Dear ZLibrary User, now we have a dedicated domain 1lib.us for your region and you have been redirected to it. You can bookmark the new address and use it in the future.
Main Державна регіональна політика України: особливості та..

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети

Монографія. - К.: НІСД, 2007. - 768 c.Вступ
Сутність державної регіональної політики
Теоретико-методологічні засади державної регіональної політики
Сутність, принципи та основні завдання державної регіональної політики
Світовий досвід формування та реалізації державної регіональної політики
Форми та методи реалізації державного управління соціально-економічними процесами у регіоні
Висновки до розділу
Стан і проблеми державного регулювання регіонального розвитку в Україні
Інституційне забезпечення державної регіональної політики: стан, проблеми та перспективи
Нормативно-правове забезпечення регіонального розвитку
Механізми державного регулювання територіального розвитку та застосування процесуального підходу до перетворення системи управління регіоном
Формування та вдосконалення національної системи управління територіями
Висновки до розділу
Співвідношення централізації та децентралізації в управлінні територіальним розвитком
Трансформація співвідношення централізації та децентралізації
Дослідження процесу децентралізації у державному управлінні регіональним розвитком
Зміст централізації та децентралізації в управлінні регіональним розвитком
Базові форми децентралізації управління регіональним розвитком
Принципи побудови співвідношення централізації та децентралізації у державному управлінні
Висновки до розділу
Особливості регіонального розвитку України
Економічний розвиток регіонів
Тенденції економічного розвитку регіонів на етапі економічного зростання
Аналіз показників сучасного регіонального економічного розвитку
Житлово-комунальне господарство регіонів: стан та проблеми реформування
Висновки до розділу
Соціальне "вирівнювання" регіонів
Проблеми соціальної нерівності як сфера державного регулювання
Ринок праці й доходи населення: регіональний вимір
Демографічний розвиток регіонів
Напрями соціального вирівнювання регіонів України
Висновки до розділу
Проблеми структурних та інституціональних змін на регіональному рівні
Методологічна база структурних реформ у перехідній економіці
Еволюція поглядів на роль структурних змін у трансформаційному процесі
Характеристика структурних диспропорцій та деформацій
Стратегічні пріоритети інституціональних та структурних змін на регіональному рівні
Висновки до розділу
Політичні та геополітичні пріоритети розвитку регіонів та цілісність України
Чинники формування політичних та геополітичних пріоритетів розвитку регіонів України
Аналіз чинників, формування пріоритетів регіональних політичних та економічних еліт і наслідків їх впливів
Висновки до розділу
Розвиток місцевого самоврядування: нові підходи та пріоритети
Розвиток місцевого самоврядування як один з пріоритетів державної регіональної політики
Актуальні проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні
Місцеве самоврядування як форма партисипативної демократії: правові основи
та досвід міст України
Форми та принципи участі громадськості у місцевому самоврядуванні
Проблеми забезпечення самостійності територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення
Децентралізація та деконцентрація владних повноважень як чинник розвитку
місцевого самоврядування
Розвиток місцевого самоврядування у контексті політичної реформи
Політичні моделі розвитку місцевого самоврядування
Впровадження та використання критеріїв оцінки результативності діяльності органів місцевого самоврядування
Висновки до розділу
Реформування адміністративно-територіального устрою як чинник регіонального розвитку в Україні
Методологічні засади реформування адміністративно-територіального устрою держави
Формування державної території та адміністративно-територіального устрою України
в дорадянський період
Трансформації адміністративно-територіального устрою в радянській Україні
Економічне районування України
Стан та проблеми сучасного адміністративно-територіального устрою України
Концептуальні засади адміністративно-територіальної реформи
Висновки до розділу
Регулювання місцевих фінансів як чинник стабільного розвитку регіонів
Системоутворююча роль місцевих фінансів у регіональній економіці
Принципи та механізми формування місцевих бюджетів. Місцеві бюджети як уособлення фінансової стабільності територіальних одиниць
Вимоги до управління місцевими запозиченнями в Україні
Висновки до розділу
Особливості та пріоритети сучасної державної регіональної політики України
Регіональна компонента регулювання ділової активності
Світовий досвід стимулювання ділової активності в регіоні
Нівелювання негативного впливу регуляторних бар'єрів на формування інвестиційного клімату регіону
Засоби стимулювання ділової активності: регіональний аспект
Механізми просування економічних інтересів регіону за межами держави
Висновки до розділу
Регулювання підприємництва та внутрішнього споживчого ринку регіону
Напрями удосконалення державного регуляторного клімату у секторі малого підприємництва
Особливості формування регіональної компоненти регулювання ринку товарів і послуг для населення
Зміцнення економічної безпеки господарюючих суб'єктів та підприємницького середовища як ключове завдання державної регіональної політики
Проблеми та завдання удосконалення інституційної бази підприємництва у регіон
Актуальні проблеми регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності
Висновки до розділу
Спеціальні економічні зони й території пріоритетного розвитку з пільговим режимом інвестиційної діяльності як каталізатор соціально-економічного розвитку
Деякі аспекти соціально-економічного розвитку України та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків
Основні напрями розвитку вільних економічних зон (ВЕЗ): закордонний досвід
Особливості та перспективи функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку з пільговим режимом інвестиційної діяльності в Україні
Висновки до розділу
Організаційні форми сприяння інноваційної діяльності: науково-технічні агломерації, технопарки й технополіси
Сутність інноваційної діяльності в умовах міжнародного науково-технічного співробітництва
Світовий досвід створення інноваційних структур як інструменту сприяння інноваційній діяльності
Перспективи розвитку національної інноваційної сфери України з урахуванням функціонування інноваційних структур
Висновки до розділу
Кластери в умовах глобальної конкуренції
Теоретико-методологічні підходи щодо визначення передумов виникнення кластера у економічній системі в умовах конкуренції
Світовий досвід функціонування кластерів як інструменту підвищення конкурентоспроможності економічної системи
Перспективи формування кластерів в національній економічній системі
Критерії оцінки ефективності кластерних систем
Висновки до розділу
Регіональна політика України в контексті розвитку інтеграційних процесів
Регіональна динаміка в глобальній економіці
Регіональні асиметрії в світовій економіці
Сучасні моделі регіонального розвитку
Регіональна конвергенція в ЄС
Висновки до розділу
Регіональне співробітництво в умовах європеїзації регіонального розвитку
Особливості розвитку міжнародних та регіональних інтеграційних процесів
Удосконалення регіонального устрою України в контексті розвитку європейської інтеграції
Енергетична складова регіональної стратегії України
Висновки до розділу
Транскордонне співробітництво в умовах інтеграційних процесів України
Роль та місце транскордонного співробітництва в системі регіонального розвитку
Організаційно-правове забезпечення транскордонного співробітництва
Інституційне та фінансове забезпечення ТКС в Україні
Стан та проблеми розвитку єврорегіонів як основного компонента в процесі державної підтримки розвитку транскордонного співробітництва
Особливості формування транскордонної статистики
Висновки до розділу
Регіональна науково-технічна політика та міжнародний трансфер технологій
Технологічний розвиток та його вплив на регіональну економіку
Міжнародний трансфер технологій як джерело технологічних інновацій у регіонах
Державна та регіональна політика науково-технічного розвитку територій
Висновки до розділу
Висновки
Categories:
Language:
ukrainian
File:
RAR, 6.66 MB
Download (rar, 6.66 MB)
 
You can write a book review and share your experiences. Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them.