2. 在〈部首目录〉中,主部首的左边标有部首序号,附形部首大多加
圆括号单立,其左边的部首序号加有方括号。 3. 在〈检字表〉中,繁体字和异体字加有圆括
号!同部首的字按除去部酋笔画以外的笔画数排列,笔画数相同的,按整个字的笔形次序
排列。 4. 查字时,需先在〈部首目录〉里雪出待查字所属部首的页码,然后再盒〈检字表〉。
5. 为方便读者查检,〈检字表〉中有些字采取“多开门”的方式分别收在所属规定部首和传
统习用部首之下,收在后者的字右上角加有“。”的标志。如“思”字在“田”部和“心”部都能

查到,在“心”部的“思”右上角带" 0 飞 6. {检字表}后面另有〈难检字笔画索 51 }备查。

(一)部首目录
(吉~酋左边的号码是部首序号,右边的号码指检字表的页码)

[ 16] (几)

一画

门

19

[29] (士)

22

[80] (于)

43

[77] (

30

61

王

33

40

62

元

34

[98] (•)

48

63

韦

34

47

15

14

儿

19

2

15

15

匕

19

30

斗,_

23

3

15

16

几

19

31

寸

25

48

,i一·

30

[ 123]

(乡)

53

16

17

÷L

19

32

什

25

49

L

31

64

木

34

18

i

20

33

大

25

50

三1

31

[ 11 J

(、/)

17

[34]

(兀)

25

[ 50]

(王)

31

65

支

36

20

34

尤

25

51

尸

31

66

犬

36

i )

62

35

-飞

25

52

己

32

67

歹

37

4

、

→ CJ 飞

5

L 乙)

16

一画

19
[ 166] (

[

6

十

16

7

厂

17

20

LI

20

36

8

巳

17

21

口

20

[36]

[9]

(卡)

17

[175] ( ~左)

64

lj )

20

[ 159] (

~右)

9

卡

17

22

10

门

17

1)

[7] (厂)

[ 22] (

<12] (

36

32

68

车(幸) 37

(叶’)

25

[52]

(巳)

32

69

牙

38

37

口

25

53

弓

32

70

戈

38

61

38

口

28

54

子

32

[62]

(冗)

34

刀

20

39

山

28

55

l•l

32

71

比

38

23

力

21

40

巾

29

32

72

瓦

38

18

24

又

21

41

才

29

56

女

32

73

止

38

17

25

L.

21

42

}

29

57

飞

33

74

支

38

37

58

马

33

[98]

(小、)

49

(同)

39

17

26

义

21

12

人

17

[21]

(巴)

20

[66] (

)

夕

29

[50] (主)

31

[75]

44

欠

29

[ 148] (主)

58

75

t)

68

59

么

33

[ 88]

(目)

46

29

60

<<

33

76

贝

39

77

水

40

19

(舟)

21

27

干

21

[10] (门)

17

28

工

21

45

19

29

土

21

46

一画

~

[55] (庐)

43

[12] (人)

勺

[64] (本)

[52] (已)

/\..

13

)

25

11

[22]

~

[ 185] (

广

29

四画

日(曰) 38

197

黎

n3 ,“叮ng
POFO
户。

户。、,『

十五画

十六画

JAUTnuunononHUO

十七画

。

69

俞

nOF0

201

62

[ 164] (矗)

50

[ 103] (蘸〉

64
[ 172] (菌)

57
[141] (萍)

69
鼻
200

鼠
199

鼓

FO 户。户。

黑

吁’ n3QU

196

『 AUTAU叮 aqn6

鼎

户
OFhJM 户。户。户。

句
3aqnuau

十三画

<

195

POPO

句3

111111111111111
wdA3n3

十二画

ngnununt

句
3auTq3qa

鹿

《回
ng 句
3n3n3
PO 句3 户口 FOFO

高

n3n3a 句句 3
CORV
句
3 两3

191

tn4
句S
句,』句’』肉,也
户
OFOFOFO

唱

十一画

龟

165

角

166

百

?’

auau

卅
())))-)画)))))

民u7

oondqdnu
日u
’

「L

Rd
龟,肉, ιnU
亏,
mSA 吨
OA
7’?’《
呼吁’
7’『’

))))

『,叮’·叮F 吁,弓,『 fτJn6nonorDnonkunudnuan
FDR 》户口
FOPORV
P D r a r a rsr3
民》 FDrDFD r a r a r D F h J V F D F D r D
坷,-rDFDRJVFOAUT

164

qdqdqd

’’’

l·t·

穹d2dqda

-唱

l·t·

句

『,《 υ

唁,,同》户口『 rnmUFOnunU

「』
L

,,。”

nununU

A吨

--

咽’噜

A吨

lnd
唱

1

1·1

A吨

’l

A句

A吨

’l··

l

A吨

’t

句
34·EUPOT
’t

’’噜

AAA

’

l

’『-

”’ A『

l

’

’

’

咛

l

1··a

A吨

’

’’
l

「L

肉。俨 37
07
7,。

,。。
’?’

n3
7,。

。。 nu
’ E
句’
ι
ιeuauooo
「L

。

肉
Sa

句民- u
QUQ003

’’

『 nunU
『
JnunU
《U 《Unun
回肉, ιhununU
户。户。句 SFO
户。户。户。
FOqaaqPO
户。户。

54
7 ’ ng 亏,。。

n3n3A

’
向U
IA3
内
4ηLng
1
’
lrIL

吁,吁’

)、)〉画)〉

FbkdFD

虫

54

肉

55

备

55

A“- A斗

’

句
3

nU

RJV 写 URJW

吨 n3nun3nu7
qJVA吨

s
句

54

内
S

卢

ln4

54

’

至

3
句

54

nunudAU
内,』肉,
ιqa

页

[
54

’亨’

111

而
户。匀’
饨,‘衍ι
’

面(西) 54

JWFDGURdPDFDFbkd7

臣
’』-

A句。。民

53

A哼

耳

句, ED
巧,也巧,
ι

53
内’ιqaa
n4n4

老

EA “- A“- RJwqLA ”’
A-- A-- A-- A崎

1

53

[
来
A『

六画

qJA

l

A句

L
unonud
ndhhdn 民
’’自嘈

taa 哼

中小目回国皿辛生矢禾白瓜鸟沪立穴非圭正走皮只矛母

[

a
斗 EJEUEJRUKUEJEUCueoaucuεuaueO
YA 吨。。
句,也aaya“
A吨,“- a斗
A吨
fqiwa“
YA 吨 A『 A守 A吨。 ιA 『
A『 A斗
A吨
A吨 A吨 A崎

、、,,,.

A咛

J

L11

巧ι
’qL
A吨

丛身1
())))

[[

[[

舌竹臼自血舟色齐衣羊伊性米幸哇良呐羽乡忡七麦咀走赤啤豆酋辰石华卤咀咱里咀足

] [
[[

[

l

阿

辛八青咱事雨非齿哺俐口电佳阜金忡鱼隶九革咱面韭骨香鬼食哺

+四画

11111

唱

194

)()))画))

[ 173] (电)

111111111111

t

麻

[

’

190

若

aFORV
句

高

163

l

[114] (局)

币

[ 177] (焦)
]
]
]
]
]
]
]
193

1111f11

[58] (思)

谷

[
[
<
[

198

黄
192

后

162

唱

[156] (卤)

11111

+画

采

E

]
]
]
]
]
[149] (婪)

[

1
1
]
]
]
]
]
]
]
]

[57] (蕉)
161

COFO

66466665366

189

11

[63] (毒)
[49] (~)

188

首
187

身

160

’

45555655555555555555554
20001511111123378333339
45678901233345560788930
1111111111111111
]
]
]
]
]
]
159
186
音
邑

77888878888838

由

配

89999999990944960000

901234565708559101237M

[

吨

1

B 9 0 0 1 2 43456746

t

[

C

[

户斗
付毛忡叶毋五也一不甘石龙中叩业
见牛手伊气毛愧长片斤爪父咐忖月氏欠风金文方μ
火

部首目录

14

[[

1111

一 I

(二) 检

于
J •

J

15

表

(字右边的号码指正文的页码,带圆括号的字是繁体字
或异体字,字右上角带“。”的是非规定的归部。)

1

丐

418

(恻)。

一部

廿

954

丘。

不

333

丛

219

五

1387

册。

131

(市)

1626

市

398

丐

902

1531
一画

346
丁

304
1667

七

1020
二画

1121
干。

419
426

丁

197

于

1594

亏

762

才

117

下

1411

丈

1651

兀。

1378
1392

与

1595
1599

卅
不

921
1350

上。

丰

JT

五画
(丢)。

309
732

考。

老。

781

共。

457

亚

1501

1499

亘

445

1334

牙。

屯

1728
互

552

丑。

186
四画

1367

末

884
921

击。

戈
正

598
630

甘。

世
1附

1143

本
(再)

387 (再)
1023 可。

421
1191
1406

1628
737

井

690

天

1290

夫

397

~

398

右。

1608

布。

114

918

平。

1005

739
丙
左。

93
1755

1381

灭

907

韦。

1359

东

310

Z王

1620

且。

专

1718

恭。

456

(醺)。

1637 (栅)

772

或

1603

(璧)。

1541

哥

438

颐。

587

高。

440

囊。

435

半。

36

806

耍。

940

出。

187

壁。

1462

396
1390
86

孬。

940

1297

夏。

1415

表
茶。

(畏)。

145

十画以上

1650

焉

1503

(里)

1501

墓

679

其。

601

257

再

1023 (聋)

1628

1246

(互)

445

在。

1629

百

28

(来)。

772

匙。

(柬)

310

(恿)。

563 (渠)

画

事

1194

1588
(两)
1593

而。

344

死。

1238

夹

415
622
626

夷

1543

尧。

1522

至。

1687
167

!l$

六画
(呀)

严
巫。

求
甫
更

1256
1505

两

MN

1635

(面)

903

轰

665

(业)。

94

亟

609
1035

奏

14

面

72

赖。

(毒)。

可量

1748 (葡〕

毒。

甚

界

(渺)。

320

(疏)。

1076

270

|部
二至一画
上。

1143
1143

1422 (仔)
中

1693
1701

1206
内

1164

爽。

1199
252

943

(韦)。

300
1209

四画

1075
620

革童

曲

1090

暨。

517

939

1359

345

卡。

54

颐。

1637

凸

1323

1073

柬

635

霜。

1733

|日

699

404

歪

1341

(聂)。

1581

归。

489

445

甭

64 (]芭)。

1331

且

702

1380

1216
815
795

1079
肉。

1108

辈。

898

县。

1423

串

203

非。

375

果

500

畅

150

(罔)。

495

肃。

1247

八画以上
韭。

698

!脂

825

禹

1597

幽。

1581

将。

644
648

720
1036

北。

五至七画

1530

2

书。

1340

曳

韦。

1206

13

939

387

6

凹

1178

丰。

774

131

师

1528

1331

1090

587

也。

1161

巷。

意。

1635
610

(需)。

八画

1246

棘

膜。

(醺)。

1434

447
束

枣

815

1406

囊

吏

989
1592

893

804

61
1628

462

1224

1667
1670

青

七商

奉

冉

878

爽。

有。

未

来

武。

1588

721

元。

1235

友。

开

7L

k主

882

1143

-画

105

?皂

1072

有。

1602
万

1120

131

1055

1047
艳。

1512

(晕)

70

鼎。

306

(肃)。

1247

理事。

595

(移)。

595

(惕)。

150

冀。

620

幽。

91

面。

903

匙。

1295

1眶。

1394

噩。

342

甲

626

698

整。

1669

申

1157

774

电

292

臻。

1664

由

1583

3

韭。

昼

1706
九画

804

(赖)。

艳。

1512

翩。

406

史

1189

j 部

702

415
622

泰。

1266

董。

1403

央

1514

一至二画

1055

626

秦。

1058

(麓)。

(爽)。

795 (目)

1548

人。

1112

16

)

、「 CJ 飞 L 乙)十

簸。

璧

Fhu肉,‘饨,&句
3
民JUA吁民 u 。,』
TFFDAAT
句,也

J,,

(踌)。

(馨)。

(簧)。

I <贵)。
赛。

九。

697 I 我

刁

299 I

了

788

4

乞

、部

(丛)

二至三画

丸'

I 卫

丸及义

丫'

1346
1497

I

干

义

1550 I

国

之

1675

丹。

252

下。

79

为

1359

1366
四画
1709

(米)

91

半

36

币反交乏氏

头。

(双)
飞。

习
乡
么。

尹
尺。

主。

1318

必

70

永

1578

五面以上

|夹
(韦)

丑
巴。

以。

1704

农

960

良

813 ,一

卷。

710 I 圣

710
94
1057
1070

(业)。
亲。

(局)

予

电。

丘尼乎用甩民

雀
揭c

5

司

丝。

『{丁飞

LZ )部
乙

292

:0

益。

1547

乾。

四面

1366 ( )E)
705
150 I
1555
卵
531 发。
710

I :,

I (阜)。

1635

支。
午。

卉

古
(蛊)
考。

协
毕。

华

I 克
字。

六画

I 直
丧

(惕)
卖
卓。

卑
阜。

卒。

1680
1126
1127
1448
872
1730
53
409
221
1749

七至十画

D

,~~: I :,

叛

I 伞。

1036
1676
1390
583
465
1191
732
1448
70
559
563
739
56
99
898

17 I 昼
1706
747 咫。
1687
1548 (开*)
374
1595 葵。
493
1599
(函)
511
483
十画以上
1209

孔。

州

尽。

820 I 塞。
934 买
907
六至九画
956 乱。
856
1027 君。
718
1352 即。
608
664 ( ijp)
883
1366 国
1579
711 畅。
150
1528 乳
1111
1101 肃。
1247
374 隶。
805
1403 承
167
1425 I 亟。
6os
1521
1035
1564 I 函。
511
157 J 虱
1179
176 I 舰。
1569
477 既。
618
300 段。
1410
186 (段)。
627

手

I 千。

445
319
677
679
167
870

一至三画

1072
489
1278
1462

乃也

409
1550
1618 阜。
匕。
1689
131 质。
66 I 册
195 I 肴。
1522
697 处。
九
乃。
197 I 袋。
279
934
195 I 周。
1704
1036 J <她)。
千
八画
1334
197
毛
乞。
28
311 拜。
1027 ~'
199 I 务。
1392
31
483 I 苗。
133
(儿)
358 卵。
169
698
五画
久
(秉)
951
1175
870 年
么
181
884 朱
1707 I 重
309
1702
1520 丢。
复。
409
1346 乔
1051
1600
1005
606 乒
禹
978 (肺)。 1221
1550 I 乓
三画
|向。
334
1433 盾。
1569
1460 后L
午
1390 I 囱
主
1100 I 后。
544
九画
1159
848 姓。
升
1165 I 角
169
夭
1521 I 杀。
1130 乘。
长。
145 I 兆。
1175
1656
1379
222 I <扇)
1650 余。
1392
1357
面
1340 危。
1178
442 (邸)
70 各。
1237
443 辰。
360
150
1522 i 色。
1129 毯。
194
1135 (匆)。
353
十画以上
1190
六画
1377 (悟)。 1390
1677 I 我
257
888 (莹)。
252 每。
丹
92 I 够。
462
1379 I 兵。
乌
763
1328 尴。
1392 (觅)
1173
217 甥。
四画
囱
1051
415 (后)。 1677 (裔)
笠
生。
1398 (聚)。 1701
1166 希。
龟。
矢。
1189
1620
490 粤
1198
718 狱。
失
1176
1391
乍
1641
1072 舞。
855 毓。
1072 I §~
1607
434
617 辜
1677 系
1547
1407 疑。
547
1障。
398
1579
七画
935
1221 垂
207 潮。
734
277 乖
476 靠。
280 秉
705
93 I <攀)
490
1596 (靠)。
786 央
乐
718
53
787 卑。
义

D

1043

419

(乾)。
登。

274
1234
349
(臻)。
908
(面LJ
856
398
(肃)。
1247
1500
1411
(毒室)
994 捕。
935
187
暨。
620
262
(矗)。
1179
483
豫。
1607
349
355 (德)。」~3
1235

五画

此

600

良。

445

十

责
南

I <采)
I ~-
I <丧)
' .
I ·:.·
I

二

I

~

|(乾)。
I 中

I

I c 寅)
’

I 博

s

I 韩。

十部

(要)

1180

一至五画

辜。

61

72
931
936
1126
1662
1126
1127
1257
1255
1043
419
1129
61
72
100
512
1126
1127
465

十厂厂仁卡「门门八 v 人
1022 I 犀

画

囚

至

巨匠

(!听)
盾

原

1305

22a I 斤。

1609 I 反

九至十画|斥
厢

厂部

1430 I 后

673
360
177
1677

卡。

外。

I 处。

720
1036
1342
195
197

肉。

同
(罔)
(同)

罔

11 oa
696
426
1354
1354

1295
620

冀。

I

门部
丹。
252 1 <舆〉

I 用

1579
1221
131
1704

l 甩

册。

周

(旭)。
赏。

(舆)

八部
/飞、

兮
分

公
一L
/、 。
口。
/、

I 共

I 兴

1396
380

曾。

(眷)
献。

辗

1599

菱。

542

蝇。

1733
133
1638
1519
500
144
764
710

口1〕

12

v部

人部

16

二至四画

I 擎。

---

(簧)。

11

廿卡

叮,

MW

二区

哼r

。3

厅仄历厄厉压

I

勋。

[10]

句ι
’nud 唱lnd
aU 户。 qSAU叮
A“- a『
a 。 3Ea

474
544 I 卦
1509 I 后
1677 卧。
1378
131 I <后)
(厕〉
+一画
1689 由们
700 质
既
以上
926
334
(斡)。
426 (厥)
13 盾
[9J
1237
195 I 质
(裔)
1129 厨
t盖一
1134
(擎)
1728 厦
8
一至三画
(斡)。
1416
426
E部
上
1143
斡。
1378 (麻)
801
1143
688 I 雁
1513
兢
761
715
470 厥
假
1075
720
628
十一画
994
匹
1036
霆。
1693
以上
706 占
1644
cu
宰。
434 (庭)
1012
1646
1693 (厨)
195 I [i![
(霆)
1626 卢
846
翰。
1237 踵
515 厮
1543
四至七画
802 匡
252 (属)
戴
760
(示)
1211
(草草)。
512 (癫)
148 I 匠
647
贞
1661
1512 (医)
198 I <厥)
矗
732
竿
898
1616
愿
7
五画以上
卤。
847
1531
盾
匣
1410
厂部
自
1592
1512 医
l 魔
1541
61
厂
卓
1730
1s 14 I 匾
492
148 l 庵
(真)
1661
1513 医
(腾)
734
二至六画
肉
1451
(黝)。
804
950
匿
1305
八画以上
(磨)
ao6
I
匪
378
1637
桌
1729
801 I (眶)
492
801 I,(摩)
1451
(禹)
801 匮
(磨)
764
340
1451
(离)
1514 IC 匾)
967
802 腐
847
(卤)。
715
(朦)
1075
1497
10
1497 I 匾
79
1502 (摩)
1502 (医)
门部
583
厌
1512
1512 (匮)
807 I 有
882
库
11s3 I 原
1502 (匮)
(愿)
764 (恃)。 1090
励。
804
1509 酸。
1637 冈
426
(庄)
1500 Cl事)
(厦 l
1514 I <医)
807 内。
943
j至
1688
(庭)
715 I <匮)
322 冉。
1090
厕
131
(眉 l
1514 I <磺)。 1637 ( $ )0
131
七至八画
(膺)
1531 I 一一百一一 (同)
579
(犀)
1153
再。
1512
卡部
1628
庞
879 (魔)
1514 Iτ一一
1312
978 (麽)
103 同
(庞)
(朦)
1512
1317
795
103
厘
[7]
下。
1353
546
79 网
厚
较。

17

人

一至六画
、f
且

386 I 半。

450 并
839
1677 I 关
16s4 I 兑
457 弟
卷。
1462
1469

1497
774
36
92

1096

一至三画

个
I

仄。

”|介
477 从
332 仑
286 ,人、
7
710 仓
710 以

442

442
1637
670
218
857
673
126
1548
1312
1312
345
219
828
831
833

94 I 全
141 I <全)
92 I 单
兵
253 (余)
谷。
466
1139 区
1603
,'.
七至八画
63
主主
138 I 差。
133
岔
138
601
I 其
139
四至六画
1023
140 I 全
1082
7_07
具
212 会
583
291
典
756
1519
<fil.l0 1352 I 养
442
20s I 合
贫
1003 (朔)
叛。
978
523
忿
386
1040 I 企
1027
瓮
1375 I 前
1074 I 余
1334
盆
987 I 酋
真。
1662 I 首。
1205 众
1701
213 伞
1125
翁
1376 I 兹
1732 巫。
1380
九画以上
黄。
573 (盼)
415
205 (夹)。
1555
622
1003 益。
(贫)
翼。
626
633
1496 兼
1152
九画以上|余
I <舆)
1595
1209 I 余
1595
1599 兽。
1018 (贪)
917
1602 普。
1754
1038
I 舆
1599 尊。
金
鹅。
298
511
1301 奠。
含
五至八画

(韭)

、ε

奥。

舍

1550
二圃

89η9

);))」

{二

1100

什

1161

1599 (怖)

114

1580

优

842

157

{平

63

1078

作

721

760

佯

1517

623 (饼)
608

侬

961

1508

伴

1470

1701

徊

297

459

馀

1074

(悻)

1469

僻

1527

81

」企K
U日

672

998

偌

1118

807

值

1682

1296

1073

1101

(侣)

1242

787

1102

铁

1554

1140

作

1754

144
628

679
三画

857

伶

828

407

份

386

佣

1577

仗

1652

(俗)

1698

代

249

俭

f山

1416

千手

1037

Cf毛)

1336

位

437

607
892
893

563

1314

949

1316

460

侃

729

1314

侧

131

1706

1638

731

1714

1642

370

1368

595

1419

1363

1484

1518

1713

伴

38

仔

1628

1540

佑

1337

1731

1193

他

71

1734

1242

伺

216

962

例

1102

四画
398

伟

1363

传

200

1722
1473
1390
615
398

倪

f蚕

958

倍

1076

估

463

470
体

948
949

佛

396
400

伽

415

1283

623

1287

1055

1159
1308

806

773

1410 (傣)

1742

773 (俑)

807

1474
1053
1600
1045
799
45

817
935
63
1550

9
667

1005

1064

221

265

339

26.7

806

徘

972

1391

银

197
1289

1399
635

悼

1246 (倏)

1729
1298

倏

1211

1051

902

俯

1475

1704

405

( 11嘴)

1474

1407 (倏)

1211

1084
758

1460

1298

1332

1554

1336

985

倘

147
1275

俱

703
707

287
814

保

862

530

1056

倡

144

176

543

1554

547

892

1336 (倔)

704

893

492

68

140

俑

1756

f台

178

654

俊

1549

1542

六画

773

401

彼

1593

817 (保)

590

525
990

157

217

俊

何

伏

1242

1595
五画

1713

1707

俩

佛像侵侯

攸

852

277

1460 ({宁)

ff

1662
314

1543

1259

1682

1580

仪

f也

805

1522

伦

559

1260

99
1336

华。

756

654

Ci尼)

便

1593

29

673

163

30

1410

670

126

1189 (~事)

1756
伯

七画

俑侠保修俏侯倪但保得促俄俐侮储俭俗俘倪倪保信倪

1242

你优徙恬侨俯俭偿佛伯佩优俗侈你饨侨佼依侬

-画

俨

供

侄侦侣伺

干部

455

侣

何佐任佑

[12]

1158

640

休伍伎伏

(雀)

伸

185

929

144

1341

仇

1552

(偎)

185

1706

付

88

铸

他

1192

傣

935

1390

仕

1644

257

1651

1119

债

但

饥

仨

925

1070

995

1045

677

1045

138

348

561

1103

倩

佬

1581

使侣俯待他例侠侥

(稣)。

555

396

攸

低你何佟简住位住

南军。

也化

傣

353

仰优仿伙伪伫化伊似

衔。

1016

仅饭们

肉。内 UFO
肉ι
, 句,也巧L
,n6·EFhdFhdn3
句,&句
内Un ,也内,也FDAU
3 户。, EFhJEan3

盒

1015

norD

》坷,& FDnU

’』户。

11

(锁〉

嘻l
民vnxυ 句3 户。咱 ln3
’’
n3 《υnunhun6
句
句
3nkurDnu
’
lnoaqnd
3 巧,Ln4
605710466557

(吉自)

仆

伤怅价

l

-上

画

E

(铺)

304

仿仍仅

11111111111111

fn3τ
’唱
吁,户 OA 倚肉。哼
ora
tn3nunerDq
噜l
户
-盹坷’

-

十

125517910675221154110

至卜以

樊

汀

94

1194

(
(
(
(
1646
伴
786
1500 (估)
1181 (

八画

傣傍倚俺健倾倒

命命贪念士俞翁拿拿禽
舍余念鑫盒贪舒舍舍
奔-
命愈
组贪
拿贫

EU 叮J

U F DFDFD
间

阳门门

f乙

但优伴仨衍伐缸低仲倪件件任

『fn

7

(来)。

值佳侍倍佬饵

人f

18

1579 (锢〉
1025

150

442
442

1242

俺

911

718

候

547

f 入勺儿匕几月 4

729
860 (~晶〉
187
207 做
f垂
1377
1054
倭
764
948 愧
倪
70 偶
1602
傅
1318
857 偷
(偷)
164
121 偶
(保)
1745
1289 惚
伺
1627
56 (借)
(俗)
694
1631
惊
1632
818
1307
405 停
俯
162
224 f亲
伴
843
58 倭
倍
853
370
(傲)
1363
711 (侮)
倦
257 偏
996
f单
627
1268 假
{炎
630
1743
保
1378
481 健
信
1363
747 (像)
佼
748
十画
642 傣
249
健
14
707 傲
倔
1249
714 傣
倔
870
716 (倚)
1630
九画
俄
56
1452 (倚)
傻
290
1451 镇
(傻)
413
386 傅
债
807
1649 保
偎
964
1759 俘
做
1438
1475 倏
偶
1276
1511 (像)
但
1275
65 侥
(信)
718
903 (傍)
俑
1449 (偌)
1523
借
5
1662 侵
(债〕
148 候
1401
偿
126
131 (馆)
(侧)
163
1638
665
1642 (保)
1706
968 (侮)
偶
619 (傲)
1447
倡
667 傍
41
623
1358 (像)
偎
117 侯
90
i!!J
1237 储
196
锣

催
摊

715
966

十一画

(债)
(僵)
(傅〉
(僵)
镖

(倾)
(傻)
催
(惕)
(锄〉

傻
(熄)

像
僚

(储〉
穆

1644
677
679
200
1722
1599
1001
1064
843
853
223
1140
312
1134
1745
1435
178
1577
850

+二画

(侥)
(债)
信

(健)
做

德
(倦)
镖

僚
偌
(傻)
(律)

(倚)
(偶)
憔
(偶)
镜

俄
憧
傅

僧

(健)
解

654
1522
386
1402
1260
691
586
1416
1250
819
643
1016
257
1051
718
653
1363
203
702
1316
1726
1754
1130
472
142

傻

1723

像

+二画

790
[12]

先
兆

1416
1656
1470
180
739
1242
883
332
948
343
1352
1508
261
694
315
694
315
688
1331
694

(兜)
1630
入部
充。
645
僵
1112
入
克。
628
(债)
222
余
673
131 兜
命
兜。
262
(偌)
279
余
兑。
911
(倔)
279
(耀)
觅。
961
(傻)
13
(克)。
偎
1483
勺部
(Jll;)o
哲患
1706
1150 究。
654 勺
(傲)
1392
635 勿
(像)
党
696
7日
竞。
758
(倩)
1622
5 匀
(傻)
兜
459 竟。
1134 勾
(傻)
461
255
馆
(兜)
460
句
兢。
1550
(德)
461 (j谊)。
1543
(倭)
706 (兢)。
996
僻
217
匆
十四画
15
418
(匈)
以上
匕部
418
旬
僵
1263
66
匕
418
185 (旬)
(儒)
54
41 北
1111 包
儒
死。
1238
1492
旬
1557
候
此。
215
1471
匈
949
(侥)
1684
987 旨
140 铜
(俯)
1069
297 顷
90 甸
(债)
路。
1447
1276
甸
677
(健)
150
703 应
1475 (纲)
(锵)
1069
1016 (顷)
1580 匍
(傻)
176
538 匙
1300 甸
(憔)
1199
194
148 (匆)
(债)
弛。
1582
981 磨。
791
倔
1547
403 疑
196 匍
(储)
够。
620
462 冀
86
镰
(绚)。
462
16
1211
(像)
14
几部
162
(假)
儿部
几
598
842
(能)
612
像
142 JL
343
358
1378 (儿〉。
镶
1091 兀。
358
966
1392 凡
(储)
337
806 7G
1608 朵
(倔)
399
1622 兔
1508 允。
(锻)
世。
736
1471 冗
860 兄。
(偎)
1053
1522
(债)
1631 尧。
484 秃。
1323
1275 光。
(倏)

(懒)

一。

咒

19
1706
727
1010
399
817
727
614
1010
276

凯
凭
(兔)
亮。

(凯)
鹿。

(亮)
凳。

[16]
月部
风。

388
395
1247
575
395

凤
凤
凰
(腻)

17
丰部

一至四画

亡

下
/、
~

JL
主
市

玄
亦
齐。

交
产。

亥
充

1352
79
839
516
731
1709
1192
1483
1552
616
1023
648
142
510
180

五至六画
回

亨
弃。
变。

京

享
夜
卒
Y
寸L
巳-

氓

926
535
1034
79
684
1431
1530
221
1749
1508
879
893

七画
弯。

|禀

1346 I 宣

1431

亭

1307

亮

817

雍

(@)

1530
1555
1555
1512
287
907

裹

弈。

奕。
彦。
帝。

(茸l>)

八画

(禀)
(廉〉。

(襄)。

豪
膏。

(褒)
衷

(袤)

1449

衰

223

(弈)。

811
1578 I 冰
501 沧
435 次
518 决
435 冻
437 I 况
1477 冷
1477 泽
616 冶
1023 冽
435 洗
eonwd
43 净
893 (涂)
1326
955
八画以上
337 清
1010
43 凌
82s

(献)
衷
高。

毫
(来)
唁气A

旁。

九画
惠

(袤)
(哀)
(座)。

商

1015

(寨)

169
1175

赛
(窟) 0
(赢) 0

1573 I 弱。
1376
862
790
1376
337
1573
604
862
892
1366

减
IC 准)

I c 渴)

nU
nun6

I 凛

<

U

(冶)

新
Cl翠)

({禀)

605
861

凝
(滇)

句
anudFD

m 至画
一四
)十十)

18

19

〉部

[部

7

江

归

nMUFO

|冗

1403 I 写

426

费。

21

nhunmu

337
827
827
957
322

凛

1578

一至七画

习。

凑

(剿)
口部
1366
12 I 劈

(夕p )。

却
卵。

即

召口
(蚓)。

1107 (却)
1450 卸
1451 I c 刽)。

刑

(魁)

和l

I 511°
(到)
削

( l!IJ )。
局。

I 剑
(剑)

(到Ul
I 前。

I 剃

1346

687
742
739
770
770
843
691
1435
1487
1636
474
641
187
228
228
1040
1289

八画

剖
剥

却l

Ic 刻)
I

1间。

I 剔
IC 刚)
(同U)
(童lj )。

(刺)
剖
费。

22

796
钊
153 I 到。
657
岁。
991
自t
995 ifiij

751
641
刮。
1567 (纫)。
883 (雯~21 刽
[22]
883
录。
q 部
1087
855
二至三画
608 J(lj
1552
1151 flJ 。
727
227
1481 训。
1087
四画
1451 邢lj
1464 (荣。)
1087

姐

752 I 剂
266 剥
剧刻

衷

818
1118
219
635
123
395

。3 『J
nwd肉,
ι
A
斗 TJ

1070

1642

228
1742
602
143
144
380
1284
427
474
1653
1069
1014
1139
1509
1346
43
98
708
336

1688
九至
473
493
十一面
138 I c 割)
589
1641
1133 (割)
412
338 画。
727
618 (剖)
1175
740 剩
204
1219 (刽)
205
1220
438
338 I 割
756
七画
脚l

。

(膏)

堕

814

剁剂刻刷

700

凉

。

就

AU叮

1452

素裹襄

亵

(赢)。

1431

nU 句s

十画

299

nJι肉,&

(赢)。

凋

卫印 叩印卵

率

1452

n3 叮J

袤

1128

。

烹

准

到刷刺

孰

1404 (亵)
518 襄
1213 (萧)。
987 赢。
1688
(赛)
494
142 I ::
1141
(窑)
884
(嚣)
854
(赢)。
1221

1021

户的u
n哨”

毫

以上

314

判剃到

:ti:

1243

肉,
ιFD
n回民u

离

。a

1220 (襄)。
926 褒
1700 (赢)。
430 (裹)
1oo I 弹
1626 (襄)
795 赢。
1573
很
494 塞
1578 (谏)
978
十五画
凄

弗l

。

2

吁,

哀

m川阳同 AE

(富)

1064 I 歹旷
822
116 I 则1
743 (哥哥)
1402 划。
(宵〕
559
农。
960
563
[21]
ttt
罕。
513
1636
巳部
1eo ’7
427
I 冠
481 I 后
483 I 品
204
1357
J巳
716
205
IC 军〉
710
卷
l 别。
1618
916
I c 冥)
710 I
1374
|(直至)
752 I 琶
678 PJIJ
刘。
834
1701
I 家
22
五画
916
I 冥
刀部
~lj
143
1607
I 冤
263
900 I 刀
144
I 幕
1101 I (去。)
900 I 刃
665
Ic 幕)
CJJ.l 。
1101 (芽。)
1554
20
切
1054 另lj
88
U部
1055
90
1470 I 分。
380 (删)
968
386 钊。
598 I 召
1151 利。
I 由
756
1655 删
1 凸。
1323 (切)
665 刨
50
’tFO
1 凹。
13 I 初。
980
1340 (刽)。
977
I 出。
187 I 券
1086
400
I 由
262
1486
691
I i画。 563 (觅) 1328
六画
AUT
函
511 I c 朗)。
763
I 幽。
1581 (朔)。
205
348
毯。
150 Ic 胁)。
205
211
凿。
1633 剪
636
216
幽。
91 弈。
385 II 副
I 军

凶回击

395
1009
553
178
183
91
206
216
712
314
761
792
337
1528
822
1421

999

象

1434

(到)

843

赖

774

(剧)

143

詹

164岳

(事!])

851

(iF,)

220

剿

153

复

1473

(饿)

1513

407

(集)。

570

勋

急。

609

勉

618
620
1059

刻

850

(拗)

153
657

(勘)

1555

(勘〉

871

(势)

648

艇、

1450

(励)

804

(黝)

1492

(黝)

1085

勤

1091

24
又部
1592

观

133

579

1520

建

640

1521

27

1622

干部

1080

干

419

79

426

1261

币l

727

1261

T和

511

309

平

1005

319

罕

513

79

924

预

510

632

929

(顶)

510

1423 (乾)

419

鼻币。

510

1207

1730
1217
1245

1549
1125

28

1480

122

工部

1609

132

978

工

447

1159

巧

1052

926

工E

1071

1046

功

454

1624

左

1755

1405

圣

684

在

1629

式。

1193

至。

1687

尘。

159

1410 (鼠)
627 (范)
1677 (臭)
937
巢

场

149

1263

桑门 26

怠

252

巩

457

刻。

336

垒

790

贡

458

曼。

875

番

63

隶

457

士云

1267

窝。

963

能

935

攻

455

坏

566

(姿)

1222

946

巫

1380

t区

1076

(戮) 0

336

盒

509

(空)

684

场

804

(朱)

122

项

1433

主屯

1334

132

差。

133

址

1684

十一画

以上
(里) 0

四画

1217 (参)

122

138

坝

21

1640

132

139

所

1023

1159
1125

140
212

板

34

1125 (黄)

458

纵

1742

137

叠

303

138

聚。

709

(暨)。

1217

1676

(~)

负

135 (版)

支。

884

939

一至四面
叉

935

么。

870
54445E602
76936191

句,』qa 叮f
吁’ noaa『

(负)

780

934

句3

1328

1174

1234 (殖)

EEU

兔

1481

b

1012

’

902

1189

903

勤

又

329

1555

1193

的创

免

nuQυndqdqιqL

570

1

失

mwmm

1072

九

718

A部

户
Ongaq

490

728

(势)

’『/

龟。

《
37

1135

民d

1129

1392

1173

lng

1667

1449

25

唱

407

974

355

句
aqaFOnonwd

1357

(迫)

442

3
- 37041
a

句
3

194

写 u1Eqιqdnυ

Ai
危负争色

h部

279

叫
3

[22]

715 (蕴)

吁,肉,ιa 斗吁’’ r3

797

要

t

量U

349

’

1713

发

『
fnmun3auT

(厨Ul

894

叮Jnunu

921

土部

219

巧圭寺奸考先吃圳老圾扩妃坦地

剧

1504

县矣参一参

638

『 2dFbau

(赏。)

dnuA

638

11111

喇

延

丢孔牟

618

六

(费tl )。

211

么允去井台

1557

1222

nU 吁’’’

鼻j 。

双

日VE 目

834

711

11

(割)

29

十

(啻tl )

493

1657

1493
1306

至。

641

墨。

(~)
廷

276

段盼如难
欢五鸡取叔受变艰轰宫吏叙 rAf

(刽)

(盏)。

140

歌。

E

708

1075

(地)

1222

11

(剧)

(疏)

1453

1085 (赞)

1

(制)

493

1075

劝

以
一回

590

。L9 』民

到

内
dqζ

翻

474

引 Umn归回到的“四画创刊闭 mω
川臼 mw
创刊MMW
回邓创刊料归一曲

1713

6

剧

硫

1067

电‘
例,
ιn
羽巧, ι 句3
00 ’ti -- nd 向罗叮 r
1
4 ‘句 Jll - QUA饨’

563

民dAM 丁写 d 民JV1tqLtt

559

111

(萝ij)

L部

)(~

AUTnU 叮rn6

1051

1117

1449

1

倒

1641

四

)

至。至至

(曹tl

nunb

1641

力部

变

1433

。 ponUEDqsnU
nurDnxu 唱『哼 JFO

1640

1199

(填)

11111111111

刽

23

m 画 3ω 仍

715

力二办矿矿扩肋铲加珩动劣如五劫芬励助剪锄努前劲励动势和劫七勃蜘蜘

厕

178 (收)

26

cuo

以上

360 (叙)

1117

句L
,E 叫

774

反。

叙

1

(赖)

1588

21

三
至

十二画

618

友

土二叮时出去
frt
好

1607

1579

圣对 自 立 戏

豫

657

勇勋蜘蜘勘蜘勋替中件和勘勋耐励配配十雾中即挥酌如中脚

费j

lj h 力又 .L.L 干工土

绽。

(绕)。

1562

22

土士

115 棚
859 (纫)
665 埔
988
1018 境
1328
63 姆
926
扮
14 埂
446 (焰)
728
386 蝴
1729
728 墅。
1571 涉
115 淳
坎
984
1266 垄。
843 埠
515 培
现
1605
717 1主
250 埋
169 埔
均
1679
1392
蝴
1188 (孰〉
坞
六画
1139
1468 (琪)
21 蝉
坟
385 型
1522 埋
1268
743 主
870 埃
坑
747
1498
873 垃
坊
367 娅
252
1609 ±员
1492 域
369 垣
1128
756 塌
495 增
756 垮
块
248 袁
1609 掘
753
14 革主
(均)
162
1334 城
168 媳
1635 t参
(宝)
毕。
1051 士哥
823 壤
71 境
336
303 坪
401 (墨)
341
631 垣
坚
1087 基
603
1757 咣
487 #有
坐
盒。
1481 皇
1683
63 销
263 #于
1616 (壁)
1528
1727 桐
315 境
坠
1314 垠
779 (垦)
631
五画
1579 笙
1045
422 皑
727 桶
柑
3 堂
1273
734 坦E
1137 埃
坷
474 垄
618 (室)
765
739 均
1569 (垄)
765
1143 gr
990 桐
坯
462 堕
610 堕
338
115 垢
坤
579
1010 垛
337
坪
l '- 画
297
338 堵
323
九画
培
209
846 檐
492 凌
794 土寄
泸
1522
297 (垣)
1498 (尧)
1269 垫
坦
537
1077 烽
430 垣
1682 主主
坦
728
530 域
1605 堪
坤
765 培
(i冉)
303
940 握
1500 垛
1266 搞
1260
416 埔
1025 塔
14 核
咽
572
1517 掩
9 境
696 土羊
娴
1513
135 梢
1143 堪
1072 绝
(近)
1562
8
1275 埋
408 按
(咐)
1521
9 场
1555 埋
158
拆
472 请
1338
853 调
1340 埠
抓
1563 (辆)
495 (城)
638
829 垠
玲
337 捶
337 填
1114
175 (垛)
抵
950 (堵)
660
281
338 现
328 堤
278
341 堆
768 要
垃
994 (榻)
147
1469 堡
353 埠
幸
995
149
38 星
547
I丰
116 塌
342
1337 垦。
743 埠
挖
859 甥
792
948 垒。
790 (揄)
堤
( f,来)
121 极
328
1011
坡
七画
弃。
954 (瑰)
756
704 坊
781 捻
始

墩
垮
(辍)
(楼)
喽
搁

(榈)
桶
(墙)
(草草)

堡

壁

十画
添
填
塌

源
Cf畴〉
塌
(士虽)

(噎)
埋

场t
(揭)

嗡

(埔)
塘

境

(蝴)
(草草)
墓。

塑
(整)
望

(途)
塞。

望

456
1297
441
1613
1188
1259
1492
727
429
1452
1392
1376
1087
1274
41
779
1701
929
1249
1571
1018
1326
1120
1120
1129
779

十一画
孀
拗
埋
烧

墙

1720 壤
776
1076 (檀)
1267
1224 (填)
776
1479 整
605
844 臻。
1664
876 (签)
743
147 塞。
1578
149 壁
74
1742 (蠕)
1114
1260 (壤)
1492
731 缘
519
1578 (横)
761
695 (摩)。 1497
1142
1502
297 重
(塾)
531
驾鞋
815
十五画
821
t翌
以上
1056 (璧)。
竭
790
162 (毫)。 1340
(珍)
1045 (攫)
(墅)
804
1219 (墟)
墅
846
1450 (爆)
笙
1267
1213 (壤)
塾
566
(摩)。
159 (辘)
843
338 (塾)。
(堕)
843
579 疆。
646
1727
(堕)
1091
壤
堕
290
(辈辈)
1054
十二至
(塌)
21
十四画
(熄)
1346
(境)
1051
[29]
(填)
385
士部
(蜷)
248
1190
1267 士
(璋)
圭。
1100
埃
1017
607
1139 吉
(嫖)
1725
14 壮。
噢
736
墙
359 三J生E三,
1053
墩
333
1688
t善
1140 志
1171
1639 声
增
4
781 事
(垮)
176 (肚)。 1725
摞
550
1528 壶
(壁)
墨。
766
923 壶
1087
333 悉
(塾)
1659
1049 士曰j”'
(墙)
1659
263 (吉吉)
(墙〉

547 (搏)
1346 (植)
48 填
170 墟
844 (填)
447 攫
447 (窃)
998
1482 (垠)
940 (墙)
48 壤
105 塘
1019 境
620 埔

1504
1514
730
684
1043
1049

士仲

1543

萝

1427
四画

550
芙

399

766

芫

1505

1263
1261

芜苇芸蒂

625

780
18
749
1246

圣

72

芸

585

1071

荼

135

910 (苔)

231

400

232

1609

1549

1730

1386

1480

1150

1364

1713

1299
茄

五画
背

422

617

苦

753

1261

400

苯

63

1263

804

苛

734

茅

882

340

羞

1002

(莓)

886

311

995

若

1093

268

707

1276

1079

684

六画
荆。

687

883

著

786

842

茸

1105

1117

651

559

莺

1570

563

若

718

729 (菇)
140

64

1016

菁

687

318

荼

1296

817

(要)

626

菠

19

879

著

1661

773

1716

571

809

1730

416

684

180

1188

875

1198

1010

莫

922

644

(宽)

1423

879

离

1377

1010

宣

569

263

我

339

辈。

994

993

1137

茜

1045

1105

莉

806

1684

1139

1399

587

秀

1592

135

1492

莓

886

荷

528

蹲

634
1283

一至三画
1551

艾

4

648

芳芳芋主共芋苟咒荒友芒芝芭

664
787
934
1603
323

1058
1554
671
217
555
1058

232

荣

1468

1677

517

1569

1434

1549

827
1399
773
1243
679
573
217
817

1586

935

806

1025

1325

9

1418

1021

1544

1494

228

377

934

401

378

966

1001

藐

1211

1252

草

1730

1641
175

1092

那

72

400

213

真

445

463

1735

葵

682

129

苏

1254

634

夜

1052

384

956

127

829

1023

1568

1392

281

1045

1685

460

茹

882

79

葛

955

1374

苑

1615

1346

368

苞

43

599

1364

范

877

1713

1677
1027

987

1025

1069

460

1150

1571

1339

1040

苟

1038

862

50

1284

1137

457

626

1571

531

830

1090

草茧营商茵茵菜莲苦养获葬在存

660

555

905

705 (夜〉
1315

荫

1560
582

茹

要获藐获荼莘

芫节

1552

147

819

莞率施

艺

883

膏

英美

4←部

1423

641

702

牵荧尊

30

1116

929

夜夜荼签蕴事

壁。

1090

茬荐莲巷

68

首直苗苗凡英首再商窄在荷茂茶苓苟蔑

花

芷再芮宽宅丧花芹茄芥灰苍苓芬苍茂药荧变苟廿一卜支芳芳草一芦芯

1460

324

147

213

馨。

(蠢)

八画

摹

1500

1558

210

65

芽

鲸

药

1470

995

喜古

1723

菱范萍莫茸忡薪莱装革黄前两荼寄苍妻菲

400

茎苔

872

茂宠苹苦

922

支来雳范蓝宦

莱

菱茨荒亥荒商弃在茫荡荣荤

1025

379

995

439

1055

1206

1406

916
618

1622

1402

1494

623

1338

805

1084 (辈)

1571

苟著客荠

469

1460

政宦蕃摹甫登荫英莽莱莲重蔚

1471

莹甘如我离剪茵苔

等

劳芭在苏该芋

喜查查鼓童嘉辈辈蒙蒂贾毅蕉意坯擎煮

1405

23

596 (莫)

500

1586

富

144

279

萌

893

1052

301

蔽

1303

1560

1159

萝

860

1568

1457

菌

718

1111

1707 (荔)

莎

1255 (高)

806

1307

荔

806

474

芙

1052

365

芋

846
1457

719

1133

1377

481

萎

1365

871

481

英

1597

在

541

1348

雀

569

401

药

1706

1072

革

72

957

1702

药

1524

1572

前

288

(芋〉

1713

1101

(兹)

1732

779

菜

121

荧

1488

1470

814

惹

956

劳莹丧

七画

主宰
歹巳

+•

24

806

541

菠

779

聋

1035 (在)

(高)

1350 (荷)

十画

440

1159
1106

蒙

893

1586

103

薪

1027

122 (蔼)

263

(蒲)

968

1661
865

器Z

1371

222

E草

1116

4

,
)

1040 (藉)
1494
茎

764

蒜

1251

893

827 (莓)
73

1406

藕

1017

895

513

蕴

1049

冀

342

蕾

1180

商

779

515

蔬

1213

(鳖)

418

冀

900 (菠)

830

蕴

1128

藏

蕴

1625

465 (盖)
1073

442

48

蓝

1245 (酶)
1245
970
719
854
1748
1483
1017
647

1188 (窿)
1198

1560

蔚

1369

1568

1606

72

蒸

1669

(藉)

647

929

颈

1606

寥

821

930 (莉)
923

850

210

十一画

(都)

1427

343

蓦

586

895

藩

951

(莞)

1092

1046

雍

1331

(莲)

232

301

辈革

1557

惠

586

1300

蔷

1049

孽

1496

60 (尊)

十二画

210 (葳)

144

1401

蔽

1250

藏

715

73

票

1001

藐

1116

862 (帮)

289 (萎)

1622

(璜)

1069 (蓝)

1116

5

543
1366
1049
645
1295
1452
790
1004
866
851
1216
538
1290
1289
1487
1359

慕

930

蔓

1753

1376

暮

930

葳

612

756

摹

918

(黄)

764

620 (商)

875 (莓)

342

620

988

(冀)

844 (贾)

871

1453

1256

蔓

894

641

876 (蕉)

1386

213

(莱)

797

1460

789 (蒂)
908 蕉

1052

1557

653

1376

894

1052

1246

15

1483

517
1403
612

1011
1483

796

1324

213

481

116

874

1351

1570

罄

奠

4l

792

127

禀蔑费要

863

4

1418
585

5

))))

nuAuyqdaunu

860

蔼

吗?’

787

1254

542

, EA

770

775 (琼〉

草草

民unu

1036

1482

aauvau

975

稽

-

542

1118

au

1364

菊

’

844

1114

十三画

四川门mmM17676UNMMMM9

1180

752

9

289

葱

画

1308

1572

,。 ι7

217

签

民UQURJwnu7

1258

809

。,
hQJwau2uqLQJ

藤

1078

莲蕾董勋蕴蕾颜基路薯莞菇蔡菠薛薇蕉蕾菱蔚都藤黄薪慧雍蒙藏

1300

菜

auqu

312 (莲)

916

?,。,』’-

1664

叩门 9M69Mm946mm965

萎

但 271M

蓉

812 (猜)

442

1159

(

1706 (寝)

1364

。ιqiuq ’』写 dQdRJV

(范)

217 (荔)

))
) (
(
(
nu 『/ au

884

359

A斗

菠

1406

666

929

356

而画

募

217

’

1234

99

EqL7

葫

蕃

A吨’

1364

1017

、-Y

葳

634

蒲

济宣奖寇

葳

莱

763

E

勃

625

葵

t

藉

1482

698

葛

-

蓄

霞

摹基幕蓦惠萝葡礁葡蓓酋且离疏菱茸眉革明制删药蓬裴裔席羡篱资部

1111111

蕾

79

(基)

画
九

窟蔬葛萨菇菌莫药
葫

979

76

727 (萃)

拉悍蕴菱葡葱蒋亭蒂施萎荔藻由派落落

真萤营蕾萦萧荼
(粟)

蔚

316

5

菠莞若营苑
芸

曹

41

4003

薄

门

渲

1632

要事

1607

M

萍

(葵)

英葱尊苗宵夜董移藻觅觅覆施夜

荷

1632

1492

955

--

菜

葬

706

四五

(王军)

1632

商

萧薛睫掰苗。藉藻攀盏攫-藕蔡燕藕蔽堕藤前
蔡熏
藤蔷
藉藐
摩辞蔓粟囊薄
需黎
蕃荔
草棚

菩

(垄)

587

首周亮惠 在 夜 孩 萄 蔡 煎 # 麻 族 商 蔽 苗 焊

萃

S 叮JEDFDnurD
句ι
,FOaA
叮户。句 SrDnu
’
aqn6
,,
oon600n3
句
Saqn3FD
户。 η4 肉ι
,nun ,也『fnwd 句
tn6
内U
’-
叮fauTaAT 户。 qS 《Unu
AUT肉,也户口 noau
例,品’
钟内 U 《UTF
寸,哼 f 吁’ q3A 斗 ED 吁’ PO 唱』句’』户Oga
句an 『
dnunucon 乙 EJ 句3 句3nUPOEU
TJE3nU
EnUT
’
q3 唱gnUAUTnudnueoqsa
。 。 A U 句,』句,-
句
S 句3
’
’
俨
-哼 Jn ,也 nurDn ,也 EDnU 叮,,吁f
句
S 肉,-FO 句
3 户。白白 FDEarDFDau
『 nononuaaTrD
’
tau 『『 rnU
DrDA3au 吁’··户。句 3

菊

葳

句
3ntnJ

111111111111111111

吝

句
3au 哼句 3

菜藤莞
萄

1093 (荤)
144

惹

+←州寸升大尤兀冗」飞小叶’口

藤
藩
(草草)
(葱)

86
356
1072
1625

十六画
(薄)

(藕)

789

[30]
129
31

1034
704
81
1597
1509
1555
1555
1632

弃
界n

帅部
(帅)

弃

1339
寸部
(董事)
1040
227
804 寸
(蘑〉
二至七画
597
荤
227
1004 才U
(藏)
1才。
329
1010
寺。
1241
1079
蓬
寻。
1492
846
(蘑)
导。
264
827
(商)
1206
333 寿
(毫)
392
1027 封
(瞒)
耐。
935
1246
(藐)
将。
644
957
孽
648
537
衡
1047
1246
(寐)
739
4 (魁)
(蔼)
742
1483
(菠)
辱。
1112
920
蘑
射。
1155
842
(麓)
八画以上
1635
藻
1718
1483 (事)
(慧)
1369
1116 尉
(蔡)
1605
十七画
(将)。
644
以上
648
523
盏
1047
923
(藉)
1754
1570 尊
(要)
(寻)。
1492
774
(前)
〈寻)。
1492
360
萦
(毒)。
1206
(l14)
555
(喜事)。
1206
957
冀
329
812 (勤)
(菠)
264
1423 (幸事)
(荒草)
39
1091 (窜)
囊
爵。
715
898
藤
32
102
(冀)
计部
796
(蘸〉
721
1116 开。
(萦)
1649 T斗T-o
583
蘸
860 卉。
79
(藉)
957 异。
1552
粟
843
898 弄。
靡
962
1558
(爵)

异。
拿。

弈
弈。

葬。

弊

73

(彝)。

1547

彝。

1547

33
大部
大

238
249

一至四画
天。

奇
奄

奋
苦苦

63
601
1024
1508
386
982
六画

奠。

75 贾t
337 (或)
337 斌。

都
(樨〉

(焉)

34
尤部
尤

1352
1583
1583
840
821
1352
416
102
700
422
422
422

契

1035
尤
1451 龙。
奏。
1748
1包
栗。
1116
起
763
奎
尬
230
聋
尴
1640 就。
爹
1642
尴
杏。
1165
(烧)
(杏〉。
1165
(尴)
1038
牵
[34]
570
(矣)
兀部
646
奖
1378
1555 兀
奕
美。
1392
888
类。
1608
791 7G
葵。
1522
493 尧
光。
484
七至八画
1279 胞
578
套
(杳)。
1165
582
翼。
1399 1眶
1394
1632 }医
类
578
1725 腿
1331
981 (}匮)
艳
1331
1151
奢
[34]
1224
爽
ji.: 部

1290
夫。
397
398
1263
末
夭。
1521
63
穷
515
央。
1514
失。
1176
1318
头
755
夸
337
夺
761
tif
夹。
415
622
626
夷。
1543
九画以上
尖。
630 赦。
1022
买。
870 敬。
1022
343
突
1543
807 窗
王量
505
415 (裔)
(夹)
1263
622 奥
14
626 奠
298
奋
18 (宦)
807
矢。
570 (奢〉
337
五画
73
(樊)
奉。
396 (樊)
646
卖。
872 瑛
1199
935 樊
359
奈
386
60 (蕾)
奔

348
348
1198
1607

1352
1331

。芭)

35

小部

-飞

=I:
式

式
式
i武

试
莺

裳。

(辉)
(赏)。

(豚)

1439
1150
1150
345
416
1211
159
630
822
684
415
1173
1468
1051
1053
1087
1422
1422
1423

敛。

1409

日卡

意

270

/口、

少

尔
杂
(示)。

尘
尖
劣。

尽

条
省。

雀

(!J>)
(呈:!1)0

耀
(黛)。

、E’部
光

当
肖
员
,兰乡

=

1550 (良)
1540 党。
348 堂。
1125 常。
1193 辉
1280 棠。
1282 尝。
1330
250 赏。
1607 掌。

484
259
262
1435
1446
1256
1148
147
1256
261
1273
147
579
1273
164
171
1143
1651

259
262
147
148
1148
579
1143
1527
261

37
口部

749

口
二曲
吉。

可
区。

右
占。

叶
叮
号

[36]

尚

4己部

〈誉〉。

36

一。

(Ji!)

(常)。

25

叭
史。

吨
兄
叽

叼

u4
叨

功
另
叹
句。

司。
召。

465
737
739
1012
1592
1644
1646
1448
1529
304
518
521
103
1677
1684
18
1189
177
1471
598
299
657
751
264
264
1276
787
833
1270
460
461
706
1234
1151

口

26

865 (ill!-)

657

台。

1261

吃

1261

呆

三面

(阻)
607

吏。

804

1594
rEP

咐

176

呱

947

1569

1677 (哭)
1731
呵|
115
379

1387
1566

日巴

18

22

227

(~歹〉

248

466

1569

眩

541

1603

931

昵

340

含。

511

342

吝。

827

157

启。

1028

(既)

947
1312

呀

1498 (宙)。

口出

718

版

君

五画

(颐)

吨

332

吨

毗

68

味

1368

(吨〉

1640
1642

995

阳

230

吃

171

吵

152

哎

2

晗

(吆〉

1521

155

咕

463

晦

吸

1397

31

呵

1

865

员

1609

943

442

(眉)

443
319

0

721

1305

咀

1752

404
1563

704

H甲

415

1387

1050

映

1514

否

397

(明)

1519
1706

咒。

1706

咋

1627

995
呈

167

吴

1387

1374
206
1380
516

1164

(跨〉

756

回旋

578

即主

230 (唉)
822
咪

朋l

,

t

晖

822

吨

824

咳

1544

哝

1436

碍

72
哪

1409
212
1731
487
1252
1004
1315
1502
1512
1531
870
585
1617
1706
1474
356
559
560
口自

1627
1631

咿响赈哈哈

吾

》 nunu
户。 aq

1159

tnuR

H申

-

1046

肉,&FOn493

1469

111

杏。

1409

。。

384

哉萄咸盹口眶明

1333

吻吹呜吭

吞

画
4川

四画

339

nUQdRJvav
句3
《UnU

各。

842
720

A『
’
唱’《 U

名。

495
537

命周咎亟

523
911

983

日西

(

1632
1543
1432
974
758
505

悖

505 (啤)

1111

442

1626

1485

句S 《U 户。, tFOOO
『J
,
Bn3nonunoqaqaronMd
nonwdrD
句
3
唱
tn444
rD 『JaaTAA『白白
句SrD
叮,唱,
1
-,
FOAU叮叮,叮’’
nhVA叮
U巧,Lnunon6
句SAUT

943

匾

画

544

1500

吁’

734

1499

。。)

934

和。

哑

味琳峨哗

1433

丙畔毗昕峻吟吩呛

523

543

七

呐

933

1521

542

哀咨哲哥唇用自瞬咬睫啧哧啪哮唠

1624

538

骂哆

870

’民 unuQJwnuFb7

1622

咂哑咙咔

吆向后合

869

哼,内,&句 3aA 『 n3n3

2 哟
2 国企
2 (罔)
2 知。

60

吗

民υ 民dkdtpauRJW7
Snud
mJ& nUFOFOOO
句

口丫

咖

哄

略

眼哗哟

300

907

咣虽口阳响咽

吊

呗

户。,-

1502

1317

1060

噪

105

447
931
947
1387

E两

817
1570

味

774

(畔)

907

日肖

1151

琐

1257

(明)

31
60

(员〉

1609
1622
1624

哩

795
799
807

哭瞒吧哦

眸

Saq

852

"'

口

DJ~

348 (啕)

(晖)

咦晓哗睡咣

436

A
句句

804

faa 『

叨

1230

LQJW2dQURunuqJWRdnu

1415

544

『吁,『

日区

1263
968

tnorDau

1328
530

’

吓

248

晦

民JV ,B7 ,,,。

1554

1328

时

同。

1543

邑吼吮告谷

土

1603

248 (盼)
叹
931

暗

1341
602

哆哧 咬 咳

1477

环吠吹

吁

咬

1060 (昧〉

~L'

呼岭陶咚鸣咆咛昵峪咏呢

吉。

1554

哺哽唔

既

1340

E

621

哇

111111111

力目。

66544445843999359939
E D 户 。 吁 ’’
『,,,
,
户。咱 J 吁,户。 FOnd 《
『f 『fn4
nunrι 户。 ooaq
udndaqnun
ιau『 rD 句3 句SFDAAT
AU 『J 句3 『r 句S 均,
LAU『户口句』嘈
tndnU
句3nua
FOnud 吁,,何』句 3 句Saa 『 au『 auTn4 叮f 哼F
“
yn3a 句
EDn ,也句3aUTAA『 TJnon6
JnudauTnOFOn3A
句3 户。只》
FhJV『
句 EDn3n3nwunwdngaa 『 nudrDFD

743

亏’ nuauwn32JuqJWA 斗 auwA『 nu 。ι
’t
户。『,『 JAUT 句300

398

qaaqn4nu

峡

111111111

1655

1570
753
1342
1555
339
967
967

(晦)

1635

吨

1635

唏

1399

略

1759

唤

571

(嗽)

280

唁

1513

哼

535
537

睐
(哽)

1245
1060

唰

602

啊

2
2
2

2
(唠)

963

唉

3
5

唆

1255
1273

唐。

口

惚碎喽嘀哗

八画

549

唱

1578

1597 (嚼)

1572

曝

395

啧

1637

1577

晴

1660

143

喂

啪

970

1267

口自

764

啦

770

257

(罩)

535
537

(哑)

1499

喽

(咦)

1436

噩。

342

141

嗜

1199

毯

1578

(喷)

986

囔

590

103

253

瞌

736

鲁

986

309

1139
1506
628
203

32

1141

1570

兽

1209

(版)。

1028

575

1028

543

560

报。

470

噎

1527

嘲

792

628 (嗯)

523
342

瞠

586

158 (啧)

1637

1256 (嗅)

1270

697

2

喻

1134 (暧)

873 (嘎)

415

1489

128

415
416

嘈

521

(嗽)

1246

1606 (啧)

1257

嗽

1246

72

(PJI)

968

931

喊

1022

819

931

嘎

415

1562

931

1513

947

1286

947

986

663

947

987

844

嗅

846

晦

956

唬

552

院暗膀啼磋喽

~~

啃

1416

战

610

P昌

150

喋

303

磁

1733 (嚼)

百事

859

1641

喧

1483 (嚼)

231

喀

1260 (口既)

(P晶)

1342

喃

938

唾

1339

喳

135

唯

1361

啤

994

啥

1133

险

683

(晗)

1563

(晗)

954

啸

1654

1640

喔

嗲

290

727

暧

3
4
6

1377
586

(嗡)

腰喊喳喔喳睹

770 (哟)

1577

770

1577

嗡

770 (番) 0

1051

H献

1521

啻

178

513

善

1139

1342

尝

755

820
1631
1016

259
870
1035
962
1636
1260
1199

415

1754

660

416 (嚣)

1035

758

1180 (啤)

143

3
4
6

1267

548

嘿

1272
886 (瞩)
844

瞧

846 (啤)

534
923

嗽

537

865

嗨

1543

660 〈喋)
518

唾

1578
1120

唰

64

噢

噢

1570

嗡

1402

(同自)

915

B禽

同事

270

噜

1059 (管)
1572
846
十四画

1050

272

噎

1376

273

国草

857

”曾

1046

926 (喻)
1570

喇

唠

979

嘛

隘

6

十画

796

唾

1380 (棘)
1286 (喽)

720
967

嗦

518

711

1752

199

1479

1477 (啸)

1004
715

518

嘘

1617

1654

1632

171

415

585

792

1405

743 (噢)

1238

332

154

1001

啃

340 (嗽)
342 (嘴)

787

嚓

1735

1705

684

1242

醋。

喇

嗦

嗣

377

518

230

1631

啡

嘀

(暧)

1659

1127

987

625

(曝)

1723

膨

嘉。

1627

略者

967

559

1659

1126

1402

1206

441

(揽)。

嘻

956 (霹)

1627
1245

597

嗜属器嚷噪嗨噬嗷噜暧

离。

987

幅呱瞄咀嚼喽暧

817

十三画

明嘴赚

1420

(Pl雨)

九画

暖

+二画

嘶噶嘲

753

十一画

742

1705 (噬)

1208

864

598

1127

售。

嗒

257 (暗自〉

嗓

1369 (啧)

774

861

1236

320

喝

(味)

喷

(峪)

嘟

1390

303 (要)。

900

1312

826 (愣)

(睫)

275

嗨

琳

喜。

啧

459

211

1730

259

(嗽)

905

啄

榈

174

1447

969 (菇)。

534
嗤

806

苗。

1496

870

瞄

968

噢

531

199

968

1246

嗜

777

968 (悍)

曲直

510

1093

瞅

865

506

喀

1220

9

嗨

869

966

畸

1249

523

1134

嘀嚼咦嗦瞩嘎

1500

224

岳阳州撵喘唠啕瞬瞧瞅嗖嗖喉喻啥

睬

盹啊哝驼嘟峡啸唰吸

营。

772

嗦

27

1555

啕

1278

763

嚓

1059

赚

1045

(陷)

257

663

嗷

13

月四

1256

嘛
嘀

967 (啸)
嘛

205 (噎)
1754 (赚)
132

1447
991

1263
530
1415

164

囔

1290

1657 (唠)
1661

781

嚼

1 1 11

786

(嗜)

147

870 (碍)

1494

嚎

519

278

1570 (嚼)

551

280

嘱

1713

喇

618
513

口口山

28
嚓

(啤)
(帮)。

I

117 c 曝)
135
957
1433

囔

859
861
864
986
956
1713
939

(毫)。

1338

(铮〉

十五至

(嚼)

十七画

(嘱)

(瞰)

38
口部

岑

(圃)

496
857

圈

710

岂

(国)

岚

774

皖

I

曲曲

蜗

lc 岗)

765 I 崛
887
765
I c 崖)
+画
13
472 罄
I 国
427 (葳)
1253
Ic 岗)
1151
429 (矗)
430 蝶
1175
223 蝶
956
I 崔
1563 篱
(险)
1244
量
612
1563 幡
857
I c 蝙)
十一至
857
十二画
(街)
1439 (晰)
1646
蠕
1646
64 Ic 耕)
崩
495 (崛)
1076
蹲
1749 (啼)
(衅)
303
1749 (蟆)
奉
844
I 崇
1652
182 I 峰
747 嘀
1404
ll应
1404
849 (窑)
祟
I 踞
1522
703 (皖)
715 (蠕)
658
崛
1052
512
蝠
1402
九画
南
(岳〉。
1506
653
憔
蜀
394 (嵌)
1058
99
眼
728
幡
702
嵌
730
巍
826
1046 i鼻
1754
303 蹲
由带
133
1106 赠
蝶
137 Ic 唠)
781
幢
d哽
276
1527 瞪
1253 (毒草)
14
(箴)
256
殷
+三画
262
以上
894
512 蝶
1512
I 箴
1342 崛
940
1358
1554
峭
1598
1599
1628
崽
1422
342
晦
1422
1058
嵌
1140
1363
鬼
1453
1598
裔
1488
774
(凰)
228
91
l暧
832
844
峻
1547
ll磁
1733
IC 垠)

囔啤噢盼巅瞻懈国由幽横键

1410
1522
1077
315
1315
315
1315
658
1052
18
1361
1494
1668
651
1581
855
843
730
781
103
446
1387
1027
1151
1410
773
1053
1423
339
339
1422
1422
1603
394
394
779
718
265

14 1 盼
711 番
1081 岔。
265 I 杏
202 岛
圃
665 I 跪
208 自
五画
胸
753
RJ7
峙
1360 出古
’
岐
1129 奇
1609 (肝)
1612 岸
1506
855 I 岩
312
1328 l 崇
763
1324 局
702
857 由且
1077
569
627
1614 I 由甲
1476 I c 宣)
1588 曲曲
圈
1759
855 昨
(国)
832
855 岭
(圃)
461
崎
39
883
筛
山部
1314
岭
山
1135
1237
闹
一至四画
910
眠
I 面。
1340 (昭)
1299
I 出。
187 I 挡
1299
1392 峰
帆
1554
1599 崎
屿
926
1158 (罔)。
帕
426
1552 岳
屹
1618
1253 岱
岁
250
607 fil
1488
1027
八画
六至七画
1027 峙
峻
792
1197
1038
773
1690 ( l睐)
1023 曲目
1243
569 私
1076 而
312
325 (柬)
804 (商)
1500
1718 (睐)
707 (践〉
1500
1270 崖
1500 炭
1025
1270 崎
427 剔
1503
822 崎
岗
1646
429 展
169 I 崭
举峡睐峭畹峨我险盎峪峰辈出良峻岛

(辗)

芥

峡

幽峦出弄竣唠峭出更晤

(唰)

589
1612
511

1602

l

(嘛)

国

电

囊。

(版)

《U

(嚣)

1064

1

(踞)

圄

430
1423
34
671

a『
u 《 udAU
’
r3 句3

曙

11111

(嘲)

1129 I 舰

山及归岂断岐岖顺陋阳明

(囔)

956
1554
1723
1078
1439
14
1439
939
939
1246 因
513 圆
144 Ic 茵)。

cununon3au
『句 Snnu 肉,也
, 肉,也n亩’ tnU
雨田 n臼『 fnnu 肉ι
REaa- aa
- nHunMUR鸣JWFhJMnH户
M
nuw

(嚼)

七

至

五国固困囹图固圆圈

956 0
827
1564
自
二至三画
14
嚣
囚
1073
1439
1240
四
884
哩
1558
(回)
846
(噜)
1328
团
1512
(啧)
1558
因
804
(暖)
579
回
597
喔
634
回
1004
(颐)
935
(固)
259
(嘀)
935
囡
1505
〈般)
囱。
1460
(鞍)。
144
囚画
162
(曦)
496
842 (国)
(嚼)
1609
567 园
(曦)
1360
1570 围
(噢)
766
髦。
1338 困
333
654 囤
嚼
1334
660
579
715 (回〕
339
回
1091
嚷
857
1091 囹
549
(馨)
755 团
732
团
十八画
囱。
217
以上

裔。

圈圈裔圆圆圈圈圈圆圆

(嘴)

968
968
968
969

八画以上

山巾丰乡夕欠斗封广
1275

548

幡

356

幢

帮

39

804

带

250

1403

帧

1662

(懒)

1359

阱

1010

(滕)。

1688
901
894

帝

287

幌

1051

290

带

710

瞻

141

711

(霄)。

940
僻

1506

185 (辖)
267

185

267 (俯)

1053

(橱)

195

f奇

1512

悦

1229

(揭)。

489

徘

4

句吨JV

7
-目
--而巳民同

部一四

f尚

(需)

1088

(带)

250

常

147

愤

1637

(恨)

1652

榈

499

(帽)

884

帷

1362

惋

1346

765

喔

1378

脐

1011

(幡)

(带)

1465
158
1554
371
978

征

1667

组

221

(往)

1354

1361

往

1354

1051

(佛)

400

彼田
径

693

(睽)

930

幌

577

衍

730

39

待

248

1

566
1495

(锢)

499

佯

1517

幡

1652

衍

1508

(懈)

70

律

853

橱

195

很

534

睽

404

(後)

544

657
660
1522

衡

537

(衡)

1366

(铺)

536

徽

579

(絮)。

1606

(徽)

888

衙

1079
42

~部

1396

妆

1723

状

1725

将

644

1342

648

883

1047

1253

[咽]

202

判部

911

j斗

976

334 (肚)
860 (放)

1723

1530 (林)

204

895 (肤)

1725

1725

462

战

1047

462

听

1047

1255

涧

736

孵

1632

形

1467

杉。

1131

895

1137

595 (将)

644

595

648

1391

1047

1564 (躺)

1049

211
1105
1314
1137
1139

衫。

1137

参。

122

46

44

广部

欠部
处

195
197

132
1159 (她)

195
197

须

1477

彦

1512

E草。

1603

彬。

90

442

彪。

86

443

(彭)。

1137
1139

彩

120

(膨)

299
299

(参)。

122
132
1159

311
1392·

1298
700
56

广

409
1631
1415
60

5
1473

彭

988

(须)

1477

1581

篓。

1479

1700

彰

1650

940

影

1573

764

t

衔

吁,吁,

876

d 『/ auau
5266

幌

))

白nu 『,,

『,,向
UJMFhu

11

86

二址

582

瞟

徽

1725

庐序庞店庙府底

徊

n3nunuuqζ

1637

问画

(愤)

251

7,。,』民

900

’

帜

’

(帮)。

六至七画

1728

。。

930

i

内川
U
··phjv
唱

!!

、‘
JWR吨dR 吨dn 崎JW内UJV’··户hv

帜帧帕腋白巾帮帘帚

n/』句吨JWFhJW
川u
Rn 川U

叫‘
JM 吨吨
d

IIIhnhH

幕。

衡

条咎备复咎夏惫爱复菱盆要樊

+画以上

1366

壮

111111

(中罩)

535

(街)

1603

五

884

517

(徽)

(修)。

冬务各

帽

516

斗部

158

,也 aq 唱in3auT
户。《 Un6
『f 『rau 『 qu ’
rD 嘈』句 S 《Unuaqn
EO 『’’
a
呀,。。
叮’”。吁’
吨。。哼 fngnunU
由国 nwdpO 句,』吁’ nwdnun3EU
句 ndnJι
吨3 句,也aa吁吁’
rDran6aa 叮 nwdmζnuda
《d 『f 『JnU
aq -而且u

1662

1'T

1603

至

(帧)

三至五画

(曹雪)。

二尼邱庄庆庞床度库庇应

403

177

’JTJCUn
明
daua 吨。 Lnuoonu93
吨,,
nunu7
QdaunuRJvqL9ιnu7
’
8364545345495

0画

非

问

39

#部

111111

画

句鸣叫句‘JW叫‘JWFhJW句M
‘ FRun叫dw叫‘JW户hv

nMU 《川
a
unhunhuwnMU 电EEn /-’ ··nMuwa-

噜 EE

(帮)

得

41

183

MV

776

45

是彤彤

(唰)

。JEJ

1403

6

席。

画

徙

1

1423

旺-

幢

彻役彷

EEnJ』
噜

唱 EE

1178

.

严
hunMun川uaaEFnu

4d···FRuwnJlm
句

2971229705546579800088780000

M

hn11111111

巾一至。。五

巾一盼市市布町帅旷 WFm
蜘帆阮韩帐把希酌帖

(邸)。

,

峭

0

855

111

1506

39

)));+))))〉)))十

763

1479

咀

朦

j

1221

)

1726

侄徐街偶你衔徙街街街街街街御後徨循偏衙微街德筷傍徽街衡德徽微

142 (自中)

205

(窦)。

夕外勿岁外名多罗夜梦够绚飨萝彩移舞货

290

178

(衙)

咽州一)。

六至九画

(憔)

dauau93A
斗 aun 明
dau寸 RJ 。。 nu ?J93nu
。。吁’
au
auE32JA
吨。 3n 可
,,。,ι ?’?,。 d7 ’’-
qJW?’? rtt1
7 ’ nυA 哼 7’?’
7,。,‘,,
auauau2da
6 3 7 7 6 4 5 577269412224244

1106

帮

街徒保

激蝶巅崛麟巍峨鳝巅囔辙展街蝙

1618

29

广门 r,冉

406

廖

821

(庸)

195
1237
907
148

(厮)
(翩)

(腋)
座

142

(廊)

(廉)
(虔)

闹

942

阅

72

闺

491

闯

1374

阔

1260

闽

911

间

852

闺

727

440

(康)

827

阁

1675

座

1661

阂

528

膺

1571

(愿)

1569
1574
1571
846
978
1571
1577
1571
1305
220

鹰
(靡)

tFOOOE3·E

(庸)

(靡)
(靡)。

47

ri

a9o

阔

766

闽

198

阉

697

阔

1563

阅

1619

阑

778

阁

一至四画

514

闭

71

间

1375

闺

1562

闯

205

阑

775

闰

1117

阂

1081

阐

143
九画

阙

(阕)
(阂)

七画

1000
513
730
477
1260
586
143
569
991
995

48

(闺)

室

1198

富

456

宪

1425

客

740

(变)

1245
七画

害

510

宽

758

宦

1544

庭

161

家

623

766
673
{部
1437
(罔)
198
宵
二至四画
1513
(罔)
1563
宴
阑
宁
957
(阔)
1619
90
宾
[47]
958
1607
(阔)
778
(宽)
阿部
它
1259
1106
779
au (((
甘 ((
()-))))))
((
((((((
(((
(亢)
1107
1628
宰
八画
u21553
究
492
1088
(阔)
319
窘
宇
1599
10
1153
案
守
1204
八画
1605
(阔)
宅
1643
寇
752
1504
(阉)
字
1741
144
(寇)
752
(罔)
6
1374 安
(审)
1753
(阂)
完
1346
寅
1564
587
(阁)
l
u1745666649778869435
宋
1244
寄 ))
619
1508
(阁)
)))
))
)))))
541
342 宏
窘
667
(阙)
781
1631
1504 牢
灾
1627
寂
620
九画
五至六画
916
(圃)
1562
(宾)
44 (宿)
1249
(阑)
775 宝
1742
1476
(罔)
1081 宗
307
(同)
1477
(罔)
34 定
263
1249
宿
(罔)
10 者
1270
1476
(阔)
767
183
(阂)
1477
(阔)
1361
1544 案
(阔)
121
(阕)
1087
1163 (案)
121
十画以上
1706 (宛)
(阔)
(阔)
205
1607
480 密
899
(罔)
530
1348
(阂)
1297
九至
1185
(翩)
232
十一画
401 寒
512
1260
899 费
219
727
(闺)
1482 富
413
956
(阑)
570 (事)
957
1086
(阙)
1593
958
1088
169 惠
1188
763
(阙)
阙

~

宣宦有箴

闸

阑

E

1505

(罔)

t

闰

1260
956
1086
1088
513
730
569

,

1138

(阁)

’

闪

232

A“
Tqa
faaT
『

1222

阑

1

loonud

唱

哼r
户。

|习

1297

画

779
319
1153
1605
1504
144
1409
1374
587
1508
342
1504

阂

巧,也AUnζ
’
EnJL 巧,也’’
句
Snwunwdau寸 AU
叮叮 fnud

户。 FO 《UnU

门部

七至八画

530

宠宜审宙官宛实应

阁

闽

’
in3
’’巧,ιnυnJLnungnunU
’
巧,&嘈lau 吁。 3 ,句句 3au 吁’ l
lqa

827

十面以上

l

康

(阂)

叮J

439

1087

国唱

阁

阕

句’ tEO
咽,『 J 『JE

353

1453

(罔)

1111

阀

廓

767

852 (阔)
353 (闹)
439
440 (阑〉
523 (阎)
530 (阑)
440 (圃)
1675 (阔)
528 (阙)
477

,
LnOEDA

以上

1641

阔

1111

十三画

闸

〈罔)

nun

(麽)

五至六画

586

A3 日叫句’』句 anU

(魔)

闷

阑

五
三
至至六
问-罔闵罔罔罔闵阻闺阁阑阂闹闹闹闹国罔阂罔

1390
1458
811
446
1070
379

(腋)

闵

阅

十二画

’

EFO

’

aorD

庭

IAU 吁吁’

(靡)

-

廉

腐

膺

句SaqFO
『J
唱『句 3·EFO

廓

1557

(鹿)

句3 句3 《UE3auTnud 户
Oaa 『《 UnU
也 au『句 3au 『哼,哼 J
au吁’’户 OAU 吁 mJ

〈魔)

舆

(庚)

1361
1419
541
632
640
910
730
732
890
892

阔阉阁阅阕阁阁阙

至 411111111

叮fnudnu
句
S 哼Jaq
frsn 巳缸划

殿

(庸)

1059
487
1070

阁闲闲间

句
Sn 羽句 3
,
EnononorDngnun4ndn6nU
叮『 f 『J 俨D 嘈ln ,ι 句Saq
噜
B P O A S nvaa
U 句J 叮J
句
Snu
吨J 句3hudnUFOnUFDT
,『 J
-t
唱『句 3 户。『
J
《
JEM4nuunζ
ooauT 『
E
3nMunU
户。匀,哼
句S
句SauTAU 『 au『 au『『’’
『fn ,也唱:肉,也 mJι句

3
。

1111111111111

RM

(殷)

a巳
-

(戚)

八

麽

n3aUT吨3

至九卜}

鹿庚废六辱度庭麻库配席配中庸座唐废成庶度旷庵顾庚库廊康庸眩-廊廊配件胶鹿魔

30

内 LJf 丑豆豆尸

(寝)

句Sm4
SAUTnunuoonuau
Jnonununun3nU
句,也《
U 句
『
aaTqLnwda -
TPOOOA
句,&句,‘ 句 , ‘
句句,‘ aa『 E3ng
’
EAUngFOTJ
《
UF 。在 v·lnU
叮fa
’E
唱t

宵

(宵)
寐
塞

寐

(寅)

44

(窿)

183

(贾)

44

(窘)

1040

逐

(窘)

1419

(逊)

1276

迢

1299

迦

623

49
L部
二至四画

11B1

辽

819

边

75

迂

1594

过

495

501
达

231

迈

871

i血

140

迁

1038

迄
迅
(迫)

巡迸远违运还

篇篇震寥寅毒寅察窍

=

迫

l

(蕃)

赛
寰

塞
赛

t

(赛)

句,‘ A吨

〈惹)

aa『 nUFD

(辈〉

nudpDnunudnunxu 向。
CO 句,‘句aqs
’
户。户。

章

邀

1.3

逢

395

避

463

1660 (速)

运

693

遏

1259

递

287

遣

1045

通

1309

速

1260

追

250

1317 (遁)
透

1088
八画

逢

六画
遁

935

(透)

(遁)

934

迫

心里)

579 (遏)

选

1485

逻

适

767

(通)

1726

(泡)

1289
861

透

696 (造)

680
1704

逼

退

1332

逊

1495

九画

489

300

藻

1617

1706

(罄)

1617

1687

遥

826

(遮)

1662

遵

1754

遇

1605

(渥)

175

遏

342

(避)

1485

遗

1369

遁

1607

1074

道

1545
342

逞

575 (遐)

363

逗

318

遁

334

1571

通

799

逾

1598

1660

逐

1709

逾

1286

1661

(遥)

1586
1075

逍

1436

道

269

逞

171

遂

1253

(迎)

579

1254

邃

709

506
567

1010

848
屎

1190

七画以上

象

1329

鼓

1692

(集)

583

(彝)

1547

彝

1547

蠢。

797

800

以上

1248

693 (避)
693
道

录

+三画

速

1637

(蜻)。

65

681

连

1380

1545

231

202

303

1492

1369

949

迭

334 (寻)

1175

(遗)

逆

透

1492

1418

(逮)

696

(寻)

1633

1077

且都

896

迥

586

819

迷

造

彗

65

249 (邃)
252 逼

1244

279

1706

逮

送

迪

帚

[50]

64

1217

1495

65

1038

迸

述

828

849 (遣)

遗

五画

灵

遥

103

175

1250

1179

871

遁

迟

671

1492

十二画

1390

516

702

(遭)

618

远

262

1289

94

1544

述

259

旦部

571

1502

当。

1092

逍

1198

194

671

1555 (遥)

978

逝

鱼。

703

(
(
(

93

逢

807

489

21

[50]

1495

七画

归

1244

寻

十一画
遭

2部

1549

252

逸

567

(遁)

50

1364

魂。

1276

506

211

1252

840

1197

逃

1614

838

1358 (通)

1034

680

遛

1657

(迦)

1493

1523

495 (邂)
遮
501

547

1544 (迄)
1549 迹

遥

63 (迦)

1197
追

287

763

211

是

1614

1661

346

尾

是部

展

1645

尿

1074

屑

1452

(晨)

1408

履

603

屑

339

屠

1326

尿

319

51

(雁)

1289

尸部

屎

1452

犀

1401

属

1214

尸

1175

一至三画

尺

157

176

1522

原屡屡

需

1289

1012 (逗)

1111111
1728 (速)
807

))

邀

逅

1623

连近违造近返迎这

仨川机

u

-

1549
974

邀邂遭避遁邀邃遍遍遭逮

吁吁 JnU
哼JnorD
唱
《Unun3r3ngnwdnunU
ln3
句
3n 臼
1ι
?,。 anUE3E3n303PO
唱l
。。
唱
句,-rDFha ’IPO
斗’ tn3n3n3
句Snun
AA叮 ηζnuau 『 a句叮 f
白’』瓦国
,,

赛寞寞态寝寝寨赛塞’宽蜜寡察蜜筝

i土

>))
(
((((
1360

41

[49]

1558

原周局届屉居届睛闪厌屈屈屁屋席昼咫屏

FOAUn3n3n3nMU

寓

EDFOnunδ

’-

1111造
11
111
1
11111
488
十画
1544 逛
。onυRUEJE3r303

(霆)

31

1713
711

1453

尼

947

1645

屁

732

126

(眉)

319

141

677 (屡)
679 (属)

853

74
346

尽

907
1254

四至六画

853

履

1179
1406

75

层

132

(履)

1244

82
1410

770
799

屁

995

〈展)

辰

1408

履

1452
853

1360

861

尿

955

履

709

1623

途

1635 (遥)
1322
遍
1325 遐

遁

767 (速)

尸己已巳弓子 ψ 岁女

32

963

六画以上
孩

506

(碗)
(系)

903
1254

孰。

1213

擎

1733

孵。

398

(摹)

1488

骋。

337

濡

1111

(擎)

957

(掏)。

337

(擎)

855

中部
屯。

(帅)。
(啻)。

虽
祟。

(耀)。

1728
187
129
1183
174
1301
1301

375

好

519

521
她

1259

妈

865
四画

妥。

1338

(般)。

1723

姊

1506

阮

1351

1609
妮

1390

坛

1622

(姊)

1735

妓

617

~IK

1603

她

68

妙

907

娃

1103

妖

1521

龄

682

姊

1735

妨

369

妨

490

妒

324

妞

958

拟

1242

好

1596

[55]

(匆)。
(擎)。

129
194
957

(娃)
姻

妻

1020

妹
娇

要。

1034
602
1357

委。

(耍)

339

姬

603

振

1159

(~~)

1468

娱

1597

媳

799

姆

1005

妮

211

娟

710

娟

1340

娥

339

姆

886

娩

903

娴

1420

姊

288

娘

954

娓

1365

娴

339

娟

1317

娱

3

娼

1399

姐

(姐〉

烨

’』句 3r2

(帅)。

1255

l

ψ部

五画

婆

户口 FDaa『巧,也句,ι 巧,&内丘’

出

1334

声己

940

《URUFOnd

55

408

孬

11111111111

855

妇

七画

提

娘

八画

画

孪

1233

娅妞挎姨烧

mh
弧弥弦破破

450
1564 (萤)
300
398
538 (洒)
495 (横)
174 疆
286 (每)
蕾。
749
54
1649
子部
21
1733
549 子
664
896 手。
711
1420 3二。
一至五画
1276
747
1276 孔

事

灼

1111111111

(弹)

43

139

’
lrD

弓-

y 。。

弓引韦弗弘矿弛弟宠张

3 部-

5

(疆)

抱

(妃)

(轰)

九

巷

463

1109

111111111111111

异

孤

如

威耍奕姿姜委娥娃姑姥

导

895

631

。

包。

孟

奸

FhJW
唱
1FhJV 吁’’nurD

(同)。

1488

1355

画

巴

学

妄

六

巴

1431

1723

契要

1240 粥
1240 强
17
579
41 粥
264
1552 (臻)。
517 载。
1434 (穹)
1496 (资)

(巳)

哭

(粥〉

亭。

妆。

《UFhJW 户。

巴部

1731

962

句3nU

[52]

孜

奴

句
S

1548

1488

934

『J06

已

(强)

(李)。

奶

『J

己部

400

二至三画

《U

[52]

孚。

964

叮fnun3

忌

1512

女

norD

改

舵。

湖琼弹

613
1027
416
617

(猥)

赃。

女部

462
341
1522
493
652
1003
139
934
(
(
966 (
631
)))。

己部
岂。

(强)

弱

52
己

到

56

6589463211360372
3089433626714841
nUFD
’t
吨’’句
3·lrDA
斗 nunMUn,- au寸俨 D 『JRU
唱
laqFOAMdn6nMU
句3
内ud 叮Jn ,也 nudOO 户。严 Onud 户
OAUTa406nO
巧ι
,FOPDnon3q3
户OnonO
《d
叫nwdnU
t
俨
D 句3 句
3aq
噜『
n30600
唱
T,户。何 3 户口唱『嘈
户Oau 叮 aqau叮叮 fFO
《U 白白 OOAA叮 FOAU叮 AU叮叮 f 《UFOτJn6
lnudn ,也 PO 吁’’户。- t
唱:电
lnunun606nud
R J E D n U PO
句,也肉,也哼
’
’’’
tga
句
STJA
斗 nga
斗。。
AA寸 n393n 刀’’’
tn ,
LOOn
口’ IFhar3
饨ι
, 。。 aq
f
lq3
向MdEJτfrDnu
吁’ qapoauaqq3

(凰)

鸯

957

娱娼姥姥娘婷媲娼娟娩婷娃娴婚嬉蝉婶抽烟婉娜姆裔婆媒媒娟娟姨

属

弯

(集)。

媚始姚娩妓饼姥娜

(属)

弩

1623
225
1254
865
1445
798
56
99

E3FDngndsa 『内 UGAATnudn
臼坷,也

(属)

暨

152
693
963
1346
1081
898
693
1118
1649
100
403
988
648
258
1268
648
1047
1050
73
73
648
1047
1050
1606
1705
349
463
90
495
749
258
1268
648
1047
1050
896
495
646
1346
1607

1111111111

(履)

到

妾妹妹姑炳茹拔娥姐姐姗姗姓怜娴姗妮娃始姆

132
709
711
1214
1713
144
1408

孕存孙开孝李字

(屠)

娶

1080

嫂

婪

775

(姗)

(窦)

843

煌

婴

1570

(媲)

婆

1012

(婶)

(娥)

1390

螃

婿

694

援

嫁

88

婷

1470

(娟)

(娅)

1502

婷

娘

703

姊

赌

211

娱

1118

(姆)

女飞燕马思么《〈王

890 (嫌)
1482 (婿)
1395 (娓)

媚
婿

委

十画

嬉
(姆)

(烽)

姨
嫖

媳
媲
娼

矮
嫉
嫌
嫁

殡
(娟〉

娼

要

要
姆
婿

嫩
(嫩)
(媲)
嫖
嬉

姆

媳
嫂
嫖
婶
摘
惨

煽E

463 (嬉)
865 赢。
565 娶
918 (婿)
1614 娘
1404 (娘)
996 (嫂)
1524 擅
6 (婴)
612 贼。
1421 (媲)
630 嫖
1004 燎
955 (燎)
174 耀

十一画
楚。

797
1543
1002
1504
1049
946
946
1603
1000
1557
555
148
873
877
789
1650
280
787

十二画

(嬉)
燎

(嫩)
孀

娥
(嫖)
(樊)

(姨)
嬉
燎

(娟)
(娴)
(姆)

1479
1092
1092
1402
820
1420
1420
141

374

(开自)

374
356

(饿)

驾
驻
驱

驶
驯

驷

驹
驹

骆
驻
骇
驼
马岛

驿
5自

骂
现

挠

骄
哥毕
骆
骇
骄
荔

骋

冯。

驭
闯。

395
1009
1603
205
338
1337
1495
175
1077
1105

963
629
991
1632
1190
696
1242
409
703
1746
1715
1484
1338
72
1554
250
1263

六至八画

马部
二至四画

驷

鸳

5丽

866

99
1374
851
713
五画

58
马

驱

抉

就

戒部

驰

驴

飞部

[57]

事II

骇

驷

飞

驮

驳

57

以上
(婆)

1390
651
490
366
565
1573
75
1049
569
955
6
1140
1570
955
934
1111
920
1004
1301
1164
1514
777
1224
1419
954
855

骑

2余
验
骋
骏
骏

骏

骥
骑

2非
骤
雅

驹

骗
骄

掺

1278
1249
849
123

九至十画

莺
莺
琼
提

骗
骏
骚

驾
蓦。
腾。

窍。

8原

联
骗

骗

1692
1395
589
1286
999
764
1127
14
923
1283
1040
1614
1404
838
1140

+一画
以上

骤

86
1001
1224
861
218
333
826
144
1707
620
567

870
346
骏
1436
骤
1562
5且
1159
骤
652
5鼻
560
3居
862
骤
510
骥
998
骥
85
弱
1224
796
骥
1431
171
[58]
474
属部
1326
866
1513 (属)
二至四画
1464
1603
1058 (驭)
395
4 (£号)。
1009
719
338
1025 (歇)
1337
1025
1495
377 (革Ill )
175
742 (驰)
338
1727 (默)

33

1337 (翩)
1278 (罐)
566
1105 (踪〉
1743
567
(朋〉
99 (际)
849 (踞)
1224
(联)
1374 (阉)。
205 (攘)
1431
(歇)
(歇)
713
796
九画
(耀)
五画
589 (ft)
85
(踞)
991 (草草)
129
(胚)
59
1632 (屁)
1286
(扭)
么部
1190 (跋)
1743
(驶)
1521
么
696
356
(翩)
(飘)
570
幻
1242 (蝙)
999 幼
(驷)
1593
1338 (睽7
764 (兹)。 1732
(蜒)
(墨Ii)
1077 (骚)
1127 幽。
1581
409 (麟)
999 (茸v)
(尉)
907
703 (蠕)
1692 兹。
(刷)
213
1395
(腔)
1715 (焉)
1732
1484
(舷)
十画
598
(重量)
1338 (萦)
14
(舵)
612
72
560
(踏)
(肆)
(集)。
786
250 <U>
1614
(盼)
787
1263 (蹊)
1404
1618
(jl)o
870 (躏)
838 箴
605
963 (蹦)
1746
(焉)
60
629 (蹦)
1140
(藕)
<«部
(藩)。
六画
923
1627
346 (腾)。 1283 (~)
(草耳)
1628
1562 (筹)。 1040 t旨
(翩)
1577
~
1159
(歇)
十一画
154
巢
862
(路)
以上
(i!l)o 1578
99 (疆)
1077
(胶〉
61
510 (蹂)
86
(骇〉
王部
998
1001
(麟)
870 (牍)
1224 王
(属)
1352
七画
861
(螺)
1355
171 (媳)
218
(鹏)
-至四画
1326 (掺)
123 玉。
(除)
1602
1464 (靡)
1436 主。
(醉)
1709
1058 (麟)
(段)
652 可
304
4 (瞰)
333 矶
(联)
599
719 (麟〉
826 劝
(骏)
788
八画
144 (丢)
(曝)
309
1025 (雳)
687 全。
1082
(联)
1025 (肆)
1554 开
(畴)
422
377 (朦)
1513 吁
1595
(崩D
742 (蝙)
1249 江
541
(跺)
(蹦)
474 (滕)
1707 弄
843
1727 (琪)
620
962
(雕)
1513 (撞)
851 玛
1595
(草生)
0

王玉无冗韦章木

34
军民
到

记
汤
玛
洋
政
玩
琦
环
E牙
说

现
·玫

所
哥A

吩
沧
现

政
玫
(jlli)"

698
286
1028
150
1517
869
40
398
1347
1364
567
1500
1003
1423
886
671
217
90
384
1046
1618
910
1374
713
1352

五画

还

法
坷

珑
坪

站
王且

坤
(珊〉

可t
珩

珍
玲
〈琼)
砾
珊

到P
王主
琐、

珉
王吕

713
356
735
842
1010
297
1750
1159
1137
250
1013
1662
829
1662
806
1137
839
1420
1484
72
910
1150

咖

623
98
572

玻
皇。

六画

注
现
琪
南
硕
城
珊

lllt
就

挡
珠
班

响
珩
现
(现)
殉
珞
E争

改
琉

班
芹
璋
碍

琅
琢
现

491
346
457
1476
1477
169
1500
212
216
487
260
1707
1308
1434
536
1522
985
1494
862
163
658
180
32
578
588
677
1494
1563
806
1480
七画

珑
球

珠
语
瑭

琐
理
(琉)
理

南
诱
玉手
珞

683
1074
770
1387
811
1257
170
1423
799
1487
1476
402
512

琉
琅
瑭

望

838
778
719
1356
八画

理
瑞
玻

理
琼

1464
1117
328
576
1085
491
1602
1598
1616
290
227
1483
578
588
1411
910
1364
887
1723

F婴
(璐)

瑰
(璇)

璋

1570
683
218
217
1650
1485
1075
1258
577
838
691
1017
691
359
826
1254
1494
275
599
342

璇
64 瑰
琵。
994 璃
廖
草草
1391 瑜
或
就。
1059 王量
琴
971 谛
(理)
琶
1026 磋
敬
琪
瑛
1570 贯宣
瑛
826 (璋)
豪
琳
珞
琦
1026
1731 瑕
磷
琢
草草
1755 (瑭)
(f哥)
1645
(蹭)
(璋)
59
澄
到F
璐
(魏〕
淑
197
琼
552
噩
珑
瑞
942
765
十二画
混
(要)
1173
861
以上
谬
+至
1130
难
1363
E茸
十二画
569
299
瑞
(调)
臻
1664
1072
126
琛
琼
璇
13
1078
33
玻
斑
869
(弱)
260
151 1
谈
(瑶)
892
璜
851
356
璐
(磁)
璃
684
219
1635
琼
澡
1572
567
298 瑾
淀
(琅)
1297
琪
1595
482
(琪)
南
1666
657
1350
激
琉
(.EJ!)
811 (玻)
6
778
(嘟)
1257
(琪)
1270
琛
158
遭
72 王基
1027
849 (谭)
球
1524 濡
1116
703 瑶
瑭
6 (璃)
磋
1485
九面
1046 (嗖)
1072
珞
209 (瑭)
838 (藤)
797
1129 (瑶)
瑟
797 (臻)
806
250 璃
(璋)
1274 (瑾)
1572
551 瑭
湖
1107 琐
1632
珠
813 E在
1257 (琅)
491
634 (玉民)
碱
679 (草草)
842
1477 瑾
(琪)
576 璀
484
1286 璜
五E
892 (琐)
1570
150 (瑜)
(璜)
1324 理
1453
1517 E害
1431
224 嚷
884 璀
E冒
璋

861 (韧)
1632 (草草)
569 (载)

(瑭)
(璜)
(辙)

[61]

(棒)。

玉部

(辗〉

1103
1103
401
512
150
1366
1624
1365
32
72
1276
1341

1602 (建)
程。
713 (疆)
莹。
1572 (摔)
1405 (辅)
经
263 (串串)
望
1272 (韬〉
(篷〉
1572 (辍)
64
望
839
263
(童〉
木部
1272 木
926
75
璧
一幽
1405 未。
(重)
1367
1376 末。
壁
884
62
921
本。
61
无部
1216
无
918 术
1708
1381
1641
札
[62]
玉

究部
2民

1034
4
618
596
620
125

恶
既

(航)
暨
(噩)

63
韦部
韦
韧
张

被
桦
桦
韩。

温
题
辅

韬

1359
1103
150
401
72
1365
512
1624
1366
32
1276

二画

朽
朴

扒
机

柏
权
朱。
朵。

(荣〉

一画
杆
(朽)
杠
杜

材

[63]

材

章部

软

(章)

1359

1476
1000
101 1
1012
1017
18
599
804
1081
1707
337
337
422
423
1380
427
429
323
118
225
286
338

木

彬梵梓梗梧桶柳梧梧恢楝链橙梢

(菜)

(荼)

1059
1026

棒

40

(根)

167

椿

196

棱

792

(橙)

棋椰楷
格
植

森
(楝)
琴
妻李
焚。

(楝〉
榻
槟
椅

民urDAU 叮巧,也唱

栋楼榄排椒掉惧棵棍楞榈榈捶椎

mdr3

提徐检察梓极确梓梳税梯砂根根授橱桶梭萦

倚

。七

B

噜E

肉ι
,067

画

民Jvqι1·9

’

111

RJn3

’』nununu
叮Jqd2d

栋

LRdaυqdqdnu
A吨,。

非必

贝uaukd

抱

句
3nUA

(柳)

au『肉,也 EJndFOn3auTn6

将

JWQdauau
严
民unuau
UA 吨

柳

『?』。

栅

柱柿栏拌拧挖

衍批柜抄棉杳坝桐柏视件枚怅析板

704
1497
993
554
906
939
1524
56
428
1116
634
196
886
167
1398
34

八画

句

493

句
3aqauTmζrDa

柜

肉ι
, n3noτrpon3

805

句3

橱

拘

俨O

1211

吁, FORda 斗《 UnupbauT

枢

1111111111

52

)。。。)

杯

00

按根栩移栗柴桌桌策奕桨采血事案桑菜椅械栋

1677

移桩校

校

)

民JW ’tnoqιQdqdA
7 ’ Fbnuqdqd

824

EA 吨,,
A句

林

11111111

601

画

析

五。

1354

枭来某荣标奈钱桔柑桐柏柿柯柄拓拢枢抨栋护相

枉

7’?’

采。

四画

民unuqdQURdQd

果。

吨户。吁’

204

桃榄拘格

EA

床。

拷格拱梗梆挝桓栖

枣。

拆槌拎抵栋

248

柏

dQd

(束)。

呆。

吨。

树

1216

11111111111

中于

束。

句ζ 。ιRUA
nu7 ’严 07
’-

拖

画

870

作

。ιnunu2d
民UA 吨,,

椅

(栅)

。ιQd
2 d R d q L R u ttauqd
。ι9 - aununu

权

(棉)

1111

杨

(拐〉

B

(他)

祝

1111111

他

权

写Jvtt 户。,

李

(查)

366
1640
1014
桥
136
447
榕
1640
1387
袱
1410
(
(
806
柏
1435 (
839
(丰民)
1586
53
槌
1593
52
桦
1687
623
197
树I
773
栓
1715
809
栓
476
72
939
1128
1137
1149
1642
423
(捍)
1642
1306
程
1759
56
(损)
338
634
(棍)
1544
惺
796
398
161
愣
30
1059
100
472
桔
丰在
102
886
梅
核
1339
(棋)
90
1679
93
样
829
1679
拼
282
1326
806
635
1619
1021
460
402
461
1116
(
(
705 (相)
715
1137 榈
1735
1642 挟
1211
挠
839
1729
1699 桓
1284
839 帧
1255
43 恍
778
401
830
1715 档
1059
1197 (槐)
703
775 相
1317
39 (蛮)
1255
957 桐
1626
338 皑
1640
1338 株
796
梨
72 挺
1435
(枭)
渠
1078
1579
六

把

1652 枪
1393 (来)
1554 纵
1469
1038 松
1131 枪
1137 (梯)
84 (枚)
1150 枫
607 抑
878 构
1028 杭
798 彷
795 丰斗
338 才〈
1544 枕
1517 祖
133
138 把

)。。。))

忙

拙相伽桂树抬柬柴染架巢柔架架栽框梆拭桂桔

极

803371500958578208474
472410305624571
470647315524523
42722678221687547005050915655457
57144491916161668671130123220834
814
90 梁
136
括
查
7272014345336619973651141919604

押梅袖

杖杭代杏杆杉
构

35

棉
桦

损

792
830
1497
1499
1026
1527
555
754
228
1683
1130
773
158
1161
385
385
315
1605
322
1543
1550
1731
1020
1647
974
653
1656
706
736
495
861
428
1679
208
208
1727
901
53
994
1691

UM76 川
Mm8828277mmBm

樱棚械槐樱横樨攒集橄榄榻棵篱惨檀幽静一

橙框揭横槽植棒模槌搏桶损桓楝槛搅棍榻橙桦携栅棒檐棵榴模搞

懈

670
827

429

槽

587

(橄)

1069

檀

1269

1679 (椿)

1724 (毅)

219 (楝)

827

穗

587 (楼)

1550

565

横

536

橱

195 I 柴

102

537

獗

715

1049

撩

820 (檀)

1261

129 I <楼)

1017 (椿)

1278

(械)

612 (植)

493

84 I <蠢)

324 (橙)

643

918
925 I 椅
809

槽

404 (植)

1211

441 I <棵)
628

模

1592

628

械

1729

中毒

643 (楠)

1051

729

1035 (椅)

1052 (榈)

852

194 I <擒〉

1753 (横)

848

樵

1640 (棒)

ngn3
nuga

1052
434

擦

137

『 nUOO

『J
寸fn4
叮fAUT

《Unud

。。唱 ioo

句
SFO

IEJ

唱

句Sn ,也句3

164 I 擒

1059 (棒)

957

1274

槽

848 (榷)

1656

1260 (楼)

844

檀

1021

(槌)

877

搏

1316 (榄)
1754 橙

1255

樱

1570

樨

1402 (辈辈)。

1753 (槛)

1718

橙

171

十五画

1452 (槐)

316

桶

704

以上

434 (榄)

217

橡

262

橙

577

1742 (楼)
359

囊

1614 (模)
599

橡

1338 (襟)

276 I 杀
1069

797

224

懈

551

朵。

1161

(惯)

1691

435

糠

731

缘。

1116 (榕)

848

501

棒

1650

(巢)。

(楷)

1567 (楠)

1708
195

(橡)

1614

囊

435

1520

988 (棵)

814

so

I <榷)

93 I 橄
1642 (椭)
1107

穆

1708 (蜓)

画

’

+。

-写 dQJV7

1

’

nuQdRU

肉。户。
寸J 句3 肉ι
,
钟内 SAU 哼

qu7

s8s I 集
977 (樊)
435

1234
1105

舆

1088

779 I <棋)

奠。

436

(辈辈)。

805
au

425 (惶)
1338 橡

894

697 (椅)

1049

1046 (横)

628

786

韬

789

787 (榜)
1618 (楷)

263

1708 (梯)

1690

848

647

橱

764

1567

橄

1404

(橡)

635

(擒)

494

十二画

樊

十三画

1069

348

585

1298

|亲。

1057

(傣)。

1708
957

1298

狱

1198

65

1619

础果藤椅穰橙植棒攀椒樨奠囔榷植

I <t蒙)

。、d

槟榨榕楷槟榷榈

uauQdauFDAM

OFOnU
句3 哼Jn6
户
句3an 『 ponwd
丁句‘Jvn’
J -mXM·E- Fnw句‘JW《叫
JWFhUFn
-u
-,.户 hvmy
’』唱E ’

『 auTnυnO

11111

au吁 nOFO
叮’ nMUTJ 句,』AUT句,‘n3rDnnunU
-
3nxununo
嘈
ln 。叮 JnonunJ
- nu ’ t
叮JAA 叮 A『
U nor3n 。例, ιPD
寸’ aqa

1111

CORd

(熙)。

279 (果)

条。

806

1435

40 I ;摘

I

1626

1070
322

橡

1116

1130

620 I 杂

838

715

一a
-
『盒目

729 (槌)

撬

十四画

肉,也户。, lnU
气
句』句 SnU
S 卢
哼f 肉ι
,n 回
dAUnU
句3nu
一

679

,
LEJP O

檀

句
SrD

736

肉,‘白
3 户。, E
肉,
ι 『fnucun

擦

3

1217

一]但

句3n600FOn6aa

3

户
000

一曲

舆

1620

))〉)一阳东

叮JrDndnU

哼’ rD 内U

。LrDAU 吁吁,。

白羽句 300

民JWA吨’’”
吁,句 3 句SAU
《HM 《Huaa
’ EE

111

架

槌
(橱)

1452

(束〉。

490
956

916 (集)
1088

架

1508

梨

41

(躲)。

檐

吁,吁,句

n,& nU 『JnO

句3

M761
刊

榜

1092

870

s6s I 樊。

1664 (荣)
461

378 (寨)

1046

(梆)

(榜)

十一画

951

AURlwaq

写》户。吁’

lnununO

唱

吁’ auTnU 句3n3tDntqs

句3nud

句ι
, nu

嘈l

刊山 6 忖叩6m3

楚。

『J

1n3

唱

7627

蕾。

句3

tnud

’

”

植

句3

’1

343

楠

0 6 8 0 τ J P OTFEJCUqseuqa

10uB810458814085574803031477916
162671176530977296033984964534

口

九
褒柴模腻椿棵梅林市
楝

槽样
植概
橱植
椿橡
棠架
栗蒙
蒙躲擦槽
犬问叫阳呻忡呻呻呻呻呻叫叫呻呻呻呻叫咱〕问问协椭同
阳
同
忡
忡
忡
楼

在 λ - n o n 6 F D n 6rD

·牙-M91585m95

木一

榕槛梭棕梳棺蜿蜿掷橙橡据椭檀襄棘紫菜棠黎集寨
“「嗽棚稠椿掠梓棺

;--

支部
支

1676

郊

1023

I 须

764

翅

178

(披)。

178

鼓。

176

被

1022

鼓。

469

1339 (巍)

764

102

805

66

847

犬部

706

犬

状。
358
163 I 庚。

1085
1725
805

842

(袱〉。

1725

842

贼。

1085

1567 I 哭
1081 I 臭。

753

830

187
1476

犬司歹夕车(辛)草
亵
献
献

类
(默)
(樊)

(樊)
(默)
(献)

86
1426
1588
13
248
72
646
1209
1426

[66]
5 部
二至四画
执
犯

歼
矿
码
狂

犹
狈

狄
组
Z乱

犹

1073
364
9
510
488
869
760
1584
56
279
960
544
1623

五至六画

B:;
狸
狮
往

狐
5尔
狗
9包

狞
狄

拂
劲E
狼

狱
狭
狮

1直
独

绘
(狗)

991
702
1410
1172
1463
549
1421
461
981
957
1593
379
623
993
1106
1410
1179
1555
320
758
1495

狰
狡
狞
狱
猝
狠

狲

1668
654
1208
1603
853
534
1254
七画

获。

猥

猾
猪
猾

猴
揄
(猿)

1448
1365
1369
1328
560
543
1602
1614
1584
887
940

596 (猫)
1691 猖
浙
1422 2柔
俨
1410 +至十一画
(狭)
1664
72 猿
猩
515 (猜)
869
(猝)
1614
56 猿
(狠)
795 (漠)
924
狸
1179
711 (狮)
5自
1524
806 猖
狰l
1597 (源)
1254
3幸
1422 猩
224
捡
1603
1563 (狱)
猎
1650
778 猿
狼
510 猿
695
猝
940 獗
715
猎
820
1250 撩
5最
八面
518
(猝)
117 (猿)
596
猜
1708 青蒙
895
猪
1260
823 獗
猎
879 (猿)
711
猫
1543 (猫)
320
猜
1438 (猴)
1422
犹
144 (猜)
758
猖
861 懈
1453
~
1691
十四画
(涮)
948
狼
以上
1152 (猾)
1421
猪
549 猥
1492
2型
687 (磺)
488
5京
222 (猝〉
957
猝
897 (狠)
823
狲
894 (猢)
1260
猛
597
九画
猩
1502 猩
567
2突
猢
551 (搁)
897
137 (猿)
1422
5查
1464 (猥)
861
猩
531
715
猾
狸

67

[67]

辄

歹部

夕部

较

歹

248

二至四画

页。
死
鼠。

歼

(妖)
吸

822
1238
1247
631
1521
922

祭。
餐。

68
车{事)部
车

殖

殃

殇
珍

殆
殊

殉
毙。

124
221
1514
114 1
1297
251
1211
1495
72

七画以上
硕
残
拜

殖
(残)

掰
殖

赌
殡
(殆〉

(殖)
殡
殡
事皇

(掰)

(殇)
殖

(殖)
(那)
(题)

(燎)
(毙)。

(嚷)
(娥)

1623
813
1001
1199
1683
124
255
610
1290
586
1255
1623
187
91
684
1290
1141
1557
586
255
645
813
72
91
631

155
702

就

轿

轿
轮
格
较
晕。

一至四画
轧

五至六画
残

126
123

库。

轨
军。

轩
软
辄
韧

轰
转

扼

斩
轮
极
软

415
1501
1641
1153
492
716
1482
250
1618
1103
537
1718
1720
1722
341
1645
858
1024
1115
五画

轴
何
铲

轴

m、
轶

辄
抨

毫生
革乐
辐
轻

465
735
739
847
1705
1706
1687
1555
465
549
1665
806
1522
1062
六画

载
轼

1628
1630
1198

37

344 磷
826
1691 磁
1254
487 辅
729
658 辗
569
1705
571
1084
[倒]
849
草部
658
155
(草)
1620
702
1624

七至八画

一至二曲

415
(轧)
1659
1501
405
辅
1641
818
辆
492
(轨)
953
主主
(犀)。
1153
辘
494
(军)。
716
1355
辆
1482
(轩)
948
税
250
(轶)
815
掠
1618
(辄)
482
辖
1103
(韧)
211
辍
1103
1732 (朝)
韬
四至五画
辈。
60
341
辉。
579 (辘)
1645
晕。
579 (斩)
1024
(赖)
九至十画
1115
毅。
465 (教)
465
470 (勒)
735
220 (刺〕
揍
739
403
辐
1705
612 (鞠)
辑
1706
1370
辐
1687
209 (帜)
革盾
1555
1212 (轶)
输
465
1588 (瓢)
精
549
1108 (捋〉
较
智。
1665
986 (穆)
1522
1614 (朝)
辍
辄

六画
1411
1628
953 (裁)
辗
1630
1646
舆。
1198
1599 (轼)
344
(帽)
十一画
1691
(鞋)
以上
487
850 (就)
辘
1705
653 (赣)
穆
1084
441 (鞋)
辘
849
辙
1659 (略)

辖

事牙戈比瓦止支欠日(臼)

38
(较)
(最)。

658 (蠕)
1620 (蠕〉
1624 (辙)

七至八画

(辄)

(麟)

344
658
1659
826
1254
729
569
571
537
806
986
847

拢。
哉。

咸
威

1047
1628
1420
1357
1647
1645
1628
1628
1630
1627
1603
1021
415
626
170
1175

1659 (隧)
战
盏。
(辅〉
405 (韬)
栽。
1062 (辍)
〈章里)
载。
(鞭)
1348
953 (矗)
(荤)
1659 (串串)
(辙)
(裁)。
818 (草草)。
(辆)
E星。
494 (幢)
(辍)
戚
1355
(辆)
69
夏
948
(朝)
牙部
(翰)
858
1499 盛。
牙
(棘)
815
1449
邪
(帮)
482
八至九画
1527
211
(辍)
1742
1498 截。
鸦
1732
(韬〉
119
牙古
530 裁。
(辈)。
60
614
1499 载。
雅
(辉)。
579
597
1501 惑。
(晕)。
579
626
164 (晏)
掌
九至十画
610
171 践。
220
(揍)
1498 (魏)。
598
(猾)
(辐)
403
612
70
1115
(醺)
728
戳
戈部
612
(辑)
1645
437 (盏)
1370 戈
(辑)
276
战
一至二画
(辅)
209
419
630 戴
1212 戈。
(输)
764
1392 戮
1588 戊
(辅)
十画以上
1619
1108 (戊)
(草草)
截。
668
1105
(鼓)。
465 戎
638
1081 截
470 戌
减。
1632
1477
1614
(赣)
1047
1216 (箴)
1411 戍
(辖)
1050
164
953 成
(辗)
547
559 (战)
1646 划
1406
(舆)。
563
1599
戏。
1512
547 戴
十一画
851
1406 戮
以上
簸。
605
1718
(搏)
一至七画
1647
671 (峨)
1720 戒
252
1377 戴。
1722 我。
(I[)
547
595 (践)
1631 或
1406
630
850 (斐)
(辘)
500
1047 谶。
(穆)
653 fti(;
1050 戳
211
441
(辅)

71

此

比部

步

比

毕
些
昆。

皆

~
毗。

(昆)。

毙
琵

66 武
70 歧
71 肯
齿。
765
些
661
歪。
72
耻。
993
993 能
箭。
72
994 (葳)
雌

72
瓦部
瓦

旺

H瓦
瓮。

号E
(鸳)

瓷
瓶

瓶
(颐)
辄

吉瓦

fi
警E
(莓〉
罄。

(赢)。

(瓢)
(颐)

甏
(靡)。

曾瓦

航
(窑)。

臀
(瞿)

版

1340
1341
1038
967
1376
829
1350
213
1011
174
428
132
116
1664
1706
213
894
806
1720
967
65
806
1640
256
1376
996
1570
1512

73
止
正。

整。

(座)。

(蜻)
董事。
(塑)' 0

1684
1667
1670

敝

74
支部
(占主)
(敛)

290
1480

被

1322

(毅)

(殷)

336
323

敲。

1051

(颐)

1077

[74]
交部
(玫)
收
攻。

攸。
改。
孜。
败。
牧。

放
放。

政
败。

(敏〉

(败)

教

732
1199
455
1581
416
1731
31
929
32
371
1674
471
1296
751
911
324

72

(殷)

1028

(臀)。

1028

敢

424

JI. 画以上

(散)
散

1125
1126
1125

1126
敬

694

敞

149

敦

332
333
1447
1489
1031
796
1515
656
332
333
1215
1218
1234
797
176
1238
882
882

二至五画

故

止部

0

(茵)。

215
1555
115
六至七画
1390 敖
13
1024 致。
1691
743 敌。
279
1447
176 效
899
1447 枝。
1156
1341 赦。
652
176 教
658
1735
700
1742 救
100
1253 (敖)
178
215 敷
1602
176 敌
31
1669 (败)。
911
801 敏
1480
489 (敛)
811
1004 敛
337
1004 放

教
臂。

赘
(敖)

敖
(散)
数

童基
褒
(声音)
(篷〉

敷

398
1215
1218
1234
279
1669
324
1555
811
72
1403
795
1406
1447
1489
1597
888
79

(数)

(敞)
整
(敦)

(做)
(毙)
麓

(盖)
〈教)
(擞)
(徽) 0

(篓)

75
日{曰)部
日

1616

日

1103

一至-画
l日。

699

且

256

早

1634

晃

770

旬。

1492

旨。

1684

音

415
1480
426
514
1477
1183
143
761
1517

旭
奸

旱
吁

时
自

旷
肠

四画
者。

昔
杳。

(霄)

Sf
臭
炜
三t三童<

1659
1398
1524
208
1356
522
1364
1268

日(曰)田贝只
果

435
1638
765
144
1424
1391
1172
1165
1457
35
913
548
1554
1622
12
910
371
493
696
554
232
1260
587
1183

f美
昆

昌
现

眸
异
(异)

昕
阪
明

吻
易
向
昂
曼

肪
只
驴
沓。

昏。

(告)

五画

春
杏
(杳)
昧
里

(呈)
是
(柄)
局
胧

显
映
星

跌
昨

珍
岭
向

易
局
垦

眩

208
1165
1165
890
1197
1197
1197
94
94
842
1421
1575
1463
303
1555
1755
1665
829
1480
528
883
1603
1486

昵

949
1654
81
1631
149
587

昭

弄
咎
澜
(昏)

六画
誉。

晋
(蕾〉
(峙)
恒

晒
展

晓
睦

晃
哗

晌
晃
咳

晏
晖
晕
(菁)。

1025
682
682
1183
1486
1135
169
1175
1445
1691
576
577
1531
1143
154
416
1513
578
1620
1624
1209

七画

首
曹
(晰)
匙。

脯
晤

晨
(~归)

(局)
曼
晦

稀
晗
晚
日良

峻
(董) υ

1659
128
1659
176
1199
103
1395
161
1424
1481
875
586
1399
512
1349
779
719
1706

八画

1289
十至
1400
十二画
(暂)
1056
1631 竭。
暂
930
1069 暮。
晴
147
1214 (售)
暑
949
1753 (暇)
最
1531
1575 (障)
(唉)
150
1400 (畅)
晰
6
815 暧
量
435
818 霄
1511 (胃)
522
916
10 琪
(畸)
哭。
1422
696 黑
1631
晦
1731 (暂〉
1286
688 题。
品
515
1555 蟆
踢
51
1297 暴
腆
1019
493
暑
1650
819 障
晾
1485
691 璇
景
1433
1753 (巍)
胖
801
1139 (磨)。
H提
1691 (晓)
1445
智
1402
1018 瞎
普
1557
133 障
曾
1268
1638 (套)
1607
九画
噢
题。
1657
1366 婴
1334
1422 眼
(魁)
1316
637 瞠
赚
158
964 瞰
(腰)
1517
十画
(畴)
1527
喝
以上
894
964 E董
暖
570 曙
1216
星
10 (暧)
6
暗
447 膏。
1639
阳
447 (题)。 1286
(陋)
1483 (煌〉。 1366
瞪
154
578 (雹)
(晦)
303
1620 (曼)
(晕)
1624 眼
1023
H段
1492
1411 瞟
1364 (磺)
761'
(晾)
1527
764 璀
睽
(舍)。
52
583 曝
1019
756
303
911 (暨)
雷
替

•

(晦)

曦
囊

(瞩)

842
1403
939
1135

规
贻

贷

田部

贸

883
883
922
1480
1481
903

冒
辞
励。

冕

76
只部
贝

56

二至四画
贞。

则
负。
贡。

员。
员。

财
她
质。

责
贤

败
账
贩

贬
购

贮
货
质。
贪。
贫。

贯

1661
1636
407
458
1256
1609
1622
1624
118
1544
1554
1408
1637
1419
31
1652
365
78
462
1715
595
1689
1266
1003
483
五画

戒。
责。

贵

贴

[75]
(胃)

赏

贱

348
61
72
1197
493

费
贺

641
1302
762
1544
251
884
380
530

六至七画

厕。

39
1514
259
1640
1631
1620
1140
1573
426

赔
赠

赞
费
赌
赢。
赣。

[76]

费

1690
员部
贾。
469
(具)
56
627
二至四曲
货
1732
(桌)。
1661
1638
贼
(j!ij)
1636
585
贿
(负)。
407
849
赂
(臭)。
1624
赃
1632
(黄)。
458
骸
416
(奠)。
1256
683
贝恩
118
(财)
827
赁
1544
1732 (她)
资
1554
774
资
(虽)。
1609
赚
1075
1622
1666
赈
1624
除
1152
(展)。
1408
八画
1637
604 (责)
资
31
1143 (欺)
赏
365
412 (贩)
赋
78
1069 (贬)
赌
595
323 (货)
赌
1213 (贪)。 1266
赎
赐
217 (贫)。 1003
483
巅
72 (黄)
厕
赔

贩
度。
贺。

1705
984
256
446
219

九画以上
赖。

R冒
赘
赠

赚
赛。

颐

五画
〈或)。
(黄)。

(黄)
(员占)

774 (规)
396 (j!'J')
1728 (贻)
414 (黄)
1723 (寅)。
1752 (贷)
1120 (贸)
1637 (费)

348
61
72
1197
1302
762
1715
1544
493
870
251
884
380

40

汪

1352

沂

1038

讲

691

nu 民JV

392

句3

洋

f

(赚)

四画

洗
淘
(淘)

海
洛

济

1315
1562
582
131
1707
1404
1422
590
401
412
1420
642
618
1543
1481
970
974
585
758
1036
1277
1361
1494
1471
648
916
862
834
613
618
1439
143
180
1517
1010
898
1705
588
552
1480

浓

962

津

677

得

1494

j尽

682

浏

1114

斗『

(膊)

138

’’’

(麟)

汉

洗

泼沪流洋游沫洲浑浒

(费)

1728
604
2比
462 布’陈
414 (森)
1723 额。
1752 (袋)

沿沟测泡

〈赘)

Ruqιnu7

683

吨,

(黄)。

洽

写dqJWQJV

396

没

,
LF0·tauTA

(员冒)

枫

沟忡忡汶沉讷沪沈

774

泵泉浆

(赖)。

荣。

淦

洲l
QdRJWQJWRda ”
fnunu1E

九画以上

(次)

袱

洛
,,

219

nununUFb2JRU

(簧)。

沓

A吨

446

尿。

坷,&auTn6RundFOn

(虔〉。

沓

句S

(寰)

录。

句3

(胶)

余。

句3

(赔)

余。

唱l

(调)

由。

《U

(赐)

毯。

俨
DFD

(烧)

永。

句S

(赌)

(永)。

11111111

(赈)

水

1224
91
1578
262
262
1334
222
457
892
1028
955
1252
232
1260
1468
1571
64
1084
645
648
906
906
1573
1468

句SFOTJ

(蜻)

水部

514
1380
1380
1380
644
248
1351
1139
1034
1398
1729
1346
365
607
1495
1242
174
1111
1141
1272

呼f

(赋)

77

画

(赏)

(鬓)。

沙

民 MAU

(黄)

(JI)"

祉

六

(责)

(赣〉。

汗污污江汰沥汕沱沙沟执沉汲汛把池汝汤

(蜜)

(贼)

湖

评沾泸泪沮

(寅)。

(脯)

(沮)

汩汩神狈泊汽沃沂汶沦汹汾泛治沧朔

(簧)

()jf)"

1比

7’

(寅)。

(蛮〉。

’’’

(震)。

(赣)。

沌

活

涎讲泊懈旷恤派

(蜜)。

(越)

沥

洒洒测诛洗

(除)

(巅)

户OFOnuaw

(赈)

〈贼)

’EFbqd7

(朦)

(赢)。

-
wnunu

(资〉

(瞻)

泯沸涨沼训波泼泽泾治涯洼洁湾浑洪悟出液酒消涌湾植被冽泱演烧沈祯狮洗澳浊洞

(赁)

(黄)

,,。 ιQdQdQUO

(胶)

(赞)

auauauau

(赂)

(赠)

FDnudnudnud句3Fhd

(胞)

(腮)

民JWA『

(贿)

(厦)。

nudnud句Sau 叮向巴

(贼)

627
1732
1732
1638
585
1481
849
416
827
1732
1075
1666
1152
90
90
1185
1631
872
774
604
1419
1143
412
1069
1652
323
641
217
1705
984
256
1689

(醺)

1387535797

斗

(黄)

469

1163
1609
159
1390 沉
1060
1361 沁
1622 (泱)
712
788
1329 渤
929 m
1508
985
五画
889
902 沫
922
1265 沫
632
967 浅
泳
1044 泥
969
353
805 法
422
333 f甘
1451
1722 泄
463
68 沽
1217
553 沫
527
1020 i可
353
1684 Ci在)
842
1131 洗
1223
1134
1010
467
1644
899
847
178
791
56
705
1116
707
1034
1296
1378 i回
1584
1544 油
1514
408 泱
761
857 (况)
696
1471 涧
1074
385 汩
1242
365 汩
1554
1507 泱
100
127 ?自
1011
548
1250
899 ci际)
805
1420 诊
829
392 拎
1679
884 抵
898
921 f尔
862
460 :乐
1011
79
1507
1376
702
517
( )
883
1361
980
554
982
159

1111111111

(贾)。

(赘〉

1571
1120
176
1690 簸。
1238
1637
1514 (氯)。 1573
645
259 (浆)
648
1640
1631
[π]
1620
3 部
1140
二四l
1573 汁
1677
1632 IT
1305
72 汇
583
683 洗
492
426
698
604 ?习
299
1514 切
264
1213 汉
513
1632 泡
358
426 (泡)
365
1408
-圃
1751 汗
511

吁Jnua

六至八画

(赛)。

注泣法洋泞沱泻泌

530

沉沉伟法污沐沛河汰讴

(贺)

只水 1

七画

涛

1276

浙

1660

41

泡海浩浓涮

淤

1555

渎

132

涯

522

淹

339

告在

806 (凄)
渠。

506

渐

40
1586 (浇)
806
1326

401
512

395
280

1289 (洞)

,。 ω

642

’JEU

1117

663

988

(滇)

1662

378

澳

704

1597

淀

1188

1278

渺

906

1504 (泪。)

131

549 (渴)

1141

814

1272

818
210
1531
224

1180
1369
1173
1369

1594

586

1605

764

257
219

1328
643
560

298

975

483

656

1378

1073

1608
(汲)

791

深

1159

禄

849

捕时

1222

涵

512

渗

1165

淄

1732

九画

)

739

403

39

(

956
1245
1607
576
1481
1598
1511
1613
123

(凑)

219

濒

543

渍

385

湛

1649

港

429

深

1452

1308

滞

1692

324

潜

1260

1586

深

1572

1642

湖

551

889

987
392
612
1346
210

句,也oor3
户。 ED 句3

835

?曹

『J 哼JFD
叮frD
内
4

889

洞湃澳泪涌

571

693

lnunMU
’
tn6Fhd
tn3FhJVFO
噜
lnO

1603

903

激

423

(?修)

280

潇

1438

满

1476

没

776

1728

漆

1022

(擎)。

澳
(狮〉

激

1477 (渐〉

634

1180

642
1329

溢

1562 。粤)
406
糟

滔

1276 (漱)

1219

溪

1401

(淮)
渝

127
1376

128

漱

1219

(j匾)

967

1376

969
漂

999

(法)

1564

1001

溜

834

1001

840

猾

210

855 (滞)

1692

522 (滴)

847

595

涛

549

1447

漉

86

796 (凄)

844

494

漫

876

1274

澳

1557

978

漂

864
1260

198
1482 (涵)

499

溢

1557

滤

571

溯

1250

摧

224

滨

90

潦

183

(淡)

1159

溶

1106

草草。

426

浮

1735

激

813

溟

916

(渝)

1597

沼

660

满

1708

溺

951

满

1543

956

深

620

t萤

1693

(滞)

552

滩

1267

濒

1606

(滚〕

494

1!i!,

1578

漉

850

漳

1650

’

1399

淑掉淌涣混

海泯激淮涂滞浴浮洽涣洗涤涤流润涧涕

813

洒

响白澳洲渔淑渝辟泼泼溢满法湾滔淳渡游淫浅

1377

1564

73

法

深滴溺激漓滚滤谤滔

495 (沫)

635

吁,哼 J 巧,也00 咛fngFDnU
户。严 OaqrD
噜la
句 nu
OAU 叮叮 J
’
tnononHd
户。 FhundqζnMunUAA寸。。,
户

渐

1607 (减)

端溅滑湃漱

1622

1562

满温摄满济漠渭漳滇漆涎溥涌深游减涯源浑滤滥混渴演酒激

710

1439

trD
《U

1730

1504

1111111111111

1005

857

画
十

1361

73

燃涝涝滔滞憧憬

)

l
句ι
, FhJVCU7’《 U932J
。LnUA
“
Tn 刀’
。。 A『巧’ ι 。LA 吨’’句’』
FD 句ζ 。。 n3 向d
明 Rd7Jnu9a
。,』。ι7 ’ qJA 吨 qdA 屿, 1EA 句『/
『。 LqL
。ιnu7
A咱
EqLnunu
94QUQυQJWQdQdqlunu7
’

酒海淀涓损涡

799

(

淳液情付清淤清滥淡深淀泊流

506

101

426

湿温渥渴渭溃

56

咛句’』区-uqJn3
民UA -
EQdttqιA

956

11111111111111111

1436

清渍添活泼鸿漠淋

1156

566

1640

t

t、

EJ

画

684

1660

1430

11111111111

泼

tBQd

809

,

泼

1377

’
『J
户。 nononung
『J 吁,句,‘,
a
’l
句句 3 内S 户口 n3non6
1FD
3n 四句 3noaqa
斗唱 1FhdrD
-
,au寸 FDAUT 句
00 户口『,句 3 内ι

4

773

楼瀚滋渴渐渲潭溉渥